Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o pełnienie funkcji kierownika budowy

Autor: Paula Dąbrowska • Opublikowane: 04.09.2017

Jestem inżynierem, prowadzę działalność gospodarczą w zakresie swojej profesji. Zamierzam podpisać umowę z firmą budowlaną na obsługę kilku budów jako kierownik budowy oraz jako osoba, która będzie rozliczać budowy. Czy jest możliwość umocowania mnie tak w umowie, żebym mógł prawnie występować w imieniu tej firmy na budowach? Uzgodniłem już z tą firmą wynagrodzenie ryczałtowe za miesiąc pracy zgodnie z Kodeksem pracy (system godzinowy) i że w tym czasie będę pracował jedynie dla nich. Co w takiej umowie powinno się jeszcze znaleźć?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Ogólne zasady formułowania postanowień umownych zawiera Kodeks cywilny (K.c.) i zgodnie z zasadą swobody umów, wyrażoną w art. 353 (1) K.c. – strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

 

Do umowy o świadczenie usług, jaką będzie zamierzona umowa z drugą stroną, stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 K.c.), dlatego też będę dalej posługiwać się również określeniem usługodawca / zleceniobiorca dla określenia Pana, oraz usługobiorca / zleceniodawca, dla określenia Pana kontrahenta.

 

Zgodnie z art. 734 K.c. – przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie i w braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Co oznacza, że z samego zawarcia umowy wynika umocowanie zleceniobiorcy do wykonania czynności na rzecz zleceniodawcy (pełnomocnictwo). Jeżeli jednak do konkretnej czynności byłaby wymagana szczególna forma pełnomocnictwa np. do przeniesienia własności nieruchomości – wtedy pełnomocnictwo musiałoby zostać zawarte w formie aktu notarialnego. Jednak w przypadkach standardowych pisemna forma pełnomocnictwa wystarczy.

 

Z najistotniejszych elementów umowy należy wskazać:


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Umowa o pełnienie funkcji kierownika budowy

 

  1. Oznaczenie stron umowy – podpisanie umów przez osoby upoważnione do reprezentacji stron.
  2. Prawa i obowiązki stron.
  3. Zasady i zakres odpowiedzialności stron.
  4. Wynagrodzenie.
  5. Ewentualnie klauzula o zakazie konkurencji.
  6. Ewentualne kary umowne.
  7. Kwestie dotyczące praw własności intelektualnej.
  8. Możliwości rozwiązania umowy.
  9. Postanowienia końcowe.

 

Ad. 1. Strony umowy. Należy zawsze sprawdzać, czy osoby podpisujące umowę są umocowane do ważnej reprezentacji stron, np. umowa ze spółką z o.o. – należy sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym czy dane osoby (osoba) są uprawnione do reprezentacji.

 

Ad. 2. Prawa i obowiązki stron. Należy tu wskazać, w jakim konkretnie zakresie świadczy Pan usługi dla uniknięcia wątpliwości i sporów co do odpowiedzialności. Z Pana punktu widzenia na pewno istotnym elementem będzie określenie, w jakim zakresie odpowiada Pan za prace wykonywane na budowie, za nadzór, czy są jakieś inne podmioty decyzyjne. Warto, moim zdaniem, określić procedury np. przejęcia i zabezpieczenia planu budowy, prowadzenia dokumentacji budowy, kto odpowiada za kwestie BHP, wskazanie, że może Pan powierzyć wykonanie czynności osobie trzeciej bez zgody kontrahenta.

 

Zapewnienie ze strony kontrahenta, że uzyskał on wszelkie pozwolenia wymagane prawem do budowy (chyba że coś ma leżeć po Pana stronie to też warto wyraźnie zaznaczyć). Jeżeli kontrahent powinien Panu udzielać informacji, to również dopisać takie zobowiązanie w określonym terminie (np. w przeciągu 1 dnia roboczego, albo kilku godzin itp. w zależności od praktyki), którego niewypełnianie może być podstawą do odstąpienia przez Pana od umowy.

 

Ad. 3. Warto wskazać postanowienia dotyczące odpowiedzialności stron. W tym, w jakich sytuacjach strona nie będzie ponosić odpowiedzialności np. przy sile wyższej, jeżeli nie uzyskała na czas odpowiednich informacji ze strony kontrahenta.

 

Ad. 4. Wynagrodzenie. Forma i kwota wypłaty wynagrodzenia, z informacją o doliczaniu należnego podatku. Termin zapłaty – np. 7 dni od daty wystawienia faktury. Oznaczenie, kiedy jest Pan uprawniony do uznania, że pieniądze zostały zapłacone (np. data zaksięgowania na Pana koncie).

 

Co do wyliczeń wynagrodzenia należy wskazać stawkę godzinową, to, w jaki sposób będzie prowadzona ewidencja przepracowanych godzin w celu uniknięcia wątpliwości, oraz to, czy Pana kontrahent będzie akceptować te godziny przed ustaleniem rozliczenia.

 

Ad. 5. Zakaz konkurencji. Taka klauzula standardowo jest zawierana w umowach, jednak jest to zapis raczej niekorzystny dla zleceniobiorcy / usługodawcy, szczególnie że najczęściej jest zawierana również na okres po rozwiązaniu umowy bez odpłatności (co jest, co do zasady, dopuszczalne). Dlatego jeśli kontrahent będzie naciskać na zawarcie klauzuli, to sugerowałabym negocjowanie odpłatności za przestrzeganie zakazu po rozwiązaniu umowy, a ponadto o wskazanie dokładnego zakresu podmiotów, z którymi nie może Pan współpracować w trakcie trwania zakazu, poprzez np. dodanie załącznika do umowy z taką listą.

 

Ad. 6. Kary umowne. Można je zastrzec np. na wypadek odstąpienia od umowy przez kontrahenta w celu pokrycia poniesionej przez Pana szkody z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy.

 

Ad. 7. Prawa własności intelektualnej. Jeśli przy świadczeniu usług zostałyby stworzone np. jakieś utwory, warto wskazać, czy prawa majątkowe zostają przeniesione na kontrahenta i na jakich polach eksploatacji.

 

Ad. 8. Rozwiązanie umowy. Tutaj warto wskazać, na jaki czas została zawarta umowa i jakie są możliwe sposoby jej rozwiązania, czy któraś ze stron może skorzystać z umownego prawa odstąpienia i na jakich zasadach (np. w przypadku rażącego naruszenia konkretnych postanowień umowy, np. o wynagrodzeniu i po wskazaniu stronie terminu do zaprzestania naruszeń). Ponadto, w jakim terminie można wypowiedzieć umowę oraz z jakich przyczyn, oraz w jakiej formie, np. drogą elektroniczną, w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.

 

Ad. 9. Postanowienia końcowe. Tutaj wskazujemy, że np. strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów, a w razie sporu sądowego wybierają sąd właściwy dla np. usługodawcy; wskazujemy dane kontaktowe dla przedstawicieli stron umowy, podajemy, że treść umowy zastępuje wszelkie uprzednie ustalenia stron dla uniknięcia wątpliwości. Ponadto możemy wpisać, że wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, ale np. możemy z tego wyłączyć pewne zmiany np. dotyczące danych kontaktowych przedstawicieli stron, które mogą zostać podane w inny sposób i zmiany te nie będą stanowić zmian umowy. Strony również często zobowiązują się wzajemnie do zachowania poufności co do informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy, zakres zobowiązania może zostać określony w umowie wraz z ewentualnymi karami umownymi za jego naruszenie.

 

Jeżeli będzie Pan potrzebował zindywidualizowanego wzoru umowy, jest możliwe jego przygotowanie przez nasz serwis.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus 4 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Zatrudnienie pracownika zakładającego swoją działalność

Pracuję w szpitalu, mam umowę o pracę. Dyrektor zaproponował mi założenie działalności gospodarczej i podpisanie drugiej umowy z takim samym zakresem obowiązków. Czy to zgodne z prawem?

Co może zrobić wykonawca zlecenia, gdy zleceniodawca go nie odbiera?

Zajmuję się tworzeniem stron internetowych. Pewna firma zamówiła u mnie stronę. Umowa została podpisana wraz z rozpisaniem szczegółowym, co wchodzi w skład zlecenia. W trakcie realizacji klient dołożył kilka dodatkowych funkcjonalności, co zostało wycenione. Zlecenie było w pełni gotowe 4 miesiące temu. Klient napisał, że ma ważne sprawy i skontaktuje się z nami za około miesiąc, aby sfinalizować całość zlecenia. Od tego momentu kontakt się urwał, brak odpowiedzi na telefony, emaile. Co w tej sytuacji może zrobić taki jak ja wykonawca zlecenia, gdy kontrahent go nie odbiera? Jak dotąd nie wystawiłem faktury VAT, czy muszę ją wystawiać, skoro nie odebrano dzieła? Czy mogę ten serwis sprzedać komuś innemu? Pomysł na serwis jest klienta, wykonanie moje. Czy umowa traci ważność? 

Przekazywanie faktur za produkty dostawcy

Prowadzę firmę szkoleniową prowadzimy szkolenia przez internet. Poza szkoleniami wykonujemy za dodatkową opłatą dla kursantów dokumenty. Czy możemy kwoty wpływające na konto za dokumenty przekazywać w całości do zakładu introligatorskiego? Po prostu cała kwota za produkty jest przekazywana dostawcy i nic na tym nie zarabiamy, zakład przygotowuje dokumenty, a my podpisujemy i odsyłamy do kursantów. My płacimy podatek VAT, a zakład introligatorski jest na karcie podatkowej.

Jak wyegzekwować należność za fakturę?

Witam, wykonałem usługę dla innej działalności gospodarczej, płatnika VAT-u. Faktura została wystawiona, ale jest ona bez podpisu klienta. Klient zwodzi mnie z płatnością. Jak wyegzekwować należność za fakturę?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »