.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przedawnienie należności za czynsz dzierżawny

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 14.09.2012

W 2004 r. podpisałam umowę ze „spółką X” na dzierżawę gruntu pod budowę masztu telefonii komórkowej. Do kwietnia 2007 r. wystawiałam rachunki za dzierżawę, zaś od maja przestałam to robić, ponieważ komornik zajął należność. Uregulowałam egzekwowane należności i w październiku 2011 r. komornik sądowy zakończył postępowanie egzekucyjne. Poinformowałam „spółkę X”, że ponownie będę wystawiała rachunki za dzierżawę. Dnia 7 grudnia 2011 r. odpowiedziano mi pisemnie, iż zgodnie z Kodeksem cywilnym należności z tytułu czynszu dzierżawnego za okres od maja 2007 r. do listopada 2008 r. uległy przedawnieniu. Stwierdzono, że należność za listopad 2008 r. stała się wymagalna w dniu 20 listopada 2008 r., zaś przedawniła się w listopadzie 2011 r. Czy to prawda?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

„Spółka X” ma rację, twierdząc, że należności z tytułu czynszu dzierżawnego za okres od maja 2007 r. do listopada 2008 r. uległy przedawnieniu. Toczące się postępowanie egzekucyjne, w toku którego komornik sądowy zajął przysługującą Pani wierzytelność od spółki, a następnie uchylenie czynności zajęcia wobec uregulowania przez Panią egzekwowanej na podstawie tytułu wykonawczego należności nie mają wpływu na bieg przedawnienia roszczenia, jakie przysługuje Pani przeciwko dłużnikowi, tj. „spółce X”. Nie istnieje bowiem żaden przepis prawa, który w takiej sytuacji przewidywałby zawieszenie biegu przedawnienia, ewentualnie wstrzymywałby jego bieg.

 

Skoro jednak zapłaciła Pani dobrowolnie całość egzekwowanego roszczenia, to zwracam uwagę, iż wszystkie skutki zajęcia powinny zostać uchylone, a należności, które „spółka X” wpłacała komornikowi, powinny zostać Pani wypłacone (o ile nie toczą się inne postępowania egzekucyjne przeciwko Pani jako dłużnikowi).

 

Jak podaje art. 117 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.), „z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu”. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata (art. 118 K.c.). Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną (art. 119 K.c.).

 

Miesięczny czynsz dzierżawny należy niewątpliwie do kategorii świadczeń okresowych (art. 699 K.c.), czynsz za każdy miesiąc przedawnia się w swoim własnym terminie, liczonym od dnia wymagalności roszczenia. Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę czynszu dzierżawnego jest zatem tożsamy i wynosi trzy lata – niezależnie do tego, czy umowa dzierżawy została zawarta przez wydzierżawiającego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, czy też zawarł ją jako osoba fizyczna nieprowadząca takiej działalności.

 

Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 § 1 K.c.). Wymagalność roszczenia powstała w dniu następnym po dniu, w którym upłynął termin na uregulowanie należności z tytułu każdorazowego czynszu dzierżawnego. Aby doprowadzić do przerwania biegu terminu przedawnienia, należało przed upływem tego terminu wystąpić z powództwem przeciwko dłużnikowi, przy czym pozew powinien zostać skutecznie wniesiony, a więc musiałby być pozbawiony jakichkolwiek braków formalnych. Uzyskując nakaz zapłaty lub wyrok sądu, wierzyciel nabywa prawo do dochodzenia należności, stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu, przez okres 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się tego orzeczenia (art. 125 § 1 K.c.).

 

Przerwanie biegu terminu przedawnienia jest również możliwe – obok wytoczenia powództwa – poprzez wszczęcie postępowania pojednawczego o zawezwanie do próby ugodowej, ewentualnie przez wszczęcie mediacji lub poprzez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której to roszczenie przysługuje (art. 123 § 1 K.c.). Nie przerywa biegu terminu przedawnienia wystosowanie pisemnego wezwania do zapłaty skierowanego do dłużnika. Musi to być bowiem czynność dokonana przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (art. 123 § 1 pkt 1 K.c.).

 

Gdyby obecnie zdecydowała się Pani na wytoczenie procesu o zapłatę zaległych kwot czynszu dzierżawnego, dłużnik podniesie zarzut przedawnienia, który doprowadzi do oddalenia powództwa. Sąd nigdy – nawet w ewidentnych przypadkach – nie bierze z urzędu pod uwagę przedawnienia roszczenia. Zarzut ten może zgłosić tylko pozwany, czyniąc to np. w sprzeciwie od wyroku zaocznego, w zarzutach lub sprzeciwie od nakazu zapłaty czy też w toku rozprawy sądowej.

 

Roszczenie przedawnione należy do kategorii tzw. zobowiązań naturalnych, co oznacza, że dłużnik może je uregulować tylko dobrowolnie, a wierzyciel nie może skorzystać z pomocy państwa w egzekwowaniu swej należności. Jednocześnie zadośćuczynienie przedawnionemu roszczeniu powoduje, iż nie można żądać zwrotu spełnionego świadczenia jako świadczenia nienależnego (art. 411 pkt 3 K.c.).

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 7.01.2012 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus sześć =

28.04.2014

Szanowni Państwo, niestety muszę stwierdzić, że udzielona porada zawiera błąd a mianowicie: cyt. Miesięczny czynsz dzierżawny należy niewątpliwie do kategorii świadczeń okresowych (art. 699 K.c.), zgodnie z orzeczeniem SN sygn. akt. II CSK 29/11 dzierżawa nie jest świadczeniem okresowym, co istotnie zmienia sens jak i zawartość merytoryczną udzielonej porady, ponieważ w rzeczy samej zawiera ona błąd.
[Odpowiedź autora materiału: czynsz dzierżawny z zasady jest świadczeniem okresowym, tylko wyjątkowo nie posiada takiego charakteru (m. in. rozłożenie ustalonej z góry sumy na raty) i tego wyjątku dotyczy właśnie uzasadnienie powołanego przez autora komentarza orzeczenia Sądu Najwyższego, sygn. akt II CSK 29/11. W stanie faktycznym, o jakim mowa w pytaniu, wierzytelność o zapłatę comiesięcznego czynszu dzierżawnego podlega trzyletniemu terminowi przedawnienia (art. 118 KC), bo jest to świadczenie okresowe.]

anonim

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl