Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykorzystanie urlopu szkoleniowego przez pracownika–studenta

Autor: Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 16.02.2011

Czy zgodnie z art. 1036  Kodeksu pracy 21 dni urlopu przysługuje dopiero na zakończenie studiów na pracę dyplomową, czy też można pobierać urlop w częściach na każdą sesję egzaminacyjną kończącą semestr?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nowe przepisy dotyczące podnoszenia kwalifikacji przez pracowników obowiązują od 16 lipca 2010 r. Dotyczą one m.in. urlopów szkoleniowych. Nowe zasady zostały wprowadzone ustawą z 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 105, poz. 655). W Kodeksie pracy są to art. 1031-1036.

 

Obowiązujące od 16 lipca nowe przepisy dotyczące szkoleń pracowników zmieniły zasady przyznawania pracownikom urlopów szkoleniowych. Jednak przepisy przejściowe określają, że w przypadku pracowników, którzy rozpoczęli naukę przed wejściem w życie nowych przepisów, tj. przed 16 lipca 2010 r., stosuje się dotychczasowe regulacje dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników (art. 3 ustawy z 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumieć należy – zgodnie z treścią nowych przepisów Kodeksu pracy – zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

 

Wymienione poniżej przywileje będą więc dotyczyć Pana tylko wtedy, jeżeli pracodawca sam skieruje Pana na szkolenie lub jeżeli pracodawca wyrazi zgodę na podjęte przez Pana studia.

 

W takiej sytuacji będzie Panu przysługiwał:

 

  1. urlop szkoleniowy,
  2. zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

 

Co ważne i na co należy zwrócić uwagę, to fakt, że za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

 

Studiującemu pracownikowi przysługują urlopy szkoleniowe przeznaczone na:

 

  • przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów (eksternistycznych, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe),
  • przygotowanie pracy dyplomowej i jej obronę.

 

Czyli, zgodnie z artykułem 1032 § 1 pkt 1-3 Kodeksu pracy urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze 6 dni dla pracownika przystępującego do:

 

  • egzaminów eksternistycznych,
  • egzaminu maturalnego,
  • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Natomiast na ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego urlop wynosi 21 dni (art. 1032 § 1 pkt 4).

 

Wymiar urlopu szkoleniowego wynoszący 21 dni przysługuje w ostatnim roku studiów – dotyczy on roku akademickiego, a nie kalendarzowego.

 

„Nowe przepisy Kodeksu pracy nie przewidują urlopu szkoleniowego na egzaminy kończące naukę na poszczególnych latach studiów (urlopy szkoleniowe »na sesję«). Pracodawca może przyznać urlop szkoleniowy w tym celu, ale tylko dobrowolnie, w umowie szkoleniowej.

 

Wymiar urlopu na ostatnim roku studiów jest niezależny od tego, jakiego rodzaju studia kończy pracownik. Taki urlop przysługuje z tytułu ukończenia studiów np. licencjackich, magisterskich czy podyplomowych (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

 

Z celu 21-dniowego urlopu szkoleniowego określonego w art. 1032 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy wyraźnie wynika, że może on być udzielony także w terminie poprzedzającym przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Warunkiem jest tylko, aby – zgodnie z programem studiów – kończyły się one: złożeniem pracy dyplomowej albo złożeniem egzaminu dyplomowego bądź też złożeniem pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

 

Nie ma zatem przeszkód prawnych, aby urlop ten był udzielony w terminach uzgodnionych z pracownikiem, w podziale na części, nie później jednak niż do dnia złożenia egzaminu dyplomowego.

 

Pracodawca nie będzie natomiast miał obowiązku udzielania urlopu szkoleniowego, jeżeli program wybranych przez pracownika studiów nie przewiduje złożenia pracy dyplomowej lub złożenia egzaminu dyplomowego — po nowelizacji dokonanej ustawą z 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 105, poz. 655)” (stanowisko MPiPS nr DPR-I- 079 - 445/JS/10).

 

Ponadto pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje zwolnienie z całości lub części dnia pracy na punktualne dotarcie na zajęcia oraz na czas trwania tych zajęć, a za czas tego zwolnienia pracownikowi będzie się należało wynagrodzenie. Płatne dni zwolnienia z pracy w takim przypadku nie będą limitowane (art. 1031 § 2 pkt 2).

 

Pracodawca może też (ale nie jest to obowiązkowe) przyznać także inne świadczenia, takie jak zwrot kosztów przejazdu na zajęcia, kosztu zakwaterowania czy podręczników.

 

Reasumując: 21-dniowy wymiar urlopu szkoleniowego określony w art. 1032 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy może być przyznany tylko na ostatnim roku. Może być udzielony w częściach, ale tylko w celu przygotowania pracy dyplomowej oraz przygotowania się i przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus 4 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki