Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przywłaszczenie mienia przez nieletniego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 09.07.2013

Moje pytanie dotyczy przywłaszczenia mienia przez nieletniego. Mianowicie mój 14-letni syn ukradł w centrum handlowym rzecz o wartości 128 zł. Syn był tam z kolegami. Nie rozumiem, jak mogło dojść do tej kradzieży! Syn świetnie się uczy, biegle mówi po francusku i holendersku (niestety najsłabiej po polsku), uprawia sporty, no i oczywiście niczego mu nie brakuje. Jak na swój wiek jest dość naiwny. Nigdy nie mieliśmy z nim problemów wychowawczych. Syn został zatrzymany i sprawa trafiła na policję, oczywiście z ciągiem dalszym w sądzie. Jakich konsekwencji możemy się spodziewać? Czy powinniśmy poprosić o pomoc prawną adwokata?

 

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, Kodeksu karnego (K.k.) oraz przepisy Kodeksu wykroczeń (K.w.).

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, iż Pani 14-letni syn został zatrzymany w centrum handlowym w związku z przywłaszczeniem mienia o wartości 128 zł. W treści pytania wskazuje Pani, iż do chwili obecnej nie było żadnych problemów wychowawczych z synem. Pani syn biegle mówi po francusku i holendersku.

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż przywłaszczenie mienia o wartości 128 zł stanowi wykroczenie, bowiem przestępstwo zaczyna się od kwoty 250 zł. W przedmiotowej sprawie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, ponieważ czyn, który jest zarzucany Pani dziecku, jest czynem karalnym w rozumieniu ww. ustawy. Zgodnie z art. 1 § 2 pkt 2 „ilekroć w ustawie jest mowa o (…) »czynie karalnym« – rozumie się przez to czyn zabroniony przez ustawę jako (…) wykroczenie określone w art. 51, 621), 69, 74, 76, 85, 87, 119, 122, 124, 133 lub 143 Kodeksu wykroczeń”.

 

Przywłaszczenie mienia do kwoty 250 zł usankcjonowane zostało w art. 119 K.w. Zgodnie z tym przepisem:


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

„Art. 119. § 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 250 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.

 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

 

§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona”.

 

Jako że Pani syn jest nieletni, to zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich:

 

„Art. 6. Wobec nieletnich sąd rodzinny może:

 

1) udzielić upomnienia;

 

2) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia;

 

3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna;

 

4) ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego;

 

5) zastosować nadzór kuratora;

 

6) skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;

 

7) orzec zakaz prowadzenia pojazdów;

 

8) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego;

 

9) orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim;

 

10) orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym;

 

11) zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, z wyłączeniem umieszczenia w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej i regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej”.

 

W pierwszej kolejności pozwolę sobie wskazać, iż z uwagi na ograniczenia językowe powinni Państwo zastanowić się nad udzieleniem pełnomocnictwa adwokatowi w celu obrony Pani syna.

 

Ponadto zasadne jest należyte zbadanie zebranego w sprawie materiału dowodowego. Jako że do czynu karalnego miało dojść w centrum handlowym, konieczne jest dokładne przeanalizowanie zapisów z monitoringu przemysłowego. Pani syn jest stroną postępowania, co skutkuje prawem wglądu do akt sprawy, a zatem ma pełne prawo zapoznać się z treścią nagrania z monitoringu przemysłowego.

 

W postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym stosuje się art. 36 § 1. Innymi słowy, w postępowaniu wyjaśniającym nieletni może mieć obrońcę. Jeżeli interesy nieletniego i jego rodziców lub opiekuna pozostają w sprzeczności, a nieletni nie ma obrońcy, prezes sądu wyznacza obrońcę z urzędu.

 

W opisanej przez Panią sytuacji nie zachodzi sprzeczność interesów Pani małoletniego syna z interesami Państwa. Zatem Pani dziecku nie zostanie przydzielona obrona z urzędu. Innymi słowy, Pani syn może skorzystać z pomocy obrońcy, ale nie musi.

 

Według ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich:

 

„Art. 19. Przy wysłuchaniu nieletniego należy dążyć do zapewnienia mu pełnej swobody wypowiadania się. Wysłuchanie nieletniego powinno odbywać się w warunkach zbliżonych do naturalnych, w miarę potrzeby w miejscu zamieszkania nieletniego, przy czym unikać należy wielokrotnego wysłuchiwania nieletniego co do tych samych okoliczności lub okoliczności ustalonych już innymi dowodami i niebudzących wątpliwości”.

 

„Art. 23. § 1. Rodziców lub opiekuna zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie nieletniego, a o ukończeniu postępowania – jeżeli orzeczenie kończące postępowanie nie było im doręczone”.

 

„Art. 24. § 1. W celu ustalenia danych dotyczących nieletniego i jego środowiska, a w szczególności dotyczących zachowania się i warunków wychowawczych nieletniego, sytuacji bytowej rodziny, przebiegu nauki nieletniego i sposobu spędzania czasu wolnego, jego kontaktów środowiskowych, stosunku do niego rodziców lub opiekunów, podejmowanych oddziaływań wychowawczych, stanu zdrowia i znanych w środowisku uzależnień nieletniego, sędzia rodzinny zleca przeprowadzenie wywiadu środowiskowego kuratorowi sądowemu”.

 

W mojej ocenie w chwili obecnej należałoby się skupić nad obroną Pani syna. Jak już zostało wskazane wyżej, konieczne jest sprawdzenie, czy akta prowadzonego postępowania wyjaśniającego zawierają nagranie z monitoringu przemysłowego. W sytuacji gdyby takie nagranie nie znajdowało się w aktach sprawy, zasadne jest złożenie wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z nagrania monitoringu centrum handlowego na okoliczność zachowania Pani syna w centrum handlowym, ewentualnego przywłaszczenia mienia przez nieletniego (w jakich okolicznościach do tego przywłaszczenia miało dojść). Ponadto zasadne jest zapoznanie się z treścią przesłuchania ochroniarzy centrum handlowego, którzy – jak przypuszczam – zatrzymali Pani syna pod zarzutem przywłaszczenia mienia. Konieczne jest także ustalenie, czy policja zamierza jeszcze przesłuchać inne osoby w sprawie.

 

W mojej ocenie należy brać pod uwagę sytuację, kiedy koledzy Pani syna, którzy byli z Pani synem w centrum handlowym, „podrzucili” Pani dziecku mienie o wartości 128 zł. Powyższe winno być jednak widać na nagraniach z kamer przemysłowych, które powinny uwzględniać każdą przestrzeń centrum handlowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - 10 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Przywłaszczenie mienia – odpowiedzialność karna

Miesiąc temu znalazłem na przystanku telefon komórkowy wart ok. 500 zł, bez karty SIM i numerów kontaktowych. Zatrzymałem ten telefon i korzystałem z niego. Został mi postawiony zarzut przywłaszczenia mienia. Jakie konsekwencje mi grożą, kiedy nastąpi zatarcie skazania? &

Nieletni a kradzież

Moja czternastoletnia, nie karana wcześniej córka dokonała kradzieży w Centrum Handlowym. Wszczęto postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia czy dopuściła się czynu karalnego z art. 278 Kodeksu karnego. Mamy wezwanie do sądu rodzinnego w tej sprawie. Co grozi córce? Czy dokonany z

Kradzież w szkole

W szkole mojej córki (chodzi do gimnazjum) doszło do kradzieży. Jeden z jej kolegów z klasy zeznał, że widział, jak córka zabiera, a następnie niszczy telefon koleżanki. Nie przesłuchano pozostałych dzieci, tylko od razu wszczęto postępowanie. Czy to prawidłowa procedura? Czy możemy
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »