Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakaz wstępu do kasyna

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 02.12.2013

Moja żona jest uzależniona od hazardu – traci w kasynie wszystkie zarobione pieniądze (mam wydruki wyciągów bankowych, które to potwierdzają). Słyszałem, że można załatwić sądowy zakaz wstępu do kasyna – czy to prawda? Nie mamy rozdzielności majątkowej.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego, zwanego dalej K.k., oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwanego dalej K.r.o.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy na przepis art. 41c K.k., zgodnie z którym zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych nie obejmuje uczestnictwa w loteriach promocyjnych. Sąd może orzec zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z urządzaniem gier hazardowych lub udziałem w nich.

 

Ilekroć w ustawie o grach hazardowych jest mowa o grach hazardowych, rozumie się przez to gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach, o których mowa w art. 2 cytowanej ustawy.

 

Mając na uwadze powyższe, konieczne jest udowodnienie udziału Pańskiej żony w grach hazardowych. Z treści Pańskiego pytania wynika, że dysponuje Pan dowodami rzeczowymi, które potwierdzają nie tylko udział w grach, lecz także przede wszystkim wysokość kwot, które żona musiała przekazać na konto organizatorów takich gier.

 

Pragnę jednak zauważyć, że przepis art. 41c § 2 K.k. pozostawia sądowi uprawnienie do orzeczenia powyższego środka karnego (zakazu wstępu do kasyn). Sąd może orzec taki środek karny wobec oskarżonego, lecz nie ma obowiązku tego zrobić. Przepis stanowi bowiem: „Sąd może orzec zakaz wstępu…”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Aktualnie w mojej ocenie zasadne byłoby złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełniania przestępstwa udziału lub organizacji nielegalnych gier hazardowych. Powyższe pozwoli Panu „przerzucić” na organy ścigania obowiązek poszukiwania dowodów. Do zawiadomienia powinien Pan dołączyć wszystkie posiadane przez Pana dokumenty, ponieważ pozwolą one ustalić, czy podmioty, na rzecz których żona przekazywała określonego rodzaju środki, zajmowały się organizowaniem gier hazardowych. Jeżeli dysponuje Pan dokumentami wskazującymi na udział w grach hazardowych w Internecie, proszę doręczyć je organom ścigania.

 

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa powinno być złożone ustnie do protokołu na komendzie lub komisariacie policji lub pisemnie w biurze podawczym prokuratury lub komendzie lub komisariacie policji.

 

Środek karny w postaci zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych orzeczony może być na okres od 1 roku do 10 lat.

 

Drugą kwestią istotną z punktu widzenia Pańskiego interesu jest możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Aby uchronić Pana przed długami, zasadne byłoby wystąpienie do sądu z powyższym żądaniem. Mając na uwadze przedstawiony przez Pana stan faktyczny, a w szczególności kłopoty finansowe, wskazać należy na treść art. 52 § 1 K.r.o., zgodnie z którym z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2010 r (sygn. akt V CZ 78/10) „rozdzielność majątkowa – jak wynika z art. 52 § 2 K.r.o. – powstaje z dniem oznaczonym, w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa. Tak więc w dalszym ciągu sąd, orzekając o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, obowiązany jest z urzędu oznaczyć dzień jej ustanowienia. Zachodzą zatem podstawy, by przyjąć, że wyrok ustanawiający rozdzielność majątkową z dniem późniejszym niż żądany przez powoda zawiera negatywne rozstrzygnięcie co do żądania ustanowienia rozdzielności z datą wcześniejszą. W konsekwencji nie można zgodzić się z oceną, że taki wyrok jest orzeczeniem niezupełnym”.

 

„Ustawa nie definiuje pojęcia »ważne powody«. Przez ważne powody, dające podstawę do ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej, zwykło się rozumieć – ogólnie mówiąc – wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych powoduje, że dalsze trwanie wspólności majątkowej między małżonkami pociąga za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny” (J.S. Piątowski, Stosunki majątkowe między małżonkami, Warszawa 1955, s. 140; J. Winiarz, Małżeńskie stosunki majątkowe, Warszawa 1967, s. 84; L. Stecki: Ustanie ustawowej wspólności małżeńskiej majątkowej, Poznań 1968, s. 12; J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, s. 115).

 

W mojej ocenie uzależnienie od gier hazardowych stanowi ważny powód, ponieważ dalsze trwanie w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej może prowadzić do istotnego zagrożenia Pańskich interesów majątkowych, o ile już takie zagrożenie nie nastąpiło.

 

Jak podnosi się w literaturze „przykłady ważnych powodów – to sytuacje powstałe na skutek zachowania się jednego z małżonków, polegającego na trwonieniu majątku wspólnego na skutek hulaszczego trybu życia, alkoholizmu, rażącej niegospodarności itp., uchylaniu się od pomnażania i utrzymywania substancji majątku wspólnego albo też zatrzymaniu tego majątku wyłącznie dla siebie i niedopuszczeniu współmałżonka do korzystania z niego”1.

 

Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej podlegają rozpoznaniu przez sądy rejonowe (art. 17 pkt 4 K.p.c.). Wyłączną właściwość miejscową sądu ustala się na podstawie art. 41 § 1 K.p.c. Przede wszystkim jest nim sąd ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków w Polsce. Zgodnie z art. 27 pkt. 6 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od pozwu w sprawie o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej pobierana jest opłata stała w kwocie 200 zł.

 

Zasadne jest nadto wskazanie na pogląd Jerzego Ciszewskiego, zgodnie z którym „zaciąganie przez jednego z małżonków okresowych zobowiązań niezwiązanych z zaspokajaniem zwykłych potrzeb rodziny może spowodować, przy określonej trudnej sytuacji majątkowej i osobistej współmałżonka i całej rodziny – celowość i konieczność zniesienia wspólności majątkowej. Wydaje się zatem, że kryterium »zwykłych potrzeb rodziny«, o jakim mówi przepis art. 30 § 1 K.r.o., winno w wielu przypadkach odgrywać istotną rolę przy uznaniu, iż przesłanki o charakterze majątkowym uzasadniają pozytywne rozstrzygnięcie na podstawie art. 52 § 1 K.r.o.”2.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism procesowych (np. pozwu o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej), reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

 

 

 

1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. M. Sychowicz et al., Warszawa 2006, s. 960.

2. J. Ciszewski, Zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej, w: „Problemy Egzekucji Sądowej” 1996/20/5.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus cztery =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Nałóg hazardu

Mój mąż pracuje na stacji benzynowej od czterech lat. Mniej więcej dwa lata temu zostały tam wstawione maszyny hazardowe. Mąż zaczął sobie „pogrywać”. Niestety popadł w nałóg – jest teraz uzależniony od hazardu i ma ogromne długi. Czy można domagać się odszkodowan

Ustawa hazardowa – co zrobić, skoro ustawa hazardowa zabrania reklamy zakładów bukmacherskich?

Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą w Polsce, ale ustawa hazardowa podcięła mi skrzydła. Jestem operatorem serwisu poświęconego internetowym zakładom bukmacherskich (mam też linki do serwisów bukmacherskich), a teraz ustawa hazardowa zabrania reklamy zakładów. Moje pytania

Maszyny do gier bez zezwolenia

Celnicy w mojej piwnicy znaleźli dwie maszyny do gier, które trzymałem tam bez zezwolenia. Były one wyłączone z prądu. Te automaty nie wypłacają wygranej, to symulatory. Otrzymałem wezwanie do urzędu celnego jako podejrzany z art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. Jak si
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »