.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Naruszenie nietykalności cielesnej w pracy

• Data: 04-01-2024 • Autor: Anna Sochaj-Majewska

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że naruszenie nietykalności cielesnej w miejscu pracy jest nie tylko moralnie nagannym zachowaniem, ale przede wszystkim stanowi poważne przestępstwo karane przez prawo. W artykule przyjrzymy się, jak prawo definiuje nietykalność cielesną, jakie są konsekwencje jej naruszenia oraz jakie kroki może podjąć osoba pokrzywdzona, by dochodzić swoich praw. Odpowiemy jednocześnie na pytanie pani Barbary, którą spotkała przykra sytuacja w pracy. Opisała nam, że kilka dni temu w pracy miało odbyć się spotkanie kierowników. Jeszcze przed rozpoczęciem weszła do pokoju, w którym było zaplanowane spotkanie. Na jej widok kierownik podbiegł do niej, złapał ją za przedramię i powiedział, żeby się wynosiła. Trzymał tak mocno, że wieczorem okazało się, że ma siniaka wielkości kciuka. Na drugi dzień nasza klientka zrobiła obdukcję u lekarza rodzinnego. Chciałaby sprawę zgłosić na policję, ale nie wie, czy obdukcja od lekarza rodzinnego wystarczy. Uważa, że kierownik naruszył jej prawo do nietykalności osobistej, użył przemocy fizycznej i powinien za to odpowiedzieć. Ona zachowywała się spokojnie, nikomu nie ubliżyła, nie krzyczała, a biuro to nie jest niczyj prywatny folwark. Pani Barbara prosi o poradę, co ma z tym zrobić.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Naruszenie nietykalności cielesnej w pracy

Naruszenie nietykalności cielesnej pracownika

Z punktu widzenia przepisów prawa karnego w opisanej sytuacji doszło do wypełnienia znamion przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej. Jak stanowi przepis art. 217 § 1 ustawy Kodeks karny, kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary (art. 217 § 2 K.k.). Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego (art. 217 § 3 K.k.).

Ochrona godności osobistej człowieka i jego nietykalności

Przyjmuje się powszechnie, że dobrem chronionym przestępstwa określonego w art. 217 K.k. jest nietykalność cielesna stanowiąca jedno z podstawowych dóbr osobistych człowieka. Istotą tej ochrony jest zagwarantowanie człowiekowi wolności od fizycznych oddziaływań na jego ciało. Przepis ten nie chroni zatem integralności cielesnej, gdyż jego celem nie jest zagwarantowanie ochrony przed wyrządzeniem szkody w postaci uszkodzeń ciała (temu służą przede wszystkim przestępstwa wskazane w Rozdziale XIX Kodeksu karnego – przeciwko życiu i zdrowiu), ale ma przeciwdziałać raczej zamachom fizycznym, których celem jest okazanie drugiemu człowiekowi braku szacunku przez nieposzanowanie jego woli co do postępowania z jego ciałem. 

Nietykalność cielesna to wolność każdego człowieka przed niechcianym naruszeniem sfery jego cielesności, a zatem każdy człowiek ma prawo oczekiwać od innych ludzi, że nie będzie przez nich dotykany wbrew swej woli (tak Kodeks karny. Komentarz pod red. A. Grześkowiak, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012). Przepis ten chroni zatem również godność osobistą człowieka i jego nietykalność przed agresywnymi działaniami z zewnątrz, mającymi charakter zniewagi czynnej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Na czym może polegać przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej

Inne niż uderzenie sposoby naruszenia nietykalności cielesnej obejmują wszelkie formy zachowań i wszelkie możliwe rodzaje ingerencji sprawcy w nietykalność cielesną, tj. naruszenie sfery cielesnej pokrzywdzonego wbrew jego woli. Mogą zatem polegać na szarpaniu, popychaniu, przytrzymywaniu, szczypaniu, ciągnięciu za włosy, uciskaniu, kłuciu, potrącaniu łokciem, polewaniu wodą lub rozpyleniu gazu, itp. Zachowaniem mieszczącym się w znamionach przestępstwa będzie również zrzucenie nakrycia głowy lub okularów, ogolenie głowy lub oplucie pokrzywdzonego, a nawet głaskanie lub całowanie go wbrew jego woli. Niektóre jednak formy naruszenia nietykalności cielesnej mogą wiązać się z bólem i powstaniem nieznacznych oraz przemijających śladów na ciele, np. w postaci otarcia naskórka, zadrapania lub sińca, lecz co do zasady ich powstanie jest obojętne dla bytu tego przestępstwa. Sprawca naruszenia nietykalności cielesnej atakuje bowiem godność osobistą pokrzywdzonego, wyrażającą się w naruszaniu jego sfery cielesnej wbrew jego woli, a nie ma na celu wyrządzenia krzywdy fizycznej (Kodeks karny. Komentarz pod red. A. Grześkowiak, powołany wyżej).

Aktualny zatem pozostaje pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy, że „za naruszenie nietykalności cielesnej może być uznane tylko takie zdarzenie, które nie powoduje żadnych zmian anatomicznych lub fizycznych w organizmie człowieka i nie pozostawia na jego ciele żadnych lub – co najwyżej – nieznaczny lub przemijający ślad w postaci niewielkiego i krótkotrwałego zasinienia” (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 1969 r., sygn. akt V KRN 106/69, OSNKW 1970, Nr 1, poz. 3).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Wniesienie prywatnego oskarżenia przeciwko przełożonemu który użył przemocy fizycznej

Jeśli wobec dokonanego naruszenia, pani Barbara chciałaby wyciągnąć konsekwencje w stosunku do kierownika, pozostaje jej samodzielne wniesienie prywatnego aktu oskarżenia i popieranie go przed sądem. Naruszenie nietykalności cielesnej jest bowiem przestępstwem, w którego ściganiu, pomijając wyjątkowe wypadki przyłączenia się do postępowania, nie bierze udziału czynnik oficjalny (oskarżyciel publiczny, czyli prokurator). Dlatego bezprzedmiotowe jest złożenie do organów policji zawiadomienia o możliwości podejrzenia popełnienia tego przestępstwa.

W świetle przepisu art. 487 ustawy Kodeks postępowania karnego, akt oskarżenia w sprawie ściganej z oskarżenia prywatnego może ograniczyć się do oznaczenia osoby oskarżonego, zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie. Takim dowodem będzie w szczególności wynik obdukcji wykonanej przez lekarza rodzinnego. Zakres odniesionego przez naszą klientkę uszczerbku na zdrowiu (mały siniak) nie wymaga zlecenia obdukcji lekarzowi specjaliście z zakresu określonej dziedziny medycyny, a zwłaszcza lekarzowi sądowemu. Powinna zgłosić również na świadków osoby, które bezpośrednio naocznie mogły obserwować całe zajście. Należy podać ich dane, czyli imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, w celu umożliwienia sądowi wezwania tych osób na rozprawę. Pokrzywdzony, działający w charakterze oskarżyciela prywatnego, może skorzystać z pomocy pełnomocnika, którym może być zarówno adwokat jak i radca prawny, wedle swego wyboru albo już na etapie sporządzania prywatnego aktu oskarżenia albo tylko w postępowaniu przed sądem karnym (art. 87 § 1 w zw. z art. 88 § 1 K.k.).

 

Na pierwszej rozprawie sąd będzie zachęcać strony do pojednania, może również zaproponować mediację. W razie pojednania postępowanie podlega umorzeniu (art. 492 § 1 K.p.k.).

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Naruszenie dóbr osobistych

Proszę również rozważyć, czy inną właściwą reakcją na naruszenie nietykalności cielesnej nie powinno być wytoczenie przez panią Barbarę przeciwko sprawcy tego naruszenia procesu cywilnego o ochronę dóbr osobistych. Jak stanowi przepis art. 23 K.c., dobra osobiste człowieka jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza lub racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Powyższy przepis nie zawiera zamkniętego katalogu chronionych dóbr osobistych, o czym świadczy określenie „w szczególności”. Dlatego w orzecznictwie sądowym wyodrębnione zostały także inne dobra osobiste, których ochrona jest oczywista i nie budząca wątpliwości, jak dobre imię, renoma przedsiębiorcy, poczucie przynależności do określonej płci, nietykalność cielesna, prawo do kultywowania pamięci o zmarłych bliskich osobach etc.

Zgodnie z treścią przepisu art. 24 § 1 K.c. ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeśli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych (art. 24 § 2 K.c.). Pozew należy skierować do sądu pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania (art. 27 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Jeśli wartość przedmiotu sporu przewyższy 75 tys. zł, właściwy do rozpoznania tej sprawy będzie sąd okręgowy, poniżej tej kwoty sąd rejonowy (art. 17 pkt 4 K.p.c.), chyba że powód dochodzi roszczeń niemajątkowych (usunięcie skutków dokonanego naruszenia, przeproszenie w odpowiedniej formie i treści), do których oceny właściwy jest zawsze sąd okręgowy jako sąd pierwszej instancji.

Przykłady

Przykład z biura rachunkowego
Ania, księgowa w lokalnym biurze rachunkowym, została uderzona przez swojego przełożonego w wyniku sprzeczki o błędnie przeliczone podatki. Incydent wydarzył się na oczach innych pracowników, co tylko potęgowało uczucie upokorzenia i bezradności Ani. Zgłosiła ona zdarzenie na policję, co doprowadziło do postępowania karnego przeciwko jej przełożonemu z powodu naruszenia nietykalności cielesnej w pracy.

 

Przykład ze szkoły
W szkole średniej, podczas przerwy, nauczyciel fizyki szarpnął Marka za plecak, usiłując zatrzymać go do dodatkowych wyjaśnień w kwestii niedostatecznej oceny z ostatniego testu. Marek stracił równowagę i upadł, doznając obrażeń. Rodzice Marka interweniowali w szkole, domagając się przeprosin i odpowiedzialności nauczyciela, co z kolei skłoniło dyrekcję do przeprowadzenia wewnętrznego dochodzenia w sprawie postępowania nauczyciela.

 

Przykład z branży gastronomicznej
W popularnej restauracji, podczas gorączkowego przygotowywania posiłków, szef kuchni w afekcie rzucił talerzem w kierunku jednego z młodszych kucharzy, który pomylił przepis. Talerz trafił w ścianę tuż obok głowy kucharza, wywołując u niego strach i poczucie zagrożenia. Incydent ten został nagrany przez monitoring, co później posłużyło jako dowód w sporze pracowniczym i doprowadziło do wewnętrznego dochodzenia oraz konsekwencji dyscyplinarnych dla szefa kuchni.

Podsumowanie

Naruszenie nietykalności cielesnej w pracy jest poważnym wykroczeniem, które podlega ściganiu prawnemu. Każdy pracownik powinien znać swoje prawa i być świadomym możliwości ich obrony. Pokazaliśmy, że prawo chroni pracowników przed agresją fizyczną, a zgłoszenie takiego zachowania jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem w dążeniu do bezpiecznego i szanującego godność środowiska pracy. 

Oferta porad prawnych

Czy potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach dotyczących naruszenia nietykalności cielesnej w pracy? Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami – opisz sprawę już teraz w formularzu znajdującym się pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553
3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego - Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555
4. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 1969 r., sygn. akt V KRN 106/69

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Anna Sochaj-Majewska

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie podatkowym, administracyjnym, prawie spółek handlowych, a także w problematyce dotacji unijnych. Udziela porad prawnych również z zakresu prawa Unii Europejskiej. Wiedzę prawniczą łączy ze znajomością analizy finansowej, dysponuje także uprawnieniami samodzielnego księgowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu