.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Gwarancja po reklamacji i naprawie produktu

Autor: Kiecana Kamil

Mamy problem z reklamacjami napraw produktu. Przykład: klient zakupił u nas żaluzje drewniane do okna. Po 5 latach jedna zepsuła się. Wymieniliśmy w 5-letniej żaluzji odpłatnie mechanizm oraz sznurek. Przed upływem roku klientka przyszła z reklamacją na serwis żaluzji, powołując się na rękojmię. Z uwagi, że dbamy o nasz wizerunek, naprawimy żaluzję nieodpłatnie, wymieniając mechanizm sterujący oraz sznurek. Powinna taka żaluzja wytrzymać kolejne kilka lat. Jednak moje pytanie brzmi: Jak długo obejmuje ochrona kupującego, który naprawia u nas starą żaluzje odpłatnie? Jak długo obejmuje ochrona, jeżeli naprawiamy nieodpłatnie, jak w tym przypadku? Czy jeżeli naprawimy ją, to klient zyskuje 2 lata gwarancji na tę naprawę? Niestety produkt, który zepsuje się po 10 latach i wymienimy jedną część na nową, ma inne części są zużyte i znów może się zepsuć. Wiem, że można odmówić klientowi naprawy odpłatnej ze względu na zużycie lub poziom opłacalności. Ale co w sytuacji, jeżeli klient się uprze? W jaki sposób możemy się zabezpieczyć, żeby nie przyszedł za 1,5 roku, że znowu się zepsuło?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Gwarancja po reklamacji i naprawie produktu

Rękojmia

Zgodnie z art. 568 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

§ 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminów określonych w § 1 zdanie pierwsze.

§ 3. W terminach określonych w § 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

§ 4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

§ 5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

§ 6. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił”.

 

Jak wskazuje się w piśmiennictwie prawnym:

 

„Przepis art. 568 § 1 nie reguluje spornego zagadnienia, czy w razie wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady termin do stwierdzenia wady należy liczyć na nowo. Milczenie w tej kwestii – w zestawieniu z dość szczegółową regulacją dotyczącą zawieszenia biegu terminów do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi oraz regulacją dotyczącą gwarancji (art. 581 § 1) – zdaje się przemawiać za stanowiskiem negatywnym. Przemawia za nim również rezygnacja z przeniesienia do kodeksu przepisu będącego odpowiednikiem art. 10 ust. 1 zdanie pierwsze in fine ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym sprzedawca odpowiadał za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegł na nowo w razie wymiany towaru.

 

Stanowisko to znajduje potwierdzenie także w tym, że okoliczność naprawy rzeczy albo wymiany rzeczy na wolną od wad jest już uwzględniona w systemie jako uprawniająca kupującego do swobodnego odstąpienia od umowy albo złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny (por. art. 560 § 1 zdanie drugie). W tej sytuacji dalsze uprzywilejowanie kupującego wydaje się nieuzasadnione” (R. Trzaskowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część szczegółowa, wyd. II, red. J. Gudowski, Warszawa 2017, art. 568.).

Gwarancja

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

§ 2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać”.

Roszczenia kupującego po odpłatnej naprawie produktu

Jeśli chodzi o rękojmię, to są argumenty za tym, aby nie uznawać roszczeń kupującego po okresie rękojmi (przy ruchomościach – 2 lata od dnia wydania rzeczy kupującemu), nawet gdyby w okresie rękojmi doszło do wymiany części rzeczy.

 

Jeśli chodzi o gwarancję udzieloną kupującemu obok rękojmi ustawowej, to termin gwarancji w zakresie dotyczącym części wymienionej (w okresie gwarancji) biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy po wymianie takiej części (jeśli dajcie Państwo 2 lata gwarancji, to na nowo biegną te 2 lata, ale tylko co do wymienionej części); czyli jeśli ta sama część się zepsuje w przedłużonym okresie gwarancji, to naprawa podlega gwarancji; jeśli zaś będzie to już inna część (po upływie pierwotnego okresu gwarancji), to nie mamy do czynienia z przedłużeniem okresu

 

Co do odpłatnej naprawy, to należałoby to najpewniej uznać nie za świadczenie usług, a raczej za osobną umowę o dzieło, co do której roszczenia przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła (np. naprawionej żaluzji), a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

Dokumenty gwarancyjne

Aby uniknąć ryzyka ciągłego oczekiwania klientów co do przedłużającej się gwarancji, należałoby przygotować ogólny dokument gwarancyjny, mocą którego wprowadzilibyście Państwo zasady związane z gwarancją, w tym okoliczność dotyczącą funkcjonowania nowego elementu i wpływu na to zużytych części.

 

Należałoby jednak pamiętać o klauzulach zakazanych, których nie można stosować wobec konsumentów.

 

Jeśli jednak tak naprawdę nie udzielacie Państwo gwarancji (brak dokumentu gwarancji oraz innych oświadczeń gwarancyjnych), to klient ma tylko uprawnienia z rękojmi, które wydają się być dla Państwa w tym zakresie korzystne.

 

Jeśli chodzi o udowodnienie złego użytkowania, to do Państwa oceny pozostaje, czy uznajecie Państwo reklamację za zasadną, czy nie. Jeśli z Państwa fachowej wiedzy wynika, że użytkowanie było niezgodne z przeinaczeniem rzeczy i ogólnymi zasadami, to są podstawy do odmowy naprawy gwarancyjnej. Należy to oceniać z perspektywy procesu sądowego i opinii biegłego, który oceniałby, czy wada towaru wystąpiła, czy nie.

 

Z tego też względu dobrze mieć dokument gwarancyjny, aby opisać w nim m.in. jakie użytkowanie żaluzji wyklucza gwarancję.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl