Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Handel samochodami ciężarowymi a podatek od środków transportu

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 18.03.2020

Prowadzę działalność w Polsce związaną z handlem samochodami zakupionymi w kraju, samochody ciężarowe, naczepy przyczepy. Wszystkie te pojazdy były już wcześniej zarejestrowane w Polsce przez poprzedniego właściciela, po kupnie zgłaszam nabycie pojazdu, po sprzedaży zgłaszam zbycie pojazdu (wedle nowych przepisów obowiązujących od 01.01.2020 r. – i tym samym nie widnieję w dowodzie rejestracyjnym). Nie wykorzystuję ich w żaden sposób do jakiegokolwiek transportu, bo jest to mój towar handlowy. Moje pytanie brzmi: czy muszę płacić od mojego TOWARU HANDLOWEGO podatek od środków transportu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Handel samochodami ciężarowymi a podatek od środków transportu

Fot. Fotolia

Na kim ciąży podatek od środków transportu?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

 

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy w przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

 

W myśl natomiast art. 9 ust. 4 ustawy obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

 

Powyższy podatek spoczywa zatem na właścicielach środków transportowych. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Nie trzeba zatem przerejestrowywać na siebie środka transportu, aby stać się właścicielem i jednocześnie podatnikiem podatku od środków transportowych.

Sposób wykorzystania pojazdu a podatek

Zgodnie natomiast z wydawanymi wyrokami sądowymi nie ma znaczenia sposób wykorzystywania pojazdów. Nawet jeżeli są one nieużywane przez podatnika i kwalifikowane właśnie jako towary handlowe, przeznaczone do dalszej odsprzedaży, to na podmiocie będącym właścicielem spoczywa obowiązek podatkowy.

 

Takie stanowisko zaprezentował WSA w Kielcach w wyroku z 27.06.2013 r., nr I SA/Ke 201/13:

 

„Skarżąca zakupiła go w ramach działalności gospodarczej wyłącznie jako towar handlowy, który po krótkim i niewielkim remoncie zostanie odsprzedany nabywcy. W ocenie skarżącej dopiero wówczas od tego nabywcy w przypadku jego przerejestrowania będzie można mówić o ewentualnej wymagalności podatku od środków transportowych.

 

Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani jego fizycznego posiadania, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu lub wydania decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Bez znaczenia jest okoliczność, czy samochód ten zostanie następnie sprzedany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawodawca nie łączy powstania obowiązku podatkowego ze sposobem wykorzystania środka transportowego.

 

Wpływu na treść rozstrzygnięcia nie ma fakt, że skarżąca nie użytkuje nabytego pojazdu do żadnych celów oraz że zakupiła go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako towar handlowy w celu dalszej odsprzedaży. Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest bowiem uzależniona od użytkowania pojazdu ani jego fizycznego posiadania, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu lub wydania decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Bez znaczenia zatem będzie okoliczność, czy samochód ten zostanie następnie sprzedany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej . Ustawodawca nie łączy powstania obowiązku podatkowego ze sposobem wykorzystania środka transportowego. Podatek od środków transportowych należy bowiem do podatków majątkowych i związany jest wyłącznie z własnością środka transportu”.

 

Podobnie też w wyroku NSA z 22 lutego 2017 r., sygn. akt II FSK 3302/14:

 

„Z żadnego fragmentu zacytowanych wyżej przepisów nie wynika, że konieczność opłacania podatku od środków transportowych uzależniona jest od użytkowania pojazdu czy też jego fizycznego posiadania.

 

Wbrew zarzutom skargi kasacyjnej, uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie dostarcza jakichkolwiek argumentów, które pozwalałyby stwierdzić, że Sąd I instancji błędnie zinterpretował te przepisy opacznie je rozumiejąc. WSA w Lublinie te jednoznaczne przepisy powołał i wyjaśnił ich znacznie dla sprawy zarówno w zakresie powstania obowiązku podatkowego, jak i jego wygaśnięcia. Należy zatem jeszcze raz podkreślić, że w rozpoznanej sprawie nie została spełniona żadna z przesłanek skutkujących wygaśnięciem obowiązku podatkowego. Dopóki bowiem sporny pojazd jest zarejestrowany, na jego właścicielu ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, nawet jeśli pojazdu tego faktycznie nie posiada czy z niego nie korzysta”.

 

Tak też WSA w Poznaniu w wyroku z 14.07.2011 r., nr III SA/Po 395/11:

 

„Sąd podziela stanowisko orzecznictwa administracyjnego i doktrynę, iż konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani jego fizycznego posiadania, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu (patrz wyrok NSA z dnia 25 maja 2011 r., II FSK 108/10). Bez znaczenia zatem będzie okoliczność, czy samochód ten został następnie sprzedany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to okoliczność indyferentna dla rozstrzygnięcia”.

Bezwzględne podleganie pod podatek od środków transportu

Biorąc zatem pod uwagę wydawane wyroki, również samochody ciężarowe przeznaczone na handel i traktowane jako towary handlowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportu. Będzie tak pomimo faktu, że nie rejestruje Pan pojazdu na siebie, ponieważ dla powstania obowiązku podatkowego nie jest konieczne rejestrowanie pojazdu na siebie – wystarczające jest już samo nabycie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus 8 =

»Podobne materiały

Możliwość umorzenia opłaty za przechowanie zatrzymanych w depozycie towarów

Niecały rok temu musiałem zostawić na dwa miesiące towary w depozycie w urzędzie celnym. Przedmioty te zostały mi zabrane na granicy, za co zapłaciłem mandat karny. Kilka dni temu otrzymałem polecenie zapłaty za przechowywanie tych towarów. Czy muszę zapłacić za depozyt, czy mogę jakoś tego uniknąć?

 

Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania, zmniejszające stratę – wypełnienie PIT-36 dla przedsiębiorców

Moje pytanie dotyczy wypełnienia dokumentu PIT-36. A dokładnie chciałabym uzyskać ogólną odpowiedź odnośnie kwestii zamieszczonej w broszurze, cytuję: „Poz. 155 i 156 nie wypełniają podatnicy, którzy korzystali z ulg inwestycyjnych, o których mowa w art. 26a ustawy w brzmieniu obowiązującym prze

 

Odmowa przyznania kredytu przez bank – rezydent i nierezydent podatkowy

Wraz z mężem staramy się o kredyt na mieszkanie. Bank odmówił nam przyznania go, twierdząc, że mąż nie jest polskim rezydentem. W zamian zaproponował pożyczkę. Czy to prawda, skoro mąż pracuje w Danii, ma kontrakt na czas nieokreślony, ale jego miejsce zamieszkania jest w Polsce? Dodam, że mąż ma ty

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »