.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy można przerwać urlop dla poratowania zdrowia?

• Autor: Irena Sawa

Od 10 lat jestem nauczycielką. Od ponad pół roku przebywam na urlopie dla poratowania zdrowia, a obecnie jestem w ciąży. Czy na okres letni mogłabym przerwać ten urlop i przejść na zwolnienie lekarskie? Ile dni muszę być na zwolnieniu podczas wakacji, aby przysługiwał mi po urlopie macierzyńskim 6-tygodniowy urlop wypoczynkowy?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgodnie z art. 73 ust. 1, ust. 8 i ust. 10 ustawy Karty Nauczyciela dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

 

Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu.

 

O potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela.

 

Tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. Nr 233, poz. 1991).

 

Podmiotem uprawnionym do wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia jest wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela.

 

Definicja „lekarza ubezpieczenia zdrowotnego” znajduje się w art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). W myśl tej definicji lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego jest lekarz będący świadczeniodawcą lub lekarz wykonujący zawód u świadczeniodawcy, z którym to świadczeniodawcą zawarto umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

Orzeczenie jest wydawane na podstawie wyników przeprowadzonego badania lekarskiego, wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie lekarz uznał za niezbędne, a także dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.

 

Jeżeli nauczyciel nie godzi się z orzeczeniem, może złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia odwołanie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce wydania orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie.

 

Z tytułu orzekania o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia od nauczyciela nie mogą być pobierane żadne opłaty (art. 73 ust. 9 Karty Nauczyciela); jest to zatem świadczenie finansowane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

 

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości, jaka przysługiwała mu w dniu nabycia uprawnień i rozpoczęcia korzystania z urlopu, dodatek stażowy, dodatek tzw. wiejski, o którym mowa w art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela, a także dodatek mieszkaniowy.

 

„Wynagrodzenie otrzymane przez nauczyciela w czasie urlopu dla poratowania zdrowia nie jest uwzględniane przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10.10.2000 r., sygn. akt III ZP 22/00, OSNP 2001, nr 5, poz. 142).

 

Wracając do meritum problemu, stwierdzić należy, że skoro lekarz decyduje o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, to również ten sam lekarz winien decydować o jego wcześniejszym zakończeniu.

 

Z uwagi na powyższe proponuję kontakt z lekarzem, który wydał orzeczenie o potrzebie skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Lekarz ten winien podjąć decyzję, czy w chwili obecnej przysługuje Pani urlop, biorąc pod uwagę stan zdrowia, czy też nie przysługuje.

 

Jeżeli lekarz leczący wyda orzeczenie, iż Pani stan zdrowia uległ poprawie i nie jest konieczne dalsze korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia, to wówczas takie orzeczenie przedłoży Pani pracodawcy. Dyrektor szkoły na podstawie orzeczenia przerwie bieg urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Inne rozwiązanie w przedmiotowej sprawie może być takie, że Pani w trakcie urlopu zdrowotnego przechodzi bezpośrednio po urodzeniu dziecka na urlop macierzyński, wówczas urlop zdrowotny powinien być automatycznie zakończony.

 

Urlop macierzyński jest odrębnym uprawnieniem pracownika związanym z rodzicielstwem, przysługuje nauczycielowi na podstawie art. 180 Kodeksu pracy.

 

Termin urlopu macierzyńskiego jest ściśle określony i może być udzielony na co najmniej 2 tygodnie przed przewidywaną datą porodu bądź po porodzie w całości lub części niewykorzystanej przed porodem.

 

Pracownica po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego może zrezygnować z pozostałej jego części. W tym przypadku jednak do złożonego pisemnego wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego musi dołączyć zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika–ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Irena Sawa

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Filia w Rzeszowie. Ukończyła aplikację administracyjną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle. Zdała egzamin referendarski w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Była ponadto aplikantką sądową Sądu Okręgowego w Krośnie. Obecnie jest doktorantką Uniwersytetu Rzeszowskiego, przygotowuje się do obrony rozprawy doktorskiej z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Długoletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obecnie przez okres ponad dziesięciu lat związana zawodowo z administracją samorządową. Była wykładowcą prawa spadkowego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Sanoku. Prowadziła zajęcia z zakresu prawa oświatowego dla kandydatów na dyrektorów szkół w ramach kursu „Zarządzanie oświatą”.

 

Interesuje się i udziela porad z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa karnego, prawa administracyjnego oraz prawa oświatowego.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, w tym glosy w specjalistycznych czasopismach prawniczych i ochrony pracy, w szczególności: „Lus et Administratio, Facultas Iuridica Universitatis Ressoviensis”, „Polityka Społeczna”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, „Przyjaciel przy pracy”, „Monitor Prawa Pracy”.


Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus zero =

Odpowiedz na zadane pytanie jest faktycznie obszerna, jednak nie odpowiada ściśle na zadane pytanie. Co z tym urlopem wypoczynkowym? Można go odebrać, czy nie?

Zainteresowana

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu