Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiłek dla bezrobotnych a studia dzienne

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 17.02.2009

Pobieram zasiłek dla bezrobotnych, gdyż pracowałam i zostałam zwolniona. Jednocześnie studiuję dziennie i pobieram rentę po zmarłym ojcu. Czy mogę spodziewać się jakiejś odpowiedzialności karnej związanej z tym, że studiuję dziennie i pobieram zasiłek? Jestem na II roku studiów. Czy urząd skarbowy może się tego dopatrzyć przy rozliczaniu PIT-u?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiłek dla bezrobotnych a studia dzienne

Czy osoba zarejestrowana jako bezrobotna może uczyć się na studiach dziennych?

Stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny jest osobą „niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:

  1. ukończyła 18 lat,
  2. nie ukończyła 60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna,
  3. nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego”.

Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych i jednoczesne pobieranie renty rodzinnej

Jak z powyższego wynika, nie spełnia Pani warunków do uzyskania statusu osoby bezrobotnej – uczy się Pani w szkole wyższej w formie studiów stacjonarnych. Jeżeli renta rodzinna, którą Pani pobiera, jest wyższa niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę, to również z tego powodu nie powinna być Pani uznana za osobę bezrobotną.

 

Została Pani zarejestrowana jako osoba bezrobotna i przyznano Pani zasiłek dla bezrobotnych, ponieważ złożyła Pani oświadczenie zawarte w części C Karty Rejestracji Bezrobotnego, w którym – będąc uprzedzoną o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 K.k. – oświadczyła Pani m.in.: „nie pobieram nauki w szkole w systemie dziennym, zobowiązuję się do bezzwłocznego informowania o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej podanych przeze mnie oraz do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, w przypadku niespełnienia warunków wymienionych w ustawie” itd.

Złożenie nieprawdziwych oświadczeń celem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych

Stosownie do art. 75 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie:

  1. w każdym miesiącu – w przypadku bezrobotnych z prawem do zasiłku,
  2. w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów – w przypadku bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

 

W razie niewykonania tych czynności zasiłek lub inne świadczenia z tytułu bezrobocia przysługują od dnia złożenia oświadczenia i innych wymaganych dokumentów.

 

Składanie nieprawdziwych oświadczeń jest przestępstwem z art. 233 § 1 K.k., stosownie do którego: „kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Stosownie do art. 101 § 1 pkt 5 K.k. karalność przestępstwa z art. 233 K.k. ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.

Prócz ewentualnej odpowiedzialności karnej, jaka Pani grozi, musi się Pani liczyć z tym, że jeśli urząd pracy otrzyma wiadomość, że otrzymała Pani świadczenie (zasiłek dla bezrobotnych), mimo że nie spełnia Pani warunków do bycia uznaną za bezrobotną – będzie Pani zobowiązana do zwrotu zasiłku, który Pani wypłacono.

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

Według art. 76 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia, osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązana do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne – stosownie do ust. 2 art. 76 ustawy – uważa się:

  1. świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach,
  2. świadczenie pieniężne wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie.

Czy roszczenia z urzędu pracy o zwrot nienależnie pobranego zasiłku przedawniają się?

Roszczenia powiatowego urzędu pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia wypłaty świadczeń.

 

Trudno określić szanse na to, czy urząd skarbowy dopatrzy się nieprawidłowości w zeznaniu podatkowym. Jeżeli będzie się Pani rozliczać sama (ani ZUS, ani urząd pracy nie złożą za Panią deklaracji podatkowej), to szansa na wykrycie nieprawidłowości jest mniejsza. Ogólnie szanse na wykrycie nie są duże, ponieważ urząd skarbowy bardziej bada poprawność rozliczenia i zazwyczaj nie wnika, czy świadczenia wykazane w zeznaniu są przyznane zgodnie z prawem czy nie. Ale istnieje szansa na to, że urząd skarbowy wystąpi ze stosownym zapytaniem do urzędu pracy.

 

Większe jest prawdopodobieństwo, że urząd pracy sam zwróci się do ZUS z pytaniem o to, czy pobiera Pani jakieś świadczenie, a jeśli tak, to jakie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus sześć =

18.07.2013

czyli wynika z tego ze jesli nawet nielegalnie sie wybierze kuroniowke to po 3-5 latach ulega to przedawnieniu i poznij mozna sie zarejestrowac i nie miec z tego tytulu nieprzyjemnosci

cienkrzy

»Podobne materiały

Umowa przedwstępna na zakup mieszkania przed ślubem a wspólność majątkowa

Trzy miesiące temu podpisałem umowę przedwstępną zakupu mieszkania. Środki pozyskałem ze spadku. Niedługo płacę ostatnią ratę za mieszkanie. Planuję ślub z moją narzeczoną. Krótko po nim nastąpi podpisanie aktu notarialnego mieszkania. Czy muszę zakupić mieszkanie w obecności narzeczonej? Jak się do

 

Sądowy dział spadku i długi pozostałe po spadkodawcy

Ja i moje rodzeństwo otrzymaliśmy w spadku po ojcu majątek (po 1/3), który przyjęliśmy wprost. Dokonaliśmy zgodnie sądowego działu spadku, na podstawie którego całość przejmuje jedna osoba. W postanowieniu sądowym jednak nie są wspomniane zobowiązania wynikające ze spadku. Czy wszystkie długi przesz

 

Prywatna sprzedaż samochodów

Chciałbym się dowiedzieć, czy w ramach zwolnienia z podatku dochodowego za sprzedaż samochodu przez osobę prywatną po okresie 6 miesięcy od daty zakupu można bez żadnych konsekwencji, w szczególności w związku z nieprowadzeniem działalności handlu samochodami, kupować i sprzedawać samochody, uwzględ

 

Źle wyliczone zaliczki na podatek dochodowy

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą zwolnioną z VAT-u, opodatkowaną za zasadach ogólnych, opartą na KPiR. Opłacam zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie. Pytanie dotyczy zaliczek na podatek dochodowy za 2019 rok. W ciągu roku podatkowego zostały one błędnie obliczone, z czego wynikła nie

 

Kara za posiadanie tytoniu bez akcyzy

Pracownicy służby celnej znaleźli u mnie 20 kg tytoniu (miałem go w samochodzie na bazarze). Po 3 miesiącach dostałem wezwanie jako podejrzany o przestępstwo. Czy jest szansa, aby potraktowano to jako wykroczenie? Z tego co wiem, czyn kwalifikuje się na wykroczenie, jeśli nie przekracza kwoty 8400 z

 

Grzywna za przemyt papierosów w kraju UE

Byłem pasażerem samochodu, w którym przemycano papierosy w jednym z krajów UE. Początkowo byłem świadkiem, jednak teraz mam za to płacić grzywnę. Czy mogę uniknąć kary? W urzędzie usłyszałem, że grzywna zostanie umorzona ze względu na brak możliwości spłaty. Co z karą w kraju UE?

 

Nieodprowadzanie podatku za wynajem mieszkania

Od 6 lat wynajmuję swoje własne mieszkanie w cenie kosztów spłacanego kredytu. Przez ten czas nie odprowadzałem podatku. Czy po takim czasie można to uregulować w US? Jak się do tego zabrać?

 

Status bezrobotnego a wystawienie rachunku za zlecenie

1 maja decyzją urzędu pracy zostałam uznana za bezrobotną. Wcześniej jednak wykonałam zlecenie tłumaczenia (opinii) dla prokuratury (rachunek z dnia 27 kwietnia), ale wynagrodzenie wpłynęło na konto 15 maja. Są to przychody z działalności poprzedzającej wydanie decyzji nadającej mi status bezrobotne

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »