.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Mandaty karne po śmierci ukaranego

• Autor: Krystian Lenowiecki

Mój ojciec zmarł, ale miał niezapłacone mandaty (wszczęto postępowania). Otrzymaliśmy zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego dłużnika. Czy komornik może zająć konto bankowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Mandaty karne po śmierci ukaranego

J.H.

Rozpoczęcie postępowania mandatowego a śmierć obwinionego

Zgodnie z art. 5 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia „nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:

 

 1. czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;
 2. czyn nie zawiera znamion wykroczenia albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia;
 3. ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze;
 4. nastąpiło przedawnienie orzekania;
 5. obwiniony zmarł; (…)
 6. zachodzi inna okoliczność wyłączająca z mocy ustawy orzekanie w postępowaniu na podstawie niniejszego kodeksu”.

 

Natomiast na podstawie art. 62 § 1 tego Kodeksu „okoliczności wyłączające orzekanie na podstawie niniejszego kodeksu uwzględnia się z urzędu w każdym stadium postępowania”.

 

W przypadku postępowań mandatowych rozpoczętych, ale niezakończonych prawomocnie przed śmiercią ojca, winny one zostać umorzone z samego faktu śmierci obwinionego. Organ prowadzący postępowanie (policja) powinien w tym celu wydać postanowienie o umorzeniu postępowania.

Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego a śmierć zobowiązanego

Bardziej skomplikowana wydaje się kwestia postępowania w celu wyegzekwowania prawomocnych mandatów karnych.

 

Zgodnie z art. 100 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia „ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Grzywna ta stanowi dochód budżetu państwa, a gdy nałoży ją funkcjonariusz organu podległego władzom jednostki samorządu terytorialnego – stanowi dochód tej jednostki samorządu”.

 

Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku Postępowanie egzekucyjne w administracji.

 

Zgodnie z art. 59 § 1 tejże ustawy „postępowanie egzekucyjne umarza się:

 

 1. jeżeli obowiązek został wykonany przed wszczęciem postępowania;
 2. jeżeli obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony lub wygasł z innego powodu albo jeżeli obowiązek nie istniał;
 3. jeżeli egzekwowany obowiązek został określony niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądowego albo bezpośrednio z przepisu prawa;
 4. gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego lub gdy egzekucja nie może być prowadzona ze względu na osobę zobowiązanego;
 5. jeżeli obowiązek o charakterze niepieniężnym okazał się niewykonalny;
 6. w przypadku śmierci zobowiązanego, gdy obowiązek jest ściśle związany z osobą zmarłego;
 7. jeżeli egzekucja administracyjna lub zastosowany środek egzekucyjny są niedopuszczalne albo zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo iż obowiązek taki ciążył na wierzycielu;
 8. jeżeli postępowanie egzekucyjne zawieszone na żądanie wierzyciela nie zostało podjęte przed upływem 12 miesięcy od dnia zgłoszenia tego żądania;
 9. na żądanie wierzyciela;
 10. w innych przypadkach przewidzianych w ustawach”.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie prawomocnych mandatów po śmierci zobowiązanego

Zgodnie z tym przepisem po zawiadomienia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne na podstawie prawomocnych mandatów winien on umorzyć postępowanie. Organ egzekucyjny, jak stanowią przepisy, wydaje postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego.

 

Zgodnie z art. 60 § 1 cytowanej ustawy „umorzenie postępowania egzekucyjnego z przyczyny, o której mowa w art. 59 § 1 pkt 1-8 i 10, powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych”, zatem uchylone powinno także zostać postanowienie o nałożeniu kosztów egzekucyjnych, jeżeli takie zostało wydane.

 

Inaczej byłoby w przypadku, gdyby uznać że obowiązek zapłaty mandatu nie był ściśle związany z osobą zmarłego – wtedy bowiem organ prowadzący egzekucję winien postępowanie zawiesić do momentu ujawnienia spadkobierców. Uważam jednak, że odpowiedzialność z tytułu niezapłaconych mandatów jest odpowiedzialnością osobistą, a zatem organ prowadzący postępowanie (po otrzymaniu informacji o śmierci zobowiązanego) winien je umorzyć, jak zaznaczyłem powyżej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Krystian Lenowiecki

Magister prawa oraz magister administracji, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie aplikant radcowski w Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Zatrudniony na stanowisku prawnika w samorządowej jednostce budżetowej. Udziela porad przede wszystkim z zakresu prawa rodzinnego, pracy, lokalowego, a także zabezpieczeń społecznych (renty, emerytury oraz inne świadczenia z ZUS). Prywatnie zainteresowany kwestią dostępu do informacji publicznej, ochroną informacji niejawnych oraz danych osobowych, a także technikami negocjacji i mediacji.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • cztery - 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu