.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zakup siedliska z ziemią rolną przez osobę niebędącą rolnikiem

Chciałbym zakupić siedlisko z ziemią rolną, a nie jestem rolnikiem. Cała nieruchomość składa się z działki, na której stoi dom, stodoła oraz dwa inne budynki gospodarcze – powierzchnia 4 500 m2, przylegająca działka rolna – grunty orne kl. III i IV – powierzchnia 10 800 m2, przylegająca działka rolna – pastwiska trwałe IV i V klasy z małym stawem – 22 200 m2. Zależy mi na zakupie całości, bo chciałbym założyć sad i zająć się skromną produkcją rolną. Jakie kroki powinienem podjąć i czy jest to w ogóle możliwe do realizacji w moim przypadku? Niestety nie posiadam żadnego wykształcenia rolniczego (jestem mgr. inż. ochrony środowiska). Nie byłem także nigdy rolnikiem i nie mieszkam w okolicy, gdzie zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość. Może warto nadmienić, że moja małżonka posiada wykształcenie wyższe rolnicze (kierunek: ekonomia w rolnictwie). Sama nieruchomość zlokalizowana jest w całkowicie rolniczej okolicy. Czy w takiej sytuacji jest szansa żebym stał się rolnikiem i mógł dokonać zakupu tej nieruchomości w całości? Jeżeli tak, to bardzo proszę o poradę co do kolejnych kroków. A jeżeli nie, to proszę o poradę, jaką w takim razie działkę/siedlisko jestem w stanie nabyć na wsi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zakup siedliska z ziemią rolną przez osobę niebędącą rolnikiem

Oczywiście, że jest to możliwe, ale znacznie ograniczone i uzależnione od zgody dyrektora KOWR.

Nabywca sporego siedliska – nieruchomości rolnej

Kwestia nabycia nieruchomości rolnych regulują przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowelizacja ustawy przemodelowała nieco zasady nabywania nieruchomości rolnych, wprowadzając bezwzględny zakaz ich nabycia przez podmioty nie posiadające statusu rolnika indywidualnego, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie. Art. 2a ustawy wyraźnie wskazuje, kto może być nabywcą nieruchomości rolnej.

 

Zgodnie z art. 2b ust. 1 i 2 ustawy nabywca nieruchomości rolnej jest zobowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez co najmniej 5 lat od dnia nabycia tej nieruchomości.

Zbycie nieruchomości dla osoby bliskiej

Wcześniejsze zbycie odbywa się to za zgodą dyrektora generalnego KOWR, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej.

 

Ustawa przewiduje sytuacje, w których nie stosuje się obowiązku 5-letniego prowadzenia działalności. Dotyczą one nieruchomości rolnej, która jest zbywa osobie bliskiej – czyli posiadając nieruchomość krócej niż 5 lat, można ją zbyć osobie bliskiej. Ale nie rozciąga się to dalej.

 

Pięcioletni obowiązek prowadzenia działalności rolniczej nie dotyczy także nieruchomości nabytej w wyniku dziedziczenia oraz działu spadku lub zapisu windykacyjnego. Przed upływem 5 lat można sprzedać, wydzierżawić działkę rolną położoną w granicach administracyjnych miasta, o powierzchni mniejszej niż 1 ha, na obszarze górniczym lub terenie górniczym.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zgoda dyrektora KOWR na nabycie sporego siedliska

Jeśli działka nie spełnia tych warunków, potrzebna jest zgoda dyrektora KOWR. Na nabycie działki powyżej 1 ha także potrzebna jest zgoda dyrektora KOWR.

 

Przepisy ustawy nie nakładają obowiązku posługiwania się sformalizowanym drukiem czy ściśle określonym wzorem wniosku. Aby wniosek spełniał swoją rolę, powinien zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie, winien być podpisany przez wnoszącego żądanie, a także powinien zawierać:

 

 • oznaczenie zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej z podaniem ich adresów zamieszkania albo siedziby oraz w przypadku osoby fizycznej – numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej, jeżeli został nadany, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;
 • oznaczenie zbywanej nieruchomości rolnej według ewidencji gruntów i budynków;
 • uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności cel, dla którego nieruchomość rolna jest nabywana, oraz przewidywany sposób jej wykorzysta jej.

 

Do wniosku dołącza się:

 

 • wypis z ewidencji gruntów i budynków dla zbywanej nieruchomości rolnej;
 • odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla zbywanej nieruchomości rolnej, lub informację o numerze księgi wieczystej dostępnej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych;
 • zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do uzyskania zgody;
 • oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej o zamiarze zbycia nieruchomości rolnej na rzecz wnioskodawcy – w przypadku wniosku składanego przez nabywcę;
 • oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej – w przypadku wniosku składanego przez zbywcę, o:
 • braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolnika indywidualnego,
 • ustalonej z nabywcą nieruchomości rolnej cenie sprzedaży nieruchomości rolnej.

 

Strona sprzedająca musi napisać oświadczenie, że nie było możliwości sprzedaży ziemi na rzecz rolnika. Samo oświadczenie, że sprzedaje, czy ma zamiar sprzedać, tego warunku nie spełnia.

 

Sprzedająca powinna – choć ustawa wymaga tylko oświadczenia, przedłożyć na tę okoliczność stosowne dokumenty. Ustawodawca nie określa, jakie dokumenty mogą stanowić dowód na to, że nie było możliwości zbycia nieruchomości osobom wskazanym w ustawie. Takim dokumentem może być potwierdzenie wywieszenia ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w izbie rolniczej, ośrodku doradztwa rolniczego, urzędzie gminy, prasie czy Internecie. W ogłoszeniu można wskazać, że jest ono kierowane do osób z ustawowego katalogu. Strona sprzedająca powinna wykazać, że podjęła próbę sprzedaży nieruchomości rolnej podmiotowi uprawnionemu do nabycia nieruchomości rolnej w myśl przepisów ustawy, jednakże oferta ta nie spotkała się z zainteresowaniem.

 

Na pewno pomoże Państwu to przy rozpatrywaniu wniosku.

 

Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające, że nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, np. założenia do prowadzenia działalności rolniczej, chowu zwierząt, uprawiania ziemi, paszy dla nich, koszenia łąk, może być opinia ośrodka doradztwa rolniczego w zakresie tych założeń, potwierdzenie kwalifikacji jednego z nabywców, informację o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu działalności.

 

Natomiast działkę poniżej 1 ha – siedlisko – może Pan nabyć bez ww. zgody.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu