.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie ubezpieczenie na życie dla pracowników

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 21.10.2020

Zatrudniam pracowników na umowę o pracę, na podstawie umów-zleceń oraz w oparciu o umowy współpracy (B2B). Chcę wykupić dla kluczowych pracowników (umowy o pracę) oraz współpracowników (jdg, B2B) ubezpieczenia na życie i dożycie. W umowie tej ubezpieczającym będzie płatnik składek, czyli moja firma (mam dwie: spółkę osobową i spółkę z o.o.), a ubezpieczonym – pracownik, współpracownik. Konstrukcja tego ubezpieczenia jest taka, że zawiera się je na czas określony od 10 do 20 lat. Po opłaceniu wszystkich składek następuje wypłata jednorazowego świadczenia (suma wpłaconych składek) na rzecz ubezpieczonego. Jeżeli jako ubezpieczający rozwiążę umowę przed jej zadeklarowanym końcem, to następuje wykup ubezpieczenia i wtedy świadczenie wypłacane jest ubezpieczającemu. To wynika bezpośrednio z OWU tego produktu ubezpieczeniowego. Ponadto ubezpieczony podaje uposażonych do ewentualnego odszkodowania wypłacanego na wypadek jego śmierci. Ustaliłem z pracownikami, że 50% tego ewentualnego odszkodowania trafiałoby do mnie, drugie 50% – do rodziny pracownika.

W związku z tym nowym przedsięwzięciem mam kilka pytań: Czy składki za ubezpieczenie można zaliczyć do kosztów podatkowych? Czy składki za ubezpieczenie należy zaliczyć do przychodów pracownika i odliczać składki ZUS? Czy uda się uniknąć opłacania ZUS od składek ubezpieczenia, jeśli skorzystam ze zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18.12.1998 r. – Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. (poz. 1949)? Czy mechanizm ten można zastosować do innych grup pracowników?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie ubezpieczenie na życie dla pracowników

Oczywiście istnieje możliwość zawarcia umów, o jakich Pan pisze. To praktyka powszechna. Przy czym najczęściej zwierane są umowy ubezpieczenia grupowego. W kolejnych punktach postaram się wyjaśnić wszystkie Pańskie wątpliwości.

 

Czy składki za ubezpieczenie można zaliczyć do kosztów podatkowych?

Zasadniczo tak. Jedną z Pana działalności jest spółka z o.o., a zatem osoba prawna. Zgodnie z art. 16 taką możliwość przewiduje art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z punktem 59 tego przepisu nie uważa się za koszty uzyskania przychodu składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka, o którym mowa w dziale I w grupach 1, 3 i 5 oraz w dziale II w grupach 1 i 2 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:

 

a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,

b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,

c) wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

 

Zatem, z przepisu tego wynika, ze niektóre z umów podlegają przepisom o kosztach przy spełnieniu określonych warunków. Potwierdza to interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 09 sierpnia 2011 roku, sygn. IBPBI/2/423-553/11/MO, gdzie stwierdzono, że „kosztem uzyskania przychodów mogą być opłacone przez pracodawcę składki z tytułu zawartych lub odnowionych na rzecz pracowników umów ubezpieczenia:

 

 • na życie (grupa 1 dział I),
 • na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 dział I),
 • wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem innych ubezpieczeń działu I (grupa 5 dział I),
 • wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (grupa 1 dział II): świadczenia jednorazowe, świadczenia powtarzające się, połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2, przewóz osób,
 • ubezpieczenie choroby (grupa 2 dział II): świadczenia jednorazowe, świadczenia powtarzające się, świadczenia kombinowane.

 

Ubezpieczenie na dożycie

W Pana przypadku jednak ubezpieczenie będzie nie tylko na życie, ale też na tzw. „dożycie”, co oznacza możliwość wypłaty z tytułu dożycia określonego wieku. Jak wynika wprost z cytowanego przeze mnie przepisu, umowy ubezpieczenia, które zakładają takie wypłaty przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono. Reasumując: zasadniczo jako pracodawca spółka z o.o. będzie mógł Pan zaliczyć składki przy spełnieniu wszystkich warunków, o których mowa w cytowanym przepisie.

 

Analogiczny przepis zawiera ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, która będzie miała zastosowanie przy pracodawcy będącym spółką jawną. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 57 tej ustawy – pracodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów składkę opłacaną na polisy na życie dla pracowników, jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca, a umowa ubezpieczenia w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:

 

 • wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
 • możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw z niej wynikających,
 • wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

 

Czy składki za ubezpieczenie należy zaliczyć do przychodów pracownika i odliczać składki ZUS?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

 

 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • różnego rodzaju dodatki,
 • nagrody,
 • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
 • a także wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

 

Opłacone składki będą zatem takim innym świadczeniem pieniężnym ponoszonym za pracownika. Tutaj z pomocą w interpretacji przyszedł Trybunał Konstytucyjny, w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. o sygn. akt K 7/13 wyjaśniając, że za przychód pracownika mogą być uznane takie świadczenia, które:

 

 • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
 • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
 • korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

 

Z powyższego wynika, że w przypadku zawieranych przez Pana umów warunki takie mają zostać spełnione. Pewną komplikację rodzi jedynie możliwość rezygnacji z wykupem polisy, co przysparza zasadniczo korzyść pracodawcy, jednak w swojej zasadniczej funkcji umowy działają na korzyść pracownika. Oczywiście, w przypadku wykupu polisy będzie trzeba dokonać stosownych korekt w mojej ocenie.

 

Ponieważ mamy do czynienia z przychodem wynikającym z tytułu prawnego, z którego powstaje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, także od tych wartości winny zostać odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne.

 

Korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy nie stanowią podstawy wymiaru składek

Czy uda się uniknąć opłacania ZUS od składek ubezpieczenia, jeśli skorzystam ze zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18.12.1998 r. - Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. (poz. 1949)?

 

Rozporządzenie, które Pan wymienił, to Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe . Zgodnie z § 2 pkt. 26 tego Rozporządzenia: Podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

 

Do skorzystania z tego zwolnienia ważne jest, by wprowadzić częściową odpłatność za składki, ponadto odpłatność ta musi być wprowadzona w postanowieniach prawa wewnętrznego – w układzie zbiorowym, regulaminie wynagradzania lub przepisach o wynagradzaniu – przez te ostatnie rozumie się np. uchwałę zarządu. Jeśli wprowadzi Pan taką częściową odpłatność, to rzeczywiście udałoby się skorzystać z możliwości wyłączenia składek z podstawy wymiaru składek na ZUS. Co ważne, taką interpretację cytowanych przepisów stosują same Zakłady Ubezpieczeń Społecznych – jeden z oddziałów udzielił takiej interpretacji pracodawcy, który wprost wystąpił do niego z takim zapytaniem.

 

Ubezpieczenie na życie i dożycie tylko dla pracowników?

Czy mechanizm ten można zastosować do innych grup pracowników? – Z całą pewnością mechanizm ten ma zastosowanie do pracujących na podstawie umów-zleceń. Kwota składki, którą finansuje zleceniodawca, stanowi przychód z tytułu działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu art. 13 pkt. 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powinna ona zatem zostać dopisana do wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy, zwiększając tym samym jego przychód za dany miesiąc.

 

W przypadku jednak umów b2b mamy do czynienia z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. W tym przypadku osoby te same odprowadzają składki na ZUS. Natomiast czy w ogóle możemy mówić o możliwości wykupienia polisy dla takiego „pracownika”? Opłacanie składki za innego przedsiębiorcę uważałabym raczej za darowiznę na jego rzecz, którą powinien raczej rozliczyć się z tytułu podatku od spadków i darowizn. Nie można by takiego świadczenia zaliczyć jako kosztu. To z całą pewnością nie jest wydatek, który ustawy o podatku dochodowym zaliczają do kosztów uzyskania przychodu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • jeden + IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton