Mamy 7223 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Opłaty za śmieci właściciela kilku nieruchomości

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 30.04.2017

Posiadam w jednej miejscowości cztery nieruchomości. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży internetowej, nie zatrudniam pracowników. Działalność jest prowadzona na terenie dwóch z tych nieruchomości – w jednej zarejestrowana jest siedziba firmy, w drugiej prowadzę działalność dotyczącą wspomnianej sprzedaży. Z ilu tych nieruchomości powinienem opłacać wywóz śmierci, skoro mogę przebywać jednorazowo tylko w jednym miejscu? Dotychczas opłacałem śmieci z jednej z tych nieruchomości.

Izabela Nowacka-Marzeion

Podstawę niniejszej opinii stanowi ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. 2016.250).

 

Wskażę, że istotne kwestie w przedstawionej sprawie mogą poruszać uchwały rady gminy, w tym regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, dlatego warto byłoby zapoznać się także z nimi.

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 na właścicielu nieruchomości ciąży zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Na mocy art. 6c:

 

Art. 6c. 1. Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, może dotyczyć wszystkich właścicieli nieruchomości lub właścicieli określonych nieruchomości, w szczególności nieruchomości, na których jest prowadzony określony rodzaj działalności.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

4. Jeżeli jest to podyktowane koniecznością ochrony informacji niejawnych, uchwała, o której mowa w ust. 2, nie dotyczy jednostek organizacyjnych posiadających nieruchomości stanowiące teren zamknięty w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej. Przepis art. 6 ust. 1b zdanie drugie stosuje się.”

 

Właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6h). Także zatem właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, obowiązani są uiszczać tę opłatę. Obciążenie opłatą nie jest uzależnione od zatrudniania pracowników, zakresu działalności (z zastrzeżeniem przypadków odrębnego rozliczania opłaty cytowanych poniżej z art. 6j), ilości nieruchomości posiadanych w jednej gminie przez jednego właściciela. W istocie opłata musi być uiszczana od każdej nieruchomości, chyba że z jakiegoś powodu uda się udowodnić i uzasadnić, że na nieruchomości tej nie powstają odpady komunalne.

 

Na mocy art. 6i:

 

Art. 6i. 1. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

1) w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;

2) w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 2 – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

2. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.”

 

Na mocy art. 6j:

 

„1. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub

3) powierzchni lokalu mieszkalnego

– oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.

2. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

2a. Rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy.

3. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2.

3a. W przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 2, na których są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196, z późn. zm.), dopuszcza się, aby opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 1.

3b. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

3c. Ryczałtowa stawka opłaty jest ustalana jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust. 3b, na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2.

4. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, o której mowa w art. 6c ust. 1, a w części nieruchomość, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 1-3.

4a. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1.

5. W przypadku nieruchomości, o których mowa w ust. 4, rada gminy może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, na mocy której ustali sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości zgodnie z ust. 1, 2 lub 3, z tym że w przypadku ustalenia sposobu obliczania opłaty zgodnie z ust. 1 pkt 3 dla części nieruchomości, na której jest prowadzona działalność, uwzględnia się powierzchnię użytkową lokalu.”

 

Podsumowując: zawsze jeśli na nieruchomości powstają odpady komunalne, konieczne jest uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśliby w pierwszej z podanych nieruchomości prowadzona była u Pana działalność biurowa, a nieruchomość ta byłaby jednocześnie miejscem zamieszkania mieszkańców, opłatę komunalną za ten lokal ponosiłby Pan w takiej samej wysokości, jak gdyby był to jedynie lokal mieszkalny. W kolejnych nieruchomościach, skoro nikt w nich nie zamieszkuje, prawdopodobnie nie jest tam też prowadzona działalność biurowa, stawka opłaty zostanie wyliczona według reguł jak dla nieruchomości z art. 6c ust. 2.

 

Skoro wszystkie nieruchomości położone są w jednej gminie, powinien Pan złożyć jedną deklarację śmieciową, w której jednak poda Pan wszystkie adresy nieruchomości (art. 6m). Dla każdego z tych adresów winien być zapewniony wywóz śmieci, w praktyce natomiast może Pan już z firmą odbierającą odpady ustalać, z której nieruchomości pojemniki będą odbierane. Ilość pojemników należy zadeklarować dla każdej z nieruchomości i stosownie do tej ilości wyliczona będzie opłata.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus V =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Zezwolenie na wycięcie drzewa

W bezpośrednim sąsiedztwie moich okien (umieszczonych na pierwszym piętrze czteropiętrowego budynku) rośnie rozłożysty jesion, który całkowicie zasłania widok. Przez brak dostępu do naturalnego oświetlenia pogarsza się moja kondycja fizyczna (mam zaćmę i osteoporozę), nie mówiąc już o psychice – jednak ponieważ drzewo jest zdrowe, mimo starań administracji spółdzielni mieszkaniowej (która bardzo chce mi pomóc) urzędnicy ochrony środowiska nie chcą wydać zezwolenia na jego wycięcie. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Niwelacja terenu, czy potrzebne pozwolenie?

Jestem przedsiębiorcą i właścicielem terenu, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest oznaczony jako teren przemysłowo-usługowy. Nie planuję w najbliższym czasie na tej działce żadnych inwestycji. Chciałbym natomiast przeprowadzić proces niwelacji terenu (wyrównania poziomu działki do rzędnej otaczającego terenu). Chciałbym do tego wykorzystać odpady budowlane. Czy będąc przedsiębiorcą, mogę przywieźć odpady (tj. zmieszany beton, gruz, glebę i ziemię, w tym kamienie i inne podobne), które są ewidencjonowane przez wytwórcę i użyć ich do niwelacji bez uzyskania uprzednio jakichś zezwoleń – np. budowlanych, wodnych, ochrony środowiska? Czy nie potrzebuję na przykład pozwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami w procesie odzysku R5?

Odszkodowanie za skażenie ziemi ściekami

Posiadam wybudowane zgodnie z projektem przyłącze do miejskiej kanalizacji ściekowej, czy należy mi się rekompensata za skażenie mojego ogródka nieczystościami? Dom z ogrodem jest usytuowany w niecce poniżej poziomu drogi. Miesiąc temu dwukrotnie z mojej studzienki rewizyjnej wyciekły nieczystości – do wymiany jest 4 kubiki ziemi. Moja studzienka działa do momentu zapełnienia, w przypadku braku odbioru ścieków w przepompowni – nieczystości wypływają. Urzędnicy migają się przed odpowiedzialnością, a przecież awaria nie była z mojej winy, jej przyczyną jest nieprawidłowa instalacja w głównej zbiorczej studni. W jaki sposób wymóc na zarządzających oczyszczalnią zakup i dostarczenie 4 kubików ziemi i wymianę nieprawidłowej instalacji w studni?

wizytówka Szukamy prawników »