.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wydanie przez biegłego sądowego fałszywej opinii

Złożyłem do prokuratury rejonowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez biegłego sądowego, wykazując w jego opiniach (działających na moją szkodę) kilka faktów, które poddają się weryfikacji z punktu widzenia ich prawdziwości lub fałszu (np. pomiary działki). Dzisiaj otrzymałem wezwanie do stawiennictwa w komendzie policji w charakterze świadka, przy czym na wezwaniu podano „w sprawie ROW…”, co świadczy o przygotowaniu sprawy do odmowy wszczęcia postepowania (rejestr odmów wszczęcia). Proszę mi podpowiedzieć, co powinienem zrobić, abym mógł się od tej decyzji odwołać jako pokrzywdzony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Popełnienie przestępstwa przez biegłego sądowego

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego, zwanego dalej w skrócie K.p.k.

 

Z treści Pana pytania wynika, że złożył Pan w prokuraturze zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez biegłego sądowego. W dniu wczorajszym otrzymał Pan wezwanie do stawiennictwa na komendzie policji, co istotne, w charakterze świadka.

 

Nie wskazuje Pan, czy wydana w sprawie opinia, była sporządzona w postępowaniu cywilnym, czy karny, czy jest Pan powodem, pozwanym, pokrzywdzonym, czy oskarżonym. Mniemam jednak, iż opinia została przez biegłego wydana w sprawie cywilnej, bowiem wskazuje Pan na dokonanie pomiarów nieruchomości.

 

Z treści Pana pytania wynika, iż został Pan wezwany do stawiennictwa w charakterze świadka, a nie pokrzywdzonego. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia Pana dalszych praw.

 

Zgodnie z art. 49 § 1 K.p.k. „pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo”. Pokrzywdzony jest stroną postępowania karnego, ale tylko na etapie postępowania przygotowawczego. Jeżeli pokrzywdzony chce występować w roli strony w postępowaniu sądowym, może to uczynić, występując w roli oskarżyciela posiłkowego albo powoda cywilnego. Tylko przymiot strony postępowania sadowego umożliwia Panu wypowiadania się w sądzie, a także składanie jakichkolwiek wniosków dowodowych.

Oskarżyciel posiłkowy

W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego. W przedstawionym przez Pana przypadku, jako że wypadek komunikacyjny jest przestępstwem ściganym z urzędu, może Pan występować jako oskarżyciel posiłkowy obok oskarżyciela publicznego (tj. prokuratora).

 

Wskazuje Pan, iż zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostało złożone w prokuraturze, co wskazuje, że sprawa na policję trafiła na skutek wydanego przez prokuratora zarządzenia, w którego treści wskazane zostały czynności, które mają być wykonane. Należy zatem ustalić, czy już na tym etapie został Pan błędnie zakwalifikowany jako świadek, a nie pokrzywdzony, czy też błąd nastąpił na komendzie policji.

 

Zgodnie z art. 302 § 1 K.p.k. „osobom niebędącym stronami przysługuje zażalenie na postanowienia i zarządzenia naruszające ich prawa”. Bezsporne jest, iż świadek nie jest stroną postępowania. Zasadne jest zatem udanie się do prokuratury celem zapoznania się z aktami spray. Prawo takie przysługuje Panu nawet wówczas, gdy jest Pan świadkiem, ale konieczne jest uzyskanie zgody prokuratora. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Za zgodą prokuratora akta w toku postępowania przygotowawczego mogą być w wyjątkowych wypadkach udostępnione innym osobom.

Zapoznanie się z aktami sprawy

W chwili obecnej zasadne jest zatem udanie się do prokuratury celem zapoznania się z aktami sprawy. Proszę jednak zadzwonić do prokuratury i zapytać, gdzie są akta sprawy, bowiem może być tak, że akta główne (tylko te ma Pan prawo przeglądać – akta podręczne zostają w prokuraturze) są na policji. W takiej sytuacji konieczne będzie uzyskanie zgody prokuratora na zapoznanie się z aktami sprawy. Funkcjonariusz policji prowadzący sprawę nie ma prawa odmówić Panu zgody bez uprzedniego kontaktu z prokuratorem. Jeżeli policjant odmówi takiej zgody, wówczas możliwe jest wystąpienie do prokuratora prowadzącego sprawę z wnioskiem o uznanie Pana za pokrzywdzonego. Warunkiem koniecznym będzie jednak wskazanie w uzasadnieniu powodów, dla których miałby Pan zostać potraktowany jako pokrzywdzony. Proponuję wskazanie, w jakiej sprawie opinia została wydana, na czyją niekorzyść. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Jeżeli z uwagi na wydanie opinii Pana prawa zostały naruszone, wówczas powinno się wskazać, jakiego rodzaju są to prawa. Jeżeli prokurator zmieniłby Pana przymiot i potraktował Pana jako pokrzywdzonego, wówczas będzie Panu przysługiwało prawo do złożenia zażalenia na postanowienie kończące postępowanie przygotowawcze.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu