Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeliczenie emerytury górniczej

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 13.10.2019

Jestem na emeryturze górniczej. W zeszłym roku skorzystałem z art. 110a i przeliczono ponownie moją emeryturę. Przy tej okazji dla sprawdzenia kryteriów art .110a obliczono wskaźnik podstawy 257%, ale można było dobrać niższy, np. 250,1%, i kryteria zostałyby spełnione. Moja emerytura została obliczona wg wskaźnika 250%. Złożyłem ponowny wniosek o przeliczenie emerytury górniczej, gdyż uważam, że można wyliczyć współczynnik wyższy od 250% (według art. 110) z 20 wybranych lat. ZUS natomiast twierdzi, że współczynnikiem porównawczym jest to 257%, a do takiego rzeczywiście nie znajdę, ale już do 250,1% tak.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeliczenie emerytury górniczej

Fot. Fotolia

Na początku pragnę poinformować, że treść pytania nie pozwala na udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a jednocześnie wyrażam przekonanie o tym, że poniższa odpowiedź na pytanie rozwieje Pana wątpliwości.

 

Zgodnie z art. 110a ustawy o emeryturach i rentach z FUS wysokość emerytury oblicza się ponownie od podstawy wymiaru ustalonej w sposób określony w art. 15, z uwzględnieniem art. 110 ust. 3, jeżeli do jej obliczenia wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego przypadającą w całości lub w części po przyznaniu świadczenia, a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru przed zastosowaniem ograniczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 5, jest wyższy niż 250%. (ust. 1). Ustalenie wysokości emerytury zgodnie z ust. 1 może nastąpić tylko raz (ust. 2).

 

Uzasadnienie ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzającej art. 110a ustawy emerytalnej, stwierdza, że daje ona możliwość ponownego obliczania wysokości emerytury osobom, które są aktywne zawodowo po uzyskaniu prawa do tego świadczenia. Osoby, których zarobki przed 1999 r. kształtowały się nawet na poziomie wyższym niż 250% przeciętnego wynagrodzenia, opłacały przed 1 stycznia 1999 r. składki od pełnego osiąganego wynagrodzenia. Składki te były znacząco wyższe od przeciętnych składek, a mimo tego wskaźnik wysokości podstawy wymiaru ograniczano do 250% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Podstawą wymiaru świadczenia oblicza się, mnożąc wskaźnik wysokości tej podstawy (wypadkowa zarobków ubezpieczonego z lat kalendarzowych wskazanych do jej ustalenia i przeciętnych płac z tych lat) przez aktualną kwotę bazową. Wymagany do tego przeliczenia warunek legitymowania się wskaźnikiem podstawy wymiaru emerytury przekraczającym 250% nie oznacza, że ZUS właśnie taki przyjmie do ustalenia podstawy. Tak jak w każdym innym przypadku zostanie on ograniczony do 250%. Przy ustalaniu wskaźnika wysokości podstawy wymiaru emerytury porównuje się faktyczne relacje zarobków w danym roku kalendarzowym z przeciętnym wynagrodzeniem określonym dla tego roku. Następnie do obliczenia wysokości świadczenia wyliczony wskaźnik ogranicza się do 250%

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt III AUa 771/16: „emerytura górnicza, do której nabył prawo z dniem 3 września 1988 r., jak każda tego typu emerytura, nie była obliczana przy zastosowaniu wskaźnika wysokości podstawy wymiaru, co wyraźnie wynika z treści decyzji z dnia 27 listopada 1989 r. o jej przyznaniu. Wskaźnik ten zastosowano dopiero w decyzji z dnia 14 maja 2014 r., którą przyznano mu z dniem 1 kwietnia 2014 r. prawo do emerytury po osiągnięciu przez niego powszechnego wieku emerytalnego. Obliczony wówczas wskaźnik wysokości podstawy wymiaru, wynoszący 394,69%, został ograniczony do 250%, zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 15 ust. 5 ustawy emerytalnej”.

 

Skoro zatem wwpw miał zastosowanie wyłącznie do ustalenia wysokości emerytury ubezpieczonego, uzyskanej po osiągnięciu przez niego powszechnego wieku emerytalnego, a nie do emerytury górniczej, której nie oblicza się przy jego użyciu, przeto tylko owa „emerytura powszechna” może być przeliczana w oparciu o przepis art. 110 a ustawy emerytalnej. Na jego podstawie nie sposób zatem przeliczyć emerytury górniczej.

 

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu przeliczenia świadczenia należy dokonać „z uwzględnieniem art. 110 ust. 3 ustawy emerytalnej”. Przewiduje on, iż okres ostatnich 20 lat kalendarzowych, o których mowa w art. 15 ust. 1, obejmuje okres przypadający bezpośrednio przed rokiem, w którym zgłoszono wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia, z uwzględnieniem art. 176. Przepis art. 15 ust. 1 tej ustawy stanowi tymczasem, iż podstawę wymiaru emerytury i renty stanowi ustalona w sposób określony w ust. 4 i 5 przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę lub rentę, z uwzględnieniem ust. 6 i art. 176.

 

Osoby, których zarobki przed 1999 r. kształtowały się nawet na poziomie wyższym, niż 250% przeciętnego wynagrodzenia, opłacały przed 1 stycznia 1999 r. składki od pełnego osiąganego wynagrodzenia, które były wielokrotnie wyższe od przeciętnych składek, a mimo tego, wwpw ograniczano do 250% przeciętnego wynagrodzenia. W założeniu ustawodawcy, dodanie art. 110 a ustawy emerytalnej, miało uzupełnić istniejące rozwiązania o przepisy umożliwiające jednorazowe przeliczenie emerytury w przypadku osób, które osiągały stosunkowo wysokie zarobki (wskaźnik podstawy wymiaru na poziomie ponad 250%) i odprowadzały przed 1 stycznia 1999 r. wysokie składki emerytalne.

 

Ponownego ustalenia emerytury na podstawie art.110 a ustawy emerytalnej można dokonać tylko raz. W przypadku, gdy emeryt zgłosi kolejny wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury, to ZUS dokona przeliczenia wyłącznie na podstawie art. 110 bądź 111 tej ustawy, jeżeli wnioskodawca spełni warunki określone w tych przepisach.

 

Podstawowa metoda przeliczenia emerytury zawarta w art. 110 może być brana pod uwagę, jeśli do ponownego jej ustalenia emeryt wskazuje zarobki z:

 

  1. dziesięciu kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatniego 20-lecia przypadającego przed rokiem złożenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości świadczenia lub
  2.  20 dowolnych lat z całego okresu ubezpieczenia sprzed roku zgłoszenia wniosku.

 

ZUS dokona tego przeliczenia, stosując nową kwotę bazową (obowiązującą w dniu zgłoszenia wniosku o przeliczenie podstawy), jeśli:

 

  • nowo wskazane przez emeryta wynagrodzenia przynajmniej częściowo przypadają po przyznaniu świadczenia oraz
  • wskaźnik z nowo wskazanego okresu jest wyższy od obliczonego poprzednio.

 

Z treści pytania wynika, że na podstawie art. 110a ustawy, ZUS obliczył wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury i wyniósł on 257%, zatem wskaźnik ten był zapewne wyższy od obliczonego na podstawie art. 110 ustawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - jeden =

»Podobne materiały

Ustalenie prawa do emerytury

Ja i żona mieszkamy na stałe w RPA od 1984 roku. W Polsce nasz staż pracy wyniósł: ja – 10 lat (plus urlop bezpłatny 2 lata), żona – 9 lat. Obecnie mam 60 lat, a żona 59. Czy żona po ukończeniu 60 lat życia, a ja po ukończeniu 65 lat będziemy mieli prawo do jakiejkolwiek emerytury, a jeś

 

Emerytura przelana na konto po śmierci babci

Moja babcia zmarła 27 lipca, a 10 sierpnia przelano emeryturę na jej konto bankowe, do którego mam dostęp. Ja z kolei dokonałam przelewu tej kwoty na rachunek mojej mamy. Po kilku dniach ZUS zwrócił się do banku o zwrot emerytury, a pracownicy banku zgłosili się do mnie z zapytaniem, czy mogłabym o

 

Powołanie świadków w sporze z ZUS

Mam 60 lat. Przepracowałem pół życia jako kierowca ciężarówek i operator sprzętu ciężkiego. Zaświadczenie o pracy zostało wystawione przez składnicę akt, ponieważ mój zakład pracy już nie istnieje. ZUS odrzucił mój wniosek o emeryturę z powodu niedostarczenia dowodów na pracę w szczególnych war

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »