Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup mieszkania w trakcie małżeństwa z pieniędzy z majątku osobistego

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 11.10.2019

Moja córka, wychodząc za mąż, posiadała własne mieszkanie (księga hipoteczna, ona jako jedyny właściciel mieszkania) jako majątek osobisty. Chcąc teraz zamienić mieszkanie na większe, w trakcie małżeństwa, będzie musiała sprzedać to, którego jest właścicielką. Czy hipoteka nowego mieszkania będzie dotyczyła obojga małżonków? Czy w przypadku rozwodu nie będzie musiała oddać połowę wartości nowego mieszkania, kupionego z pieniędzy z majątku osobistego m.in. ze sprzedaży jej panieńskiego mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup mieszkania w trakcie małżeństwa z pieniędzy z majątku osobistego

Fot. Fotolia

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Panią zagadnienia stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie bowiem z treścią art. 31:

 

„§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.)”.

 

Do majątku wspólnego należą przedmioty majątkowe nabyte zarówno przez oboje małżonków, jak i przez jedno z nich. Dla przynależności przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego zatem nie ma znaczenia, czy stroną czynności prawnej, której skutkiem jest nabycie przedmiotu majątkowego, są oboje małżonkowie, czy jedno z nich.

 

Zasadą jest, że do majątku wspólnego należą przedmioty majątkowe nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego. Wyjątkiem są dochody z majątku osobistego każdego z małżonków (art. 31 § 2 pkt 2), a także przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego każdego z małżonków, gdy przepis szczególny tak stanowi (art. 33 pkt 10).

 

Nowa zakupiona nieruchomość będzie stanowić składnik majątku wspólnego, chyba że małżonkowie zadecydują, iż w drodze surogacji (tj. przeniesienia środków ze zbytej nieruchomości na nowo nabytą) stanowić będzie składnik majątku osobistego córki. 

 

W razie podziału majątku córka ma prawo dochodzić zwrotu nakładów. Dotyczy to zarówno nakładów z majątku osobistego na majątek osobisty męża, jak też nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty męża. Nakładem córki będą więc środki, jakie uzyska ze sprzedaży nieruchomości w zakresie ich zainwestowania w nowo nabytą nieruchomość. 

 

Córka będzie mogła wówczas dochodzić zwrotu połowy zainwestowanych środków. Dla przykładu: córka sprzedała swoją nieruchomość za kwotę 150 000 zł i tyle zainwestowała w nowo nabytą. Nowo nabyta nieruchomość jest warta 200 000 zł. Udziały małżonków są równe, a więc córce przysługuje udział w wysokości 100 000 zł oraz roszczenie o zwrot nakładów w wysokości 75 000 zł.

 

Wskazując na powyższe, interesy córki są zabezpieczone. Oczywiście powinna zadbać o kwestie dowodowe, tj. rachunki i faktury, czy też wskazanie w akcie notarialnym, że środki na zakup pochodzą z majątku osobistego córki. W akcie małżonkowie mogą także wskazać, iż nieruchomość w określonym udziale stanowić będzie własność wyłączną córki, a w pozostałym składnik majątku wspólnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - 6 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki