.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Cofnięcie wniosku o zniesienie współwłasności

• Opublikowano: 27-07-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Złożyłam wniosek o zniesienie współwłasności domu. Powołano biegłego do wyceny. Czy sąd zawiadomi mnie o wycenie? Czy mam prawo wycofać wniosek i zamieszkać ponownie w domu? Czy równocześnie mogę założyć sprawę o rozliczenie konkubinatu? Konkubent i jego córka przez 20 lat nie płacili rachunków i kredytu za dom. Czy mogę prosić o zwrot tych kosztów? W domu mieszka konkubent. Nieruchomość należy do mnie w 1/3, a w 2/3 do jego córki. Dodatkowo w sprawie zniesienia współwłasności zmieniono sędziego – czy powinno mnie to niepokoić? Czy może się to wiązać z tym, że pełnomocnik drugiej strony chciał takiej zmiany?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Cofnięcie wniosku o zniesienie współwłasności

Zawiadomienie o wycenie nieruchomości

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 278 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) „W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii”. Niewątpliwie wycena nieruchomości należy do materii, która wymaga opinii wydanej przez biegłego sądowego. Co do zasady biegły przed wydaniem opinii umawia się na oględziny nieruchomości. O terminie oględzin w praktyce biegli sądowi zawiadamiają strony, aby strony mogły być obecne podczas tych oględzin.

 

Warto jednak skontaktować się z biegłym sądowym jeszcze przed wyznaczeniem terminu oględzin i wskazać, że jest Pani zainteresowana udziałem w oględzinach i prosi Pani, aby również termin ten był z Panią ustalony. Osobę biegłego można ustalić poprzez kontakt z biurem obsługi interesanta sądu, w którym toczy się sprawa. Należy zapytać o imię i nazwisko biegłego sądowego, do którego skierowano akta celem wydania opinii oraz o kontakt do niego. Jeżeli w sądzie nie będą w stanie podać telefonu kontaktowego do biegłego, to należy szukać tego biegłego na liście biegłych sądowych prowadzonej przez sąd okręgowy, gdzie podane są również dane kontaktowe tych biegłych.

Wycofanie wniosku o zniesienie współwłasności

Jeżeli złożyła Pani wniosek do sądu, to może go Pani cofnąć. Natomiast z uwagi na to, że sprawa już jest w toku, to zgodnie z art. 13 § 2 w zw. z art. 332 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego cofnięcie wniosku wymaga zgody pozostałych stron postępowania. Warto zaznaczyć, że pozostałe strony postępowania mogą nie zgodzić się na cofnięcie przez Panią wniosku. Wówczas sprawa będzie procedowana.

 

Samo cofnięcie wniosku nie ma znaczenia dla tego, czy będzie mogła Pani mieszkać nadal w nieruchomości. Jako współwłaścicielce przysługuje Pani prawo do korzystania ze swojej rzeczy. Nie wskazała Pani, dlaczego aktualnie nie mieszka Pani w nieruchomości, zatem w tym zakresie nie mogę przedstawić rozwiązania.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odzyskanie kosztów utrzymania nieruchomości

Jeżeli chodzi o wzajemne rozliczenia związane z nieruchomością będącą przedmiotem postępowania o zniesienie współwłasności, to może Pani rozszerzyć wniosek o zwrot kwoty nakładów poczynionych przez Panią na nieruchomość.

 

Odnośnie do kredytu to ważne, czy tylko Pani jest kredytobiorcą, czy również konkubent. Jeżeli konkubent jest również kredytobiorcą, to wówczas na podstawie art. 376 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360) może Pani żądać zwrotu połowy kwoty uiszczonych przez Panią rat. Niestety z uwagi na to, że jest to roszczenie majątkowe, to przy braku wcześniejszego pozwania z tego tytułu konkubenta będzie Pani mogła dochodzić zwrotu kwoty rat za 6 ostatnich lat z uwagi na upływ terminu przedawnienia. Podobnie ma się sytuacja w przypadku rachunków za utrzymanie nieruchomości, np. zwrot opłaty z tytułu podatku za nieruchomość, inne koszty stałe z wyjątkiem kosztów wody (tutaj przedawnienie 2 lata).

Zmiana sędziego w sprawie o zniesienie współwłasności

Zmiana sędziego może nastąpić w przypadkach określonych w przepisach prawa lub też w przypadku gdy sędzia z uwagi na awans zawodowy przestaje orzekać w danym sądzie lub przechodzi w stan spoczynku z uwagi na udanie się na emeryturę. Z opisu nie wynika, dlaczego sędzia został zmieniony. Natomiast zgodnie z gwarancjami konstytucyjnymi sprawy są rozpoznawane przez bezstronny, niezawisły sąd, zatem sama zmiana osoby sędziego nie powinna Panią niepokoić.

 

Wskazała Pani, że zmiany sędziego chciał pełnomocnik drugiej strony. Być może pełnomocnik złożył wniosek o przeprowadzenie tzw. testu niezawisłości sędziowskiej. Przepisy dotyczące tej instytucji zostały uregulowane w art. 42a § 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217) „Dopuszczalne jest badanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu, na wniosek uprawnionego, o którym mowa w § 6, jeżeli w okolicznościach danej sprawy może to doprowadzić do naruszenia standardu niezawisłości lub bezstronności, mającego wpływ na wynik sprawy z uwzględnieniem okoliczności dotyczących uprawnionego oraz charakteru sprawy. Wniosek o stwierdzenie przesłanek, o których mowa w § 3, może być złożony wobec sędziego wyznaczonego do składu sądu rozpoznającego sprawę w pierwszej instancji lub apelację, z wyłączeniem spraw, w których termin do ich rozpoznania i wydania orzeczenia jest nie dłuższy niż miesiąc od dnia złożenia pisma procesowego wszczynającego postępowanie w sprawie. Uwzględniając wniosek, sąd wyłącza sędziego od rozpoznania sprawy. Wyłączenie sędziego od udziału w danej sprawie nie może stanowić podstawy do wyłączenia tego sędziego w innych prowadzonych przez niego sprawach”.

 

Oprócz powyższego sędzia podlega wyłączeniu od orzekania w sprawie z mocy ustawy w następujących sytuacjach:

1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki;

2) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;

3) w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron;

5) w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jako też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator;

6) w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, jeżeli brał udział w wydaniu tego orzeczenia.

 

Dodatkowo sędzia podlega wyłączeniu na swój wniosek lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Natomiast, tak jak powiedziałam, chronią Panią gwarancje konstytucyjne, aby sprawa została rozpoznana przez bezstronny, niezależny oraz niezawisły sąd.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu