Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak sprawdzić stan spłaty kredytu spółdzielni mieszkaniowej?

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 09.06.2017

Jako członek spółdzielni spłacam kredyt mieszkaniowy spółdzielni od 1995 roku aż do tej chwili, czyli 2016 r. Rozliczenie kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową rozpoczyna się od 2004 roku. Chciałam zwrócić się z tym problemem do banku o całkowite rozliczenie (ile spłaciłam i ile zostało do spłacenia). Niestety okazało się, że bank nie posiada naszych danych. Do kogo zwrócić się z tą cała zaistniałą sytuacją? Jak sprawdzić stan spłaty kredytu spółdzielni mieszkaniowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej przez Panią sytuacji bank prawidłowo odmówił Pani udzielenia informacji o stanie spłat i wysokości należności pozostałej do spłaty. To spółdzielnia w imieniu swoich członków zawarła umowę o kredyt z bankiem. Tym samym stroną umowy jest jedynie spółdzielnia, działająca poprzez zarząd, a nie wszyscy jej mieszkańcy łącznie lub każdy z nich osobno. W związku z tym bank związany jest tzw. tajemnica bankową. Zgodnie z ustawą prawo o bankach banku nie obowiązuje zachowanie tajemnicy bankowej wobec osoby, której dotyczą informacje objęte tajemnicą. Osobom trzecim informacje te mogą być ujawnione, z zastrzeżeniem art. 105, art. 106a i art. 106b, wyłącznie gdy osoba, której informacje te dotyczą, na piśmie upoważni bank do przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie osobie lub jednostce organizacyjnej. Upoważnienie może być także wyrażone w postaci elektronicznej. Tak więc ponieważ dla banku jest Pani osobą trzecią, a nie stroną umowy, to dla uzyskania jakichkolwiek informacji o stanie kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię, musi Pani uzyskać upoważnienie od spółdzielni (art. 104 ust. 3 Prawa bankowego).

 

Łatwiejszą i szybszą drogą do uzyskania takich informacji jest jednak skorzystanie z uprawnień jakie nadaje Pani, jako członkowi spółdzielni, prawo o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Zgodnie z art.  81 ust. 1 członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. Roczne sprawozdanie finansowe powinno zawierać pozycje obejmująca zaciągnięte zobowiązania finansowe przez spółkę, czyli właśnie wymagalne kredyty. Do spółdzielni mieszkaniowych stosuje się przepisu ustawy o spółdzielniach. W związku z tym znajdzie tu zastosowanie art. 18 § 3 Prawa spółdzielczego. Przepis ten normuje przesłanki odmowy wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi. Na podstawie tego przepisu spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi. Odmowa może nastąpić, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa udostępnienia powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek ten należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

 

Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie. Tak więc proszę udać się do spółdzielni celem uzyskania informacji dotyczących zaciągniętego kredytu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus dwa =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki