.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak rozliczyć najem mieszkania który nie był zgłoszony do urzędu skarbowego

Czy jeżeli w tamtym roku przez 10 miesięcy wynajmowałem mieszkanie za 600 zł miesięcznie, ale nie odprowadzałem podatku ani nie zgłosiłem najmu do urzędu skarbowego, to mogę jeszcze do końca lutego roku złożyć deklarację PIT-28 i wykazać te dochody oraz zapłacić podatek na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego? Czy muszę już złożyć czynny żal i rozliczyć ten dochód na zasadach ogólnych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozliczyć najem mieszkania który nie był zgłoszony do urzędu skarbowego

Opodatkowanie przychodów z najmu

Wybór formy opodatkowania przychodów z tytułu najmu zależy w pierwszej kolejności od tego, czy jest to najem prywatny, czy najmu dokonuje przedsiębiorca. Z podanych przez Pana informacji wynika, że mamy do czynienia z najmem prywatnym. Najem prywatny możemy rozliczać według skali podatkowej (na zasadach ogólnych) lub ryczałtem. Zdecydowanie najczęstszą formą opodatkowania jest ryczałt 8,5%. Wybierając ten sposób, podatnik automatycznie rezygnuje z prawa do odliczania kosztów. Przy podatku na zasadach ogólnych natomiast można skorzystać z kwoty wolnej od podatku oraz od podstawy opodatkowania można odliczyć wydatki związane z mieszkaniem. Pan, znając swoja sytuacje finansową, dochody, powinien zdecydować o wyborze formy opodatkowania. Zgłoszenie najmu powinno nastąpić w terminie 14 dni do urzędu skarbowego. Nie trzeba natomiast zgłaszać formy opodatkowania. Zgłoszenie następuje automatycznie po wpłaceniu pierwszej zaliczki na podatek dochodowy.

Brak zgłoszenia i rozliczenia z urzędem skarbowym

Osoba prywatna, która nie będzie płacić podatku, naraża się przede wszystkim na zaległości i odsetki, których wysokość zależy od wartości niezapłaconego podatku. W zależności od wysokości zadłużenia, takie zachowanie może zostać określone jako przestępstwo skarbowe bądź wykroczenie skarbowe.

Czynny żal

W przypadku braku rozliczenia się z fiskusem, by uniknąć kar finansowych, warto zastosować wspomniany przez Pana czynny żal. Czynny żal należy przekazać do właściwego urzędu skarbowego, aby poinformować o swoich podatkowych „przewinieniach”. Dzięki czynnemu żalowi uniknie się kary za wykroczenie czy przestępstwo skarbowe.

 

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy w art. 16 tak normuje instytucję czynnego żalu:

 

„§ 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Jeżeli czyn zabroniony nie polega na uszczupleniu tej należności, a orzeczenie przepadku przedmiotów jest obowiązkowe, sprawca powinien złożyć te przedmioty, natomiast w razie niemożności ich złożenia – uiścić ich równowartość pieniężną; nie nakłada się obowiązku uiszczenia ich równowartości pieniężnej, jeżeli przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 pkt 4.

§ 3. Jeżeli złożone przedmioty podlegające przepadkowi mogą ulec szybkiemu zniszczeniu lub zepsuciu, ich przechowywanie byłoby połączone z niewspółmiernymi kosztami lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie ich wartości, organ postępowania przygotowawczego nakłada na sprawcę obowiązek uiszczenia ich równowartości pieniężnej, chyba że przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 pkt 4.

§ 4. Zawiadomienie wnosi się na piśmie albo ustnie do protokołu.

§ 5. Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

§ 6. Przepisu § 1 nie stosuje się wobec sprawcy, który:

1) kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego;

2) wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego;

3) zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że zawiadomienia, o którym mowa w § 1, dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku;

4) nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony”.

 

Czynny żal może Pan złożyć na piśmie poprzez nadanie pisma w urzędzie poczty polskiej bądź bezpośrednio w urzędzie skarbowym albo elektronicznie. Ważne, by w tym piśmie zawrzeć poza swoimi danymi, w tym numerem PESEL, krótki opis popełnionego przestępstwa albo wykroczenia skarbowego i informację, czy błąd lub niedopatrzenie zostało już poprawione albo kiedy będzie. Warto również wspomnieć, że jest to pierwsze takie Pana przewinienie. Czynny żal nie pomoże, jeżeli zostało już rozpoczęte przez urząd skarbowy postępowanie wyjaśniające, trwa względem Pana postępowanie kontrolne bądź odpowiada się za organizację grupy przestępczej lub nakłanianie innych osoby do wykonywania zabronionych czynów podatkowych.

 

Jeśli biorąc pod uwagę powyższe unormowania prawne, najlepszym sposobem rozliczenie jest dla Pana ryczałt 8,5%, to przed złożeniem deklaracji należy złożyć czynny żal – w nim poinformować, czy podatek Pan już zapłacił, czy zapłaci go np. w ratach. Z uwagi na to, że już nie ma obowiązku o informowaniu o sposobie opodatkowania, a sposób ten wskazuje dokonana opłata, jeśli Pan rozliczy się z urzędem skarbowym według sakli 8,5%, to będzie to przez urząd zaakceptowane i nie powinien mieć Pan z tym związanych żadnych dodatkowych problemów.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl