.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Znęcanie się nad dzieckiem przez kolegów z klasy – co zrobić?

Autor: Krystyna Ewa Nizioł • Opublikowane: 27.09.2011

Mój syn chodzi do 2. klasy gimnazjum. Ma wadę wzroku i słuchu, jest więc często obiektem żartów ze strony swoich kolegów. Raz zdarzyło się też pobicie. Problem wielokrotnie zgłaszałam wychowawczyni, a także dyrektorowi. Niestety, nie ma żadnej reakcji, agresywni uczniowie czują się bezkarni, a mój syn jest coraz bardziej zalękniony. Jak pomóc dziecku w takiej sytuacji? Co powinnam zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Znęcanie się nad dzieckiem przez kolegów z klasy – co zrobić?

Kto powinien zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednie warunki nauki w szkole?

Zgodnie z art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) „system oświaty zapewnia w szczególności utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach”.

Do zadań kuratora oświaty należy wykonywanie, w imieniu wojewody, zadań i kompetencji w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami (art. 31 ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Nadzór pedagogiczny polega m.in. na analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek. W tym zakresie nadzorowi podlega w szczególności przestrzeganie statutu szkoły lub placówki; przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach; zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki (art. 33 ustawy o systemie oświaty).

 

Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności sprawowanie nadzoru pedagogicznego (art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty), a więc również zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki dzieciom.

 

W związku z powyższym proszę w piśmie skierowanym do dyrektora szkoły wyraźnie wskazać, że mimo wcześniej zgłaszanych ustnie incydentów, w których trakcie Pani syn był obiektem agresywnych zachowań kolegów, nie zostały podjęte żadne działania w celu usunięcia tych zachowań. Wyraźnie jest to sprzeczne z istotą nadzoru pedagogicznego, sprawowanego przez dyrektora szkoły, ponieważ nadzór ten polega również na zapewnieniu uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Brak stosownej reakcji władz szkoły naraża Pani syna na niebezpieczeństwo kolejnych agresywnych zachowań innych uczniów, którzy czują się bezkarni z powodu braku reakcji szkoły.

Brak reakcji szkoły na sygnały rodzica o znęcaniu się nad uczniem przez inne dzieci

Proszę również wspomnieć o tym, że – w razie dalszego braku reakcji ze strony szkoły – rozważa Pani wystosowanie stosownego pisma do kuratorium, ponieważ szkoła nie reaguje w żaden sposób na zgłaszane przez Panią akty agresji wobec Pani syna.

 

Należy również wskazać, że zgodnie z art. 4 § 1-2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 z późn. zm.) „każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.

 

Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję”.

Postępowanie przeciwko agresywnym uczniom na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

W związku z tym, jeżeli zachowania innych uczniów wobec Pani syna mogą świadczyć o ich demoralizacji, na każdym, w tym też na szkole, spoczywa społeczny obowiązek zawiadomienia o tym sądu rodzinnego. Jeżeli ma to miejsce w Pani przypadku, to również proszę o tym wspomnieć w piśmie do szkoły. W zależności od rodzaju zachowań konsekwencją takiego zgłoszenia może być wdrożenie postępowania przeciwko agresywnym uczniom na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

Jeżeli szkoła nie zareaguje na Pani pismo, proszę rozważyć zawiadomienie kuratorium i ewentualnie sądu rodzinnego, jeżeli zachowania agresywnych uczniów mogą być uznane za świadczące o ich demoralizacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »