.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa w świetle przepisu art. 353 (1) K.c.

Zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego strony mogą dowolnie kształtować treść i cel zawieranej umowy. Zasada ta może podlegać jednak pewnym ograniczeniom ze względu na naturę umowy, przepisy prawa oraz zasady współżycia społecznego.Umowa w świetle przepisu art. 353 (1) K.c.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasada swobody umów

Zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego1 strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

 

Przepis powyższy ustanawia zasadę swobody umów, opierającą się na autonomii woli stron, która jest podstawową zasadą prawa zobowiązań. Zgodnie z nią strony mogą same, w dowolny sposób ustalać warunki, na jakich zawierają umowę. Dotyczy to zarówno umów dwustronnych, jak i wielostronnych. Nie dotyczy natomiast stosunków prawnych, które umowami nie są, w szczególności stosunków wynikających z prawa rzeczowego, spadkowego, czy rodzinnego. Zasada swobody umów może podlegać ograniczeniom na mocy Kodeksu cywilnego1 lub innych ustaw, a także z uwagi na właściwości danej umowy i zasady współżycia społecznego. Ograniczenia zasady swobody umów mogą dotyczyć zarówno treści, jak i celu umowy.

Na czym polega ograniczenie swobody umów?

 Ograniczenie zasady swobody umów, polegające na konieczności respektowania natury danego stosunku prawnego, należy interpretować zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego2 w dwojaki sposób. Interpretacja szersza prowadzi do uznawania za sprzeczne z naturą zobowiązania takiego zniekształcenia umowy typowej, znanej prawu zobowiązań, które wykracza poza ramy stosunku umownego, akceptowanego w sferze danego ustawodawstwa, gdy jednocześnie nie istnieje podstawa do rozumienia stosunku jako umowy o charakterze mieszanym, którą strony pragną zawrzeć. Interpretacja węższa oznacza sprzeczność przewidywanych warunków umowy z jakąkolwiek rozsądną wykładnią stosunku prawnego mieszczącego się w sferze dostępnych naszemu ustawodawstwu instytucji.

 

Ustawowe ograniczenia swobody zawierania umów

 

Swoboda kształtowania treści umowy cywilnoprawnej może być ograniczona również na mocy przepisów o charakterze bezwzględnie obowiązującym, czyli wiążących strony niezależnie od ich woli. Na przykład nieważne będzie postanowienie umowne, na mocy którego strona zrzeka się uprawnienia do wypowiedzenia umowy-zlecenia z ważnych powodów, gdyż będzie to niezgodne z art. 746 § 3 Kodeksu cywilnego.

Zasady współżycia społecznego

 Ograniczeniem zasady określonej w art. 3531 K.c. jest także wymóg, zgodnie z którym treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się zasadom współżycia społecznego. Kodeks cywilny nie definiuje tego pojęcia, pozostawiając ocenę zgodności umowy z zasadami współżycia społecznego orzecznictwu. Próbę zdefiniowania klauzuli „zasad współżycia społecznego” podjął Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 27 października 2004 r.3, stwierdzając, że w art. 3531 K.c. chodzi o nakaz minimum takiego uregulowania treści stosunku prawnego, które nie będzie sprzeciwiało się przyjętym w społeczeństwie kryteriom uczciwego i lojalnego postępowania.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

2 Uchwała Sądu Najwyższego Izba Cywilna z dnia 28 kwietnia 1995 r. (III CZP 166/94)

3 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2004 r. (IV CK 122/04)


Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus sześć =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu