.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Umowa o pełnienie funkcji kierownika budowy

• Autor: Paula Dąbrowska

Jestem inżynierem, prowadzę działalność gospodarczą w zakresie swojej profesji. Zamierzam podpisać umowę z firmą budowlaną na obsługę kilku budów jako kierownik budowy oraz jako osoba, która będzie rozliczać budowy. Czy jest możliwość umocowania mnie tak w umowie, żebym mógł prawnie występować w imieniu tej firmy na budowach? Uzgodniłem już z tą firmą wynagrodzenie ryczałtowe za miesiąc pracy zgodnie z Kodeksem pracy (system godzinowy) i że w tym czasie będę pracował jedynie dla nich. Co w takiej umowie powinno się jeszcze znaleźć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Umowa o pełnienie funkcji kierownika budowy

Fot. Fotolia

Umowa z inżynierem o świadczenie usług

Ogólne zasady formułowania postanowień umownych zawiera Kodeks cywilny (K.c.) i zgodnie z zasadą swobody umów, wyrażoną w art. 353 (1) K.c. – strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

 

Do umowy o świadczenie usług, jaką będzie zamierzona umowa z drugą stroną, stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 K.c.), dlatego też będę dalej posługiwać się również określeniem usługodawca / zleceniobiorca dla określenia Pana, oraz usługobiorca / zleceniodawca, dla określenia Pana kontrahenta.

 

Zgodnie z art. 734 K.c. – przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie i w braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Co oznacza, że z samego zawarcia umowy wynika umocowanie zleceniobiorcy do wykonania czynności na rzecz zleceniodawcy (pełnomocnictwo). Jeżeli jednak do konkretnej czynności byłaby wymagana szczególna forma pełnomocnictwa np. do przeniesienia własności nieruchomości – wtedy pełnomocnictwo musiałoby zostać zawarte w formie aktu notarialnego. Jednak w przypadkach standardowych pisemna forma pełnomocnictwa wystarczy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Co powinna zawierać umowa - zlecenie?

Z najistotniejszych elementów umowy należy wskazać:

 

  1. Oznaczenie stron umowy – podpisanie umów przez osoby upoważnione do reprezentacji stron.
  2. Prawa i obowiązki stron.
  3. Zasady i zakres odpowiedzialności stron.
  4. Wynagrodzenie.
  5. Ewentualnie klauzula o zakazie konkurencji.
  6. Ewentualne kary umowne.
  7. Kwestie dotyczące praw własności intelektualnej.
  8. Możliwości rozwiązania umowy.
  9. Postanowienia końcowe.

 

Ad. 1. Strony umowy. Należy zawsze sprawdzać, czy osoby podpisujące umowę są umocowane do ważnej reprezentacji stron, np. umowa ze spółką z o.o. – należy sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym czy dane osoby (osoba) są uprawnione do reprezentacji.

 

Ad. 2. Prawa i obowiązki stron. Należy tu wskazać, w jakim konkretnie zakresie świadczy Pan usługi dla uniknięcia wątpliwości i sporów co do odpowiedzialności. Z Pana punktu widzenia na pewno istotnym elementem będzie określenie, w jakim zakresie odpowiada Pan za prace wykonywane na budowie, za nadzór, czy są jakieś inne podmioty decyzyjne. Warto, moim zdaniem, określić procedury np. przejęcia i zabezpieczenia planu budowy, prowadzenia dokumentacji budowy, kto odpowiada za kwestie BHP, wskazanie, że może Pan powierzyć wykonanie czynności osobie trzeciej bez zgody kontrahenta.

 

Zapewnienie ze strony kontrahenta, że uzyskał on wszelkie pozwolenia wymagane prawem do budowy (chyba że coś ma leżeć po Pana stronie to też warto wyraźnie zaznaczyć). Jeżeli kontrahent powinien Panu udzielać informacji, to również dopisać takie zobowiązanie w określonym terminie (np. w przeciągu 1 dnia roboczego, albo kilku godzin itp. w zależności od praktyki), którego niewypełnianie może być podstawą do odstąpienia przez Pana od umowy.

 

Ad. 3. Warto wskazać postanowienia dotyczące odpowiedzialności stron. W tym, w jakich sytuacjach strona nie będzie ponosić odpowiedzialności np. przy sile wyższej, jeżeli nie uzyskała na czas odpowiednich informacji ze strony kontrahenta.

 

Ad. 4. Wynagrodzenie. Forma i kwota wypłaty wynagrodzenia, z informacją o doliczaniu należnego podatku. Termin zapłaty – np. 7 dni od daty wystawienia faktury. Oznaczenie, kiedy jest Pan uprawniony do uznania, że pieniądze zostały zapłacone (np. data zaksięgowania na Pana koncie).

 

Co do wyliczeń wynagrodzenia należy wskazać stawkę godzinową, to, w jaki sposób będzie prowadzona ewidencja przepracowanych godzin w celu uniknięcia wątpliwości, oraz to, czy Pana kontrahent będzie akceptować te godziny przed ustaleniem rozliczenia.

 

Ad. 5. Zakaz konkurencji. Taka klauzula standardowo jest zawierana w umowach, jednak jest to zapis raczej niekorzystny dla zleceniobiorcy / usługodawcy, szczególnie że najczęściej jest zawierana również na okres po rozwiązaniu umowy bez odpłatności (co jest, co do zasady, dopuszczalne). Dlatego jeśli kontrahent będzie naciskać na zawarcie klauzuli, to sugerowałabym negocjowanie odpłatności za przestrzeganie zakazu po rozwiązaniu umowy, a ponadto o wskazanie dokładnego zakresu podmiotów, z którymi nie może Pan współpracować w trakcie trwania zakazu, poprzez np. dodanie załącznika do umowy z taką listą.

 

Ad. 6. Kary umowne. Można je zastrzec np. na wypadek odstąpienia od umowy przez kontrahenta w celu pokrycia poniesionej przez Pana szkody z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy.

 

Ad. 7. Prawa własności intelektualnej. Jeśli przy świadczeniu usług zostałyby stworzone np. jakieś utwory, warto wskazać, czy prawa majątkowe zostają przeniesione na kontrahenta i na jakich polach eksploatacji.

 

Ad. 8. Rozwiązanie umowy. Tutaj warto wskazać, na jaki czas została zawarta umowa i jakie są możliwe sposoby jej rozwiązania, czy któraś ze stron może skorzystać z umownego prawa odstąpienia i na jakich zasadach (np. w przypadku rażącego naruszenia konkretnych postanowień umowy, np. o wynagrodzeniu i po wskazaniu stronie terminu do zaprzestania naruszeń). Ponadto, w jakim terminie można wypowiedzieć umowę oraz z jakich przyczyn, oraz w jakiej formie, np. drogą elektroniczną, w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.

 

Ad. 9. Postanowienia końcowe. Tutaj wskazujemy, że np. strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów, a w razie sporu sądowego wybierają sąd właściwy dla np. usługodawcy; wskazujemy dane kontaktowe dla przedstawicieli stron umowy, podajemy, że treść umowy zastępuje wszelkie uprzednie ustalenia stron dla uniknięcia wątpliwości. Ponadto możemy wpisać, że wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, ale np. możemy z tego wyłączyć pewne zmiany np. dotyczące danych kontaktowych przedstawicieli stron, które mogą zostać podane w inny sposób i zmiany te nie będą stanowić zmian umowy. Strony również często zobowiązują się wzajemnie do zachowania poufności co do informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy, zakres zobowiązania może zostać określony w umowie wraz z ewentualnymi karami umownymi za jego naruszenie.

 

Jeżeli będzie Pan potrzebował zindywidualizowanego wzoru umowy, jest możliwe jego przygotowanie przez nasz serwis.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Paula Dąbrowska

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Świadczy pomoc prawną przede wszystkim z zakresu prawa autorskiego, prawa IT, gospodarczego a także prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, handlowego i podatkowego. Zajmuje się sporządzaniem i opiniowaniem umów, regulaminów, pism przedprocesowych, procesowych i innych dokumentów, w tym dla branży e-commerce. Doświadczenie zdobywała współpracując z renomowanymi kancelariami, spółką z branży IT, startupami oraz twórcami i artystami.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu