Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara porządkowa za niestawienie się na wezwanie do straży miejskiej

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 19.12.2012

Dostałem mandat na podstawie zdjęcia z fotoradaru. Odwołałem się od tego i teraz przysłano mi informację o karze porządkowej za niestawienie się na wezwanie do straży miejskiej. Co robić? Może się odwołać lub napisać zażalenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niewątpliwie powinien Pan się jednak stawić na wezwanie straży miejskiej.

 

Straż miejska bowiem, działając z upoważnienia ustawowego, prowadzi w tym wypadku postępowanie wyjaśniające, które zmierza do ustalenia okoliczności ujawnienia wykroczenia. W granicach tych czynności świadkowie wykroczeń mają obowiązek stawienia się na wezwanie we wskazanym miejscu i czasie celem złożenia stosownych zeznań. Za niedopełnienie tej powinności wzywana osoba może być obciążona karą porządkową, którą nakłada komendant stosownej na danym obszarze straży miejskiej.

 

Kara porządkowa nakładana jest w przypadku niestawienia się świadka na terminowe wezwanie po upływie 30 dni od tego terminu i nakładana jest w trybie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie uprawnionego organu lub bez zezwolenia tego organu samowolnie oddalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem albo bezpodstawnie odmówił złożenia zeznań, wykonania czynności biegłego, tłumacza lub specjalisty, można nałożyć karę porządkową do 250 złotych, a w razie ponownego niezastosowania się do wezwania do 500 złotych.).


Jak to wynika z pouczenia, które Pan otrzymał, po otrzymaniu kary porządkowej ma Pan prawo w terminie 7 dni od daty otrzymania skierować do komendanta straży miejskiej wniosek o uchylenie nałożonej kary porządkowej. Po bezskutecznym upływie tego terminu kara porządkowa zostaje ściągnięta w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i stanowić będzie dochód budżetu państwa.

 

Jeżeli Pan jako świadek w sposób wiarygodny usprawiedliwi swoje niestawiennictwo, komendant może podjąć decyzję o uchyleniu nałożonej kary porządkowej bądź też uznać, że zachodzi brak podstaw do uchylenia nałożonej kary porządkowej . Do Pana jako świadka wysyłana jest odmowa uchylenia nałożonej kary porządkowej wraz z informacją, iż świadkowi przysługuje złożenie zażalenia na odmowę uchylenia do sądu, które powinno być wniesione za pośrednictwem podmiotu, który wydał postanowienie o nałożeniu kary porządkowej w terminie 7 dni od daty doręczenia.

 

W Pana sytuacji celowe byłoby wysłanie wniosku o uchylenie kary porządkowej z podaniem przyczyn, dla których nie stawił się Pan na wezwanie straży miejskiej. Napisanie do komendanta prośby o udostępnienie wnioskowanych dokumentów nie zwalnia Pana od stawiennictwa w celu wyjaśnienia sprawy.

 

Proszę zwrócić uwagę, że został Pan wezwany jako świadek, a nie jako osoba podejrzana o popełnienie wykroczenia.

 

Pana sytuacja jest sytuacją powiedziałabym: nagminną, tzn. że zdjęcie z fotoradaru jest nieczytelne albo twarz kierowcy zamazana i nie można jednoznacznie zidentyfikować, kto prowadził samochód.

 

Pan został wezwany jako właściciel samochodu i do Pana należy albo potwierdzenie, że to Pan nim kierował, albo zanegowanie tego faktu i ewentualne wskazanie, kto mógł ten samochód prowadzić (oczywiście, jeżeli fakt, iż jest to Pana samochód, nie budzi wątpliwości).

 

W czasie przesłuchania w charakterze świadka do przeprowadzenia dowodu z jego zeznań zastosowanie ma art. 183 Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z treścią tego artykułu „świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę jemu najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe”.

 

A zatem, jeżeli np. hipotetycznie Pana żona lub dziecko mogło prowadzić samochód pod wpływem alkoholu przekraczającego odpowiednią ilość promili, to może Pan odmówić składania zeznań (bez podawania przyczyny), ponieważ złożenie ich naraziłoby te osoby na odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa (prowadzenie samochodu na „dużej bani” – art. 178 Kodeksu karnego). A zatem nie ma Pan możliwości uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, gdy Panu lub osobie najbliżej grozi odpowiedzialność za wykroczenie, ale już za przestępstwo – jak najbardziej.

 

Świadoma odmowa wskazania osoby kierującej pojazdem stanowi wykroczenie z art. 97 Kodeksu wykroczeń w związku z art. 78 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zatem straż miejska skieruje zapewne sprawę do sądu ze stosownym wnioskiem o ukaranie.

 

Zapewne też sąd wyda wyrok, w którym uzna Pana winnym zarzucanego czynu (czyli niewskazania sprawcy), i wymierzy Panu grzywnę (z praktyki wynika, że przeważnie jest to w granicach 200-300 zł) oraz 50 zł za koszty sądowe. Oczywiście nie otrzyma Pan punktów karnych. W przypadku wezwania na rozprawę dobrze jest zasłaniać się niepamięcią, no ale cóż, to wszystko jest rozpatrywane hipotetycznie, ponieważ tak naprawdę dalsze zdarzenia uzależnione są od tego, co Pan zezna i jak się zachowa, gdy stawi się na kolejne wezwanie straży miejskiej, co, mam nadzieję, Pan uczyni.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + dwa =

18.08.2018

Jest Pan w błędzie; zażalenie nie pisze się do komendanta tylko do organu przełożonego straży miejskiej (gminnej), czyli prezydenta, burmistrza, wójta. Organem nakładającym kare nie jest strażnik (jako organ) tylko strażnik w imieniu komendanta straży miejskiej (gminnej), a zażalenie składa się do organu wyżej.

staś

»Podobne materiały

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

Odbywam karę w systemie dozoru elektronicznego. Pracuję na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ponieważ pracuję siedem dni w tygodniu, chciałbym starać się o wcześniejsze usunięcie nadajnika albo wydłużenie czasu pobytu poza miejscem stałego zamieszkania. Czy to możliwe?  

 

Ponowna zamiana kary prac społecznych na grzywnę

Zostałem ukarany grzywną (700 zł), lecz nie miałem pieniędzy, aby uregulować należność. Napisałem do sądu pismo z prośbą o rozłożenie grzywny na raty. Swoją prośbę umotywowałem brakiem pracy i statusem osoby uczącej się zaocznie. Odpowiedź była negatywna. Jednakże sąd zamienił karę grzywny na prace

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »