.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakaz wstępu do kasyna

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 02.12.2013 • Zaktualizowane: 27.02.2022

Moja żona jest uzależniona od hazardu – traci w kasynie wszystkie zarobione pieniądze (mam wydruki wyciągów bankowych, które to potwierdzają). Słyszałem, że można załatwić sądowy zakaz wstępu do kasyna – czy to prawda? Nie mamy rozdzielności majątkowej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakaz wstępu do kasyna

Czy sąd może orzec zakaz wstępu do kasyna?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego, zwanego dalej K.k., oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwanego dalej K.r.o.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy na przepis art. 41c K.k., zgodnie z którym zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych nie obejmuje uczestnictwa w loteriach promocyjnych. Sąd może orzec zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z urządzaniem gier hazardowych lub udziałem w nich.

 

Ilekroć w ustawie o grach hazardowych jest mowa o grach hazardowych, rozumie się przez to gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach, o których mowa w art. 2 cytowanej ustawy.

 

Mając na uwadze powyższe, konieczne jest udowodnienie udziału Pańskiej żony w grach hazardowych. Z treści Pańskiego pytania wynika, że dysponuje Pan dowodami rzeczowymi, które potwierdzają nie tylko udział w grach, lecz także przede wszystkim wysokość kwot, które żona musiała przekazać na konto organizatorów takich gier.

 

Pragnę jednak zauważyć, że przepis art. 41c § 2 K.k. pozostawia sądowi uprawnienie do orzeczenia powyższego środka karnego (zakazu wstępu do kasyn). Sąd może orzec taki środek karny wobec oskarżonego, lecz nie ma obowiązku tego zrobić. Przepis stanowi bowiem: „Sąd może orzec zakaz wstępu…”.

Złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełniania przestępstwa udziału lub organizacji nielegalnych gier hazardowych

Aktualnie w mojej ocenie zasadne byłoby złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełniania przestępstwa udziału lub organizacji nielegalnych gier hazardowych. Powyższe pozwoli Panu „przerzucić” na organy ścigania obowiązek poszukiwania dowodów. Do zawiadomienia powinien Pan dołączyć wszystkie posiadane przez Pana dokumenty, ponieważ pozwolą one ustalić, czy podmioty, na rzecz których żona przekazywała określonego rodzaju środki, zajmowały się organizowaniem gier hazardowych. Jeżeli dysponuje Pan dokumentami wskazującymi na udział w grach hazardowych w Internecie, proszę doręczyć je organom ścigania.

 

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa powinno być złożone ustnie do protokołu na komendzie lub komisariacie policji lub pisemnie w biurze podawczym prokuratury lub komendzie lub komisariacie policji.

Orzeczenie zakazu wstępu do kasyna

Środek karny w postaci zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych orzeczony może być na okres od 1 roku do 10 lat.

 

Drugą kwestią istotną z punktu widzenia Pańskiego interesu jest możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną

Aby uchronić Pana przed długami, zasadne byłoby wystąpienie do sądu z powyższym żądaniem. Mając na uwadze przedstawiony przez Pana stan faktyczny, a w szczególności kłopoty finansowe, wskazać należy na treść art. 52 § 1 K.r.o., zgodnie z którym z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2010 r (sygn. akt V CZ 78/10) „rozdzielność majątkowa – jak wynika z art. 52 § 2 K.r.o. – powstaje z dniem oznaczonym, w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa. Tak więc w dalszym ciągu sąd, orzekając o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, obowiązany jest z urzędu oznaczyć dzień jej ustanowienia. Zachodzą zatem podstawy, by przyjąć, że wyrok ustanawiający rozdzielność majątkową z dniem późniejszym niż żądany przez powoda zawiera negatywne rozstrzygnięcie co do żądania ustanowienia rozdzielności z datą wcześniejszą. W konsekwencji nie można zgodzić się z oceną, że taki wyrok jest orzeczeniem niezupełnym”.

 

„Ustawa nie definiuje pojęcia »ważne powody«. Przez ważne powody, dające podstawę do ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej, zwykło się rozumieć – ogólnie mówiąc – wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych powoduje, że dalsze trwanie wspólności majątkowej między małżonkami pociąga za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny” (J.S. Piątowski, Stosunki majątkowe między małżonkami, Warszawa 1955, s. 140; J. Winiarz, Małżeńskie stosunki majątkowe, Warszawa 1967, s. 84; L. Stecki: Ustanie ustawowej wspólności małżeńskiej majątkowej, Poznań 1968, s. 12; J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, s. 115).

Uzależnienie małżonka od gier hazardowych

W mojej ocenie uzależnienie od gier hazardowych stanowi ważny powód, ponieważ dalsze trwanie w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej może prowadzić do istotnego zagrożenia Pańskich interesów majątkowych, o ile już takie zagrożenie nie nastąpiło.

 

Jak podnosi się w literaturze „przykłady ważnych powodów – to sytuacje powstałe na skutek zachowania się jednego z małżonków, polegającego na trwonieniu majątku wspólnego na skutek hulaszczego trybu życia, alkoholizmu, rażącej niegospodarności itp., uchylaniu się od pomnażania i utrzymywania substancji majątku wspólnego albo też zatrzymaniu tego majątku wyłącznie dla siebie i niedopuszczeniu współmałżonka do korzystania z niego”1.

 

Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej podlegają rozpoznaniu przez sądy rejonowe (art. 17 pkt 4 K.p.c.). Wyłączną właściwość miejscową sądu ustala się na podstawie art. 41 § 1 K.p.c. Przede wszystkim jest nim sąd ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków w Polsce. Zgodnie z art. 27 pkt. 6 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od pozwu w sprawie o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej pobierana jest opłata stała w kwocie 200 zł.

 

Zasadne jest nadto wskazanie na pogląd Jerzego Ciszewskiego, zgodnie z którym „zaciąganie przez jednego z małżonków okresowych zobowiązań niezwiązanych z zaspokajaniem zwykłych potrzeb rodziny może spowodować, przy określonej trudnej sytuacji majątkowej i osobistej współmałżonka i całej rodziny – celowość i konieczność zniesienia wspólności majątkowej. Wydaje się zatem, że kryterium »zwykłych potrzeb rodziny«, o jakim mówi przepis art. 30 § 1 K.r.o., winno w wielu przypadkach odgrywać istotną rolę przy uznaniu, iż przesłanki o charakterze majątkowym uzasadniają pozytywne rozstrzygnięcie na podstawie art. 52 § 1 K.r.o.”2.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism procesowych (np. pozwu o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej), reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

 

 

 

1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. M. Sychowicz et al., Warszawa 2006, s. 960.

2. J. Ciszewski, Zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej, w: „Problemy Egzekucji Sądowej” 1996/20/5.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl