Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta rodzinna a działalność rolnicza

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 09.04.2014

Mój mąż pobierał rentę z KRUS-u. Zmarł trzy miesiące temu. Teraz zawieszono mi wypłatę renty rodzinnej, ponieważ odziedziczyłam 4 ha ziemi, a podobno świadczenie nie przysługuje osobom prowadzącym działalność rolniczą. Czy faktycznie tak jest? Co mogę zrobić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadniczo mogłaby Pani wnioskować o rentę rodzinną po mężu, jeśli spełnia Pani warunki wymienione poniżej.

 

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników:

 

„1. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłego:

1) emeryta lub rencisty mającego ustalone prawo do emerytury albo renty rolniczej z ubezpieczenia,

2) ubezpieczonego, który w chwili śmierci spełniał warunki do uzyskania emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy; przyjmuje się, że był on całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym.

2. Do renty rodzinnej są uprawnieni następujący członkowie rodziny zmarłego:

1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności – także w ramach rodziny zastępczej – wnuki, rodzeństwo i inne dzieci,

3) małżonek (wdowa, wdowiec),

4) rodzice

– jeżeli spełniają warunki do uzyskania takiej renty w myśl przepisów emerytalnych”.

 

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłego:

 

  • emeryta lub rencisty mającego ustalone prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia (tj. emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin albo emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy),
  • ubezpieczonego, który w chwili śmierci spełniał warunki do uzyskania emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy; przyjmuje się, że był on całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym.

 

Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy (całkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym) albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyło 16 lat, a w przypadku kształcenia się w szkole – 18 lat życia, a także wtedy, gdy sprawuje opiekę nad dzieckiem uznanym za całkowicie niezdolne do pracy (całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym) uprawnionym do renty rodzinnej.

 

To, że odziedziczyła Pani ziemię, nie oznacza, że KRUS mógł zawiesić Pani świadczenie. Przesłanką do jego zawieszenia jest bowiem nie samo posiadanie ziemi, lecz faktyczne prowadzenie gospodarstwa.

 

Zgodnie z art. 32 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników „wypłata renty rodzinnej, przysługującej osobie pełnoletniej, ulega zawieszeniu, jeżeli uprawniony prowadzi działalność rolniczą. Przepisy art. 28 ust. 3, 4 i 6-10 oraz art. 34 stosuje się odpowiednio”.

 

Jak określono w wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 stycznia 2006 r. (III AUa 1863/2005, LexPolonica nr 402751), wypłata części uzupełniającej świadczenia rolnika, który będąc właścicielem gospodarstwa rolnego, faktycznie nie prowadzi w nim działalności rolniczej w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie ulega zawieszeniu na podstawie art. 28 ust. 1 i 3 w zw. z ust. 4 tej ustawy.

 

„Zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 powoływanej wcześniej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wypłata emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu na zasadach określonych w ust. 2-8, jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą.

 

Zaprzestanie działalności rolniczej ma znaczenie w zakresie wysokości otrzymywanych świadczeń. Część składkowa wypłacana jest bowiem w każdych okolicznościach, zaś wypłata części uzupełniającej ulega zawieszeniu w przypadku prowadzenia takiej działalności. Z kolei z ust. 4 art. 28 powołanej ustawy wynika, że ustawodawca uznaje, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego.

 

Powstaje zatem pytanie, czy wypłata świadczeń z ubezpieczenia rolniczego ulega częściowemu zawieszeniu w związku z prowadzeniem działalności rolniczej w posiadanym gospodarstwie rolnym, czy też zawieszenie wypłaty świadczeń powiązane jest z posiadaniem lub prawem własności gospodarstwa rolnego, nawet bez faktycznego nad nim władztwa.

 

Zagadnienie powyższe było przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego (por. m.in. uchwałę SN z dnia 6 maja 2004 r. II UZP 5/2004 OSNP 2004/22 poz. 389; wyrok SA w Warszawie z dnia 8 grudnia 2004 r. III AUa 598/2004 OSA 2006/1 poz. 2 str. 81; wyrok SN z dnia 8 stycznia 1997 r. II UKN 39/96 OSNAPiUS 1997/16 poz. 299; wyrok SN z dnia 27 maja 1997 r. II UKN 145/97 OSNAPiUS 1998/8 poz. 247), który stwierdził, że na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7 poz. 25 ze zm.) rolnik uzyskuje prawo do świadczeń bez konieczności wyzbycia się gospodarstwa rolnego. Sąd Najwyższy podkreślił, że przepis art. 28 ust. 4 ustawy należy interpretować w powiązaniu z art. 6 pkt 1 i 3 ustawy, w którym podmiotem ubezpieczenia nie jest właściciel lub posiadacz gospodarstwa rolnego, lecz wyłącznie osoba prowadząca działalność rolniczą w posiadanym gospodarstwie rolnym. Z porównania ust. 1 i 4 art. 28 wspomnianej ustawy nie wynika więc, że można zestawiać pojęcia »prowadzenie działalności rolniczej« oraz »własność lub posiadanie gruntu«, ponieważ pojęcia te są nieprzystawalne. Właśnie z ich niespójności należy wyprowadzić wniosek, że zawieszenie wypłaty świadczeń nie dotyczy osoby jedynie posiadającej gospodarstwo rolne, ale tylko takiej osoby, która gospodarstwo rolne prowadzi i z reguły gospodarstwo to przynosi jej dochód. Natomiast posiadacz gospodarstwa rolnego, który utracił możliwość jego prowadzenia i uzyskiwania tą drogą środków utrzymania, zachowuje prawo do świadczeń w pełnej wysokości.

 

W konsekwencji, wypłata części uzupełniającej świadczenia rolnika, który będąc właścicielem gospodarstwa rolnego, faktycznie nie prowadzi w nim działalności rolniczej w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie ulega zawieszeniu na podstawie art. 28 ust. 1 i 3 w zw. z ust. 4 tej ustawy”.

 

Jeśli nie pracuje Pani w odziedziczonym gospodarstwie, proszę złożyć wniosek o wypłatę renty rodzinnej. Ma Pani do niej prawo! W razie odmowy należy odwołać się do sądu pracy. Istnieje duże prawdopodobieństwo wygrania sprawy. Ewentualnie proszę wydzierżawić ziemię komuś, komu nie będzie przeszkadzało posiadanie gruntu rolnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - 6 =

»Podobne materiały

Renta z ZUS

Z końcem miesiąca rozwiązano ze mną umowę o pracę; wcześniej przebywałem na zwolnieniu lekarskim (choruję na stwardnienie rozsiane). W związku z tym chciałbym starać się o zasiłek chorobowy i rentę z ZUS (przepracowałem 26 lat). Mam jednak wątpliwość: razem z żoną jesteśmy właścicielami 6 ha ziemi.

 

Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej

Moi rodzice w 2005 r. podzielili swoje gospodarstwo na kilka mniejszych działek. Jedną z nich przekazali mi w darowiźnie w 2006 r. Podpisałam wtedy umowę zrzeczenia się dziedziczenia. W 2010 r. zmarła moja matka; w związku z tym gospodarstwo jest obecnie podzielone pomiędzy ojca (który ma 5/8 udział

 

Renta rolnicza

Od 35 lat prowadzę gospodarstwo rolne i płacę składki na KRUS; niedawno skończyłam 60 lat i jestem uprawniona do emerytury. Niestety w zeszłym roku zachorowałam; dwukrotnie komisja lekarska orzekła całkowitą niezdolność do pracy, jednak urzędniczki w KRUS-ie nie chcą w ogóle przyjąć mojego wniosku o

 

Emerytura dla rolnika

Urodziłam się w 1957 r. w rodzinie rolniczej. Od 16. roku życia pracowałam w gospodarstwie rodziców, podobnie było po skończeniu szkoły. Kilka lat później przejęłam gospodarstwo wraz z mężem. W latach 1992 i 1993 r. miałam przerwę w płaceniu składek KRUS. Czy mam szansę na emeryturę dla ro

 

Renta rodzinna po mężu

Moja mama ze względu na stan zdrowia przebywa w domu opieki. Jej renta nie wystarcza na opłatę. Różnicę pokrywał tata, który miał wysoką emeryturę. Niedawno jednak zmarł. Czy mama może przejąć emeryturę po nim? A może należy jej się renta rodzinna po mężu?

 

Zawieszenie renty rodzinnej z KRUS

Moja kuzynka jest uczennicą uprawnioną do renty rodzinnej z KRUS po zmarłym ojcu rolniku. Niedawno otrzymała jednak decyzję o zawieszeniu świadczenia. W uzasadnieniu KRUS powołuje się na fakt, że kuzynka rzekomo nie zaprzestała prowadzenia gospodarstwa rolnego. Tymczasem kuzynka, choć jest właścicie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »