.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż produktów marki Biedronka

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 03.07.2012 • Zaktualizowane: 21.01.2021

Planuję sprzedaż produktów marki „Biedronka” we własnym sklepie, narzucając swoją marżę. Czy to jest zgodne z prawem? Chciałbym też zdjęcia produktów umieścić na stronie sklepu internetowego.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż produktów marki Biedronka

Używanie cudzego znaku towarowego w swojej działalności

Odpowiadając na Pańskie pytanie, należy na wstępie wskazać, iż podstawę przedmiotowej opinii będzie stanowić ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117; w skrócie P.w.p.), ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) oraz Kodeks cywilny.

 

Oznaczenie marki „Biedronka” wraz z znakiem graficznym jest znakiem towarowym, na który udzielane jest prawo ochronne.

 

Zgodnie z art. 120 ustawy P.w.p.:

 

„1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

 

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy”.

 

Zgodnie z art. 121 „na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne”. Natomiast poprzez uzyskanie prawa ochronnego, o którym mowa w art. 121 ustawy, uprawniony nabywa prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski (art. 153 ustawy).

 

Używanie takiego znaku towarowego może na podstawie normy art. 154 ustawy polegać na:

 

„1) umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;

2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;

3) posługiwaniu się nim w celu reklamy”.

Odstępstwa od ochrony znaku towarowego

Zasadnicze jednakże znaczenie będzie miał dla niniejszej odpowiedzi art. 155 ustawy, który wprowadza niejako wyjątek od wskazanych powyżej zasad. Mianowicie art. 155 ustawy stanowi:

 

„1. Prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą.

 

2. Nie stanowi również naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import oraz inne działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą”.

 

Powyższy przepis dopuszcza odstępstwa od powszechnej ochrony przewidzianej w przedstawionych wyżej normach prawnych.

 

Zatem prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania przedsiębiorcy, polegające na oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jednakże wyłom od ogólnej zasady ochrony znaku towarowego jest jedynie dopuszczany w sytuacji, jeżeli przedmioty czy też towary zostały prawidłowo i legalnie wprowadzone do obrotu.

Użycie cudzego znaku towarowego w celu reklamowym i informacyjnym we własnym sklepie

Takim legalnym i za zgodą uprawnionego sposobem na wprowadzenie będzie nabycie owych towarów od sieci „Biedronka”, na podstawie umowy sprzedaży (art. 535 Kodeksu cywilnego i następne), a owo nabycie musi być zgodne z ofertą sprzedawcy (Biedronki). Kwestię tę reguluje Kodeks cywilny w art. 66 i następnych (por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2004 r., sygn. akt III CK 410/03: „Użycie cudzego znaku towarowego w celu reklamowym i informacyjnym jest dozwolone, jeżeli nie prowadzi do mylącego wrażenia o istnieniu gospodarczych powiązań pomiędzy uprawnionym ze znaku a używającym go w tym celu”; OSNC 2005/10/179, Biul.SN 2005/2/17, M.Prawn. 2005/19/954).

 

Proszę jednakże mieć na uwadze, iż powyższe wyłączenie nie będzie mieć zastosowania (a więc znak będzie chroniony), jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej sprzedaży produktów marki „Biedronka”, w szczególności jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów.

 

W tym miejscu warto jeszcze wskazać na treść art. 156 ust. 1 ustawy P.w.p., który precyzuje zapisy art. 155. I tak:

 

„1. Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie:

 

1) ich nazwisk lub adresu;

2) oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności;

3) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi;

4) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jeżeli prawo do jego używania przez te osoby wynika z innych przepisów ustawy.

 

2. Używanie oznaczeń wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko wówczas, gdy odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów i jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach”.

Sprzedaż produktów marki Biedronka

Następnie należy wskazać, że owa forma sprzedaży produktów marki „Biedronka”, którą zamierza Pan wprowadzić, jest również zgodna z postanowieniami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na uwagę w tym miejscu zasługuje szczególnie art. 10 tej ustawy: „czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich”.

 

Aby zatem nie doszło do naruszenia powyższej ustawy, oznaczenie produktów nie może wprowadzać w błąd klienta. Nie może ono wskazywać, iż produkt pochodzi od Pana lub np. Pan jest producentem danego towaru dla Biedronki lub że jest Pan wyłącznym dystrybutorem danych towarów na określony rynek, np. jest Pan wyłącznym dystrybutorem w miejscowości X danego produktu „Biedronki”.

Zamieszczenie w ofercie handlowej, materiałach promocyjnych lub reklamowych cudzego znaku towarowego

Mając powyższe na uwadze, dozwolone jest dokonywanie przez Pana sprzedaży produktów marki „Biedronka”, jednakże musi to być dokonane z uwzględnieniem powyższych zasad. Zamieszczenie w ofercie handlowej, materiałach promocyjnych lub reklamowych cudzego znaku towarowego nie stanowi więc naruszenia praw wyłącznych uprawnionego i nie może być traktowane jako nieuczciwa praktyka rynkowa, jeżeli nie wprowadza w błąd klienta – konsumenta.

 

Proszę w powyższej kwestii postępować ostrożnie, na pewno nie warto przesadzać z używaniem zastrzeżonego znaku towarowego „Biedronka”, szczególnie jeśli chodzi o część graficzną czy też słowno-graficzną. Może Pan na stronie sklepu zawrzeć informacje o pochodzeniu towaru i jego producencie, jak rozumiem, będzie Pan na tej zasadzie bazował. Warto jednakże czynić to z rozwagą i ostrożnie. Strona powinna być w taki sposób zredagowana, aby niezorientowany odbiorca (adresat) nie miał wątpliwości, iż Pański sklep nie jest sklepem patronackim, przedstawicielstwem sieci „Biedronka”, a jedynie sprzedaje Pan produkty marki „Biedronka”.

 

Nadto należy mieć również na uwadze, że sprzedaż poniżej ceny zakupu w dyskoncie „Biedronka” będzie czynem nieuczciwej konkurencji.

 

Nie może Pan również przepakowywać produktów czy też zmieniać ich przeznaczenia, jak również zmieniać oznaczeń.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl