Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie warunkowego zwolnienia i zarządzenie wykonania kary

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 28.01.2016

Mam pytanie dotyczące powodów odwołania warunkowego zwolnienia. W dostępnych w Internecie tekstach mowa jest tylko o odwołaniu warunkowego zwolnienia, gdy skazany popełni przestępstwo w okresie próby. Natomiast co w sytuacji, gdy skazany dopuści się rażącego narażenia porządku prawnego po okresie próby, ale nie po 6 miesiącach od jej zakończenia? Została mu za to udzielona nagana, nie został zastosowany żaden inny środek karny. Czy w takim wypadku sąd również odwołuje warunkowe zwolnienie i zarządza wykonanie kary?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie dotyczące warunkowego zwolnienia uregulowane zostały w Kodeksie karnym wykonawczym (K.k.w.).

 

Zgodnie z art. 160 K.k.w.: „§ 1. Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony:

1) w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności,

2) uchyla się od wykonania obowiązków, o których mowa w art. 159 § 2,

3) uchyla się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych,

4) w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo niż określone w pkt 1 lub została orzeczona inna kara niż określona w pkt 1.

§ 2. Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony, skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.

 

Jedynie przesłanka do odwołania warunkowego zwolnienia wymieniona w § 1 pkt  1 oraz w § 2 jest obligatoryjna i po jej spełnieniu sąd nie może odstąpić od wydania takiego orzeczenia. Obligatoryjne odwołanie warunkowego zwolnienia ma miejsce wówczas, gdy skazany w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

 

Rozbieżności występują na tle tego, czy popełnienie innego przestępstwa i orzeczenie innej kary niż wskazana w art. 160 § 1 również musi być stwierdzone prawomocnym wyrokiem. W orzecznictwie można spotkać poglądy, że orzekając co do odwołania przedterminowego zwolnienia z reszty kary, sąd ma prawo – zgodnie z zasadą samodzielności jurysdykcyjnej (art. 8 § 1 K.p.k.) – rozstrzygnąć, czy skazany popełnił czyny zarzucone mu w innym postępowaniu, dotychczas niezakończonym, a nie musi ze swym rozstrzygnięciem oczekiwać na prawomocność wyroku co do tego oskarżenia. Rozstrzygnięcie to jest dokonywane jedynie na użytek postępowania po odwołaniu warunkowego zwolnienia, a nie ma znaczenia dla wyroku w nowym postępowaniu, a więc i dla ewentualnej kary za czyn nowo zarzucony. Warunkowane jest jedynie przytoczeniem racjonalnej argumentacji, w tym dowodów, na których się oparto, odmawiając racji skazanemu, który nie przyznał się do popełnienia czynu ostatnio mu zarzuconego (postanowienie SA w Warszawie z 24 września 2004 r., II AKz 572/2004), postanowienie SA w Krakowie z 8 lipca 1999 r., II AKz 300/99). Odmienne stanowisko wyrazili A. Zoll i J. Lachowski, którzy przyjmują, że popełnienie przestępstwa musi być stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

 

Kara inna niż „określona w pkt 1” to każdy inny rodzaj rozstrzygnięcia w zakresie kary, który nie stanowi kary pozbawienia wolności.

 

Odwołanie warunkowego zwolnienia z przyczyn wskazanych w art. 160 § 1 pkt 2-4 K.k.w. ma charakter fakultatywny, sąd może bowiem w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami odstąpić od odwołania.

 

Okoliczności uzasadniające odwołanie warunkowego zwolnienia muszą wystąpić w okresie próby, natomiast ich ujawnienie i podjęcie decyzji w tym przedmiocie może nastąpić także w okresie dalszych 6 miesięcy. W okresie tym postanowienie o odwołaniu warunkowego zwolnienia musi być nie tylko wydane, lecz także musi się uprawomocnić (uchwała składu 7 sędziów SN z 30 stycznia 1996 r., I KZP 34/95; postanowienie SA w Krakowie z 16 września 1999 r., II AKz[1] 315/99; postanowienie SN z 28 lipca 2009 r., IV KK 196/2009).

 

W związku z tym, jeżeli czyn został popełniony już po okresie zawieszenia, to nie może on stanowić podstawy do odwołania warunkowego zwolnienia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - VIII =

»Podobne materiały

Przedterminowe zwolnienie

Mój brat został skazany dwoma prawomocnymi wyrokami – pierwszy (10 miesięcy pozbawienia wolności) został odwieszony po tym, jak brat ponownie popełnił to samo przestępstwo (drugi wyrok to kolejne 10 miesięcy więzienia). Czy brat może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie?

 

Związek partnerski a odmowa zgody na widzenie w zakładzie karnym

Mój partner przebywa w zakładzie karnym. Mimo dwukrotnej pisemnej prośby nie otrzymałem zgody na widzenie. Wiem, że w świetle prawa nie jesteśmy rodziną, ale czy dyrekcja zakładu karnego na pewno postępuje zgodnie z przepisami? W jaki sposób są uregulowane kwestie odwiedzin w więzieniu przez osoby p

 

Odwołanie warunkowego zwolnienia

Odwołano mi warunkowe zwolnienie (orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne, ponieważ złożyłam zażalenie). Za kilka dni mija pół roku od okresu próby. Czy będę musiała odbyć karę, jeśli zażalenie zostanie rozpatrzone – a więc orzeczenie stanie się prawomocne – już po upływie tego terminu?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »