.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy subwencja oświatowa może być przeznaczona na remont?

Autor: Krystyna Ewa Nizioł • Opublikowane: 14.11.2011

Czy według prawa pieniądze z subwencji oświatowej w przedszkolu niepublicznym mogę przeznaczyć na remont budynku przedszkola? Właścicielem tego przedszkola jest urząd, ja tylko dzierżawię. Wyremontowałem dach i zrobiłem ocieplenie – urząd dał materiał, ja poniosłem koszty robocizny.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 80 ust. 1-2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych przez organ lub podmiot prowadzący szkołę.

 

Przedszkola takie „otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych”.

 

W art. 80 ust. 3d tej ustawy określono cel, na który przeznaczone są powyższe dotacje. Zgodnie z tym przepisem należą do nich dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. W przepisie podkreślono ponadto, że dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.

 

Bieżące wydatki należy rozumieć jak w znaczeniu nadanym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

„Wydatki bieżące obejmują (art. 124 ust. 3 wspomnianej ustawy):

 

  1. wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w przedszkolu oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń;
  2. zakupy towarów i usług;
  3. koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z przedszkola i realizacją ich statutowych zadań (…)”.

 

W doktrynie wyraźnie wskazuje się, że „dotacja należna przedszkolom publicznym prowadzonym przez podmioty niepubliczne nie obejmuje równowartości przewidzianych w budżecie gminy kwot na pokrycie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przedszkoli publicznych, dla których gmina jest organem prowadzącym. Środki przyznane publicznym przedszkolom niesamorządowym w ramach dotacji należnej zgodnie z art. 80 ust. 2 nie mogą więc być przeznaczone na zakup lub wytworzenie składników majątku trwałego podlegających okresowej amortyzacji” (M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, 2008).

 

W związku z tym dotację, którą otrzymuje od gminy przedszkole publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu, można przeznaczyć wyłącznie na wydatki bieżące, np. wynagrodzenia, zakupy towarów i usług. Dotacja ta nie może być przeznaczona na wydatki inwestycyjne, np. zakup i wytworzenie środków trwałych.

 

W opisanym przez Pana przypadku można jedynie rozważać, czy wydatki na robociznę, jeżeli materiały na remont pochodziły od gminy, można zakwalifikować w ramach wydatków na zakup usług będących wydatkami bieżącymi. Wydatki te wiążą się nie z bezpośrednim funkcjonowaniem przedszkola, ale z nakładem inwestycyjnym, dlatego należałoby je rozpatrywać również jako wydatki inwestycyjne. Wątpliwości takich nie ma w przypadku wydatków na roboty budowlane (ocieplenie, remont dachu), które można by potraktować jako ulepszenie środka trwałego, tj. budynku gminy. W takiej sytuacji byłby to wydatek inwestycyjny, na który przedmiotowa dotacja nie może być przeznaczona.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl