.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Problem z rejestracją pojazdu sprowadzonego z zagranicy

• Opublikowano: 06-06-2023 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Mam problem z rejestracją samochodu sprowadzonego z Holandii. Wydział komunikacji nie uznaje faktury przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego (tłumacz zaznaczył, że przetłumaczony dokument jest niesygnowany). Tłumacz twierdzi, że wykonuje takie przekłady w całej Polsce i nie spotkał się jeszcze z odrzuceniem tłumaczenia przez wydział komunikacji. Wydział komunikacji, w którym chcę zarejestrować samochód, uznaje tylko oryginały faktur, a firma, od której kupiłem samochód, wysyła faktury wyłącznie drogą elektroniczną bez podpisów i pieczęci. Czy można zarejestrować pojazd na podstawie dokumentu niesygnowanego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Problem z rejestracją pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu

Nie ma wątpliwości co do tego, że w zdecydowanej większości przypadków dowód rejestracyjny nie wymaga tłumaczenia. Natomiast, jak wiadomo, aby zarejestrować pojazd, potrzebny jest także dowód własności pojazdu, np. umowa sprzedaży lub faktura. Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów:

 

„1. Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację albo wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

2. Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia:

1) dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, str. 57, z późn. zm. 5 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 4, str. 351);

2) świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;

3) dokumentu, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy, wydanego w innym państwie członkowskim, jeżeli organ rejestrujący posiada tłumaczenie analogicznego dokumentu z tego państwa”.

 

Jeśli zatem przedłożone tłumaczenie nie jest dokonane przez tłumacza przysięgłego, to stanowisko urzędu jest prawidłowe. Tłumacz przysięgły może zaś poświadczyć tłumaczenie wyłącznie oryginałów, względnie już wykonane tłumaczenie zwykłe, dokument niesygnowany, w tym skan, ksero, zapis elektroniczny. Tłumacz przysięgły ma więc prawo, aby poświadczyć w zasadzie każdy dokument. Natomiast w tzw. formule poświadczającej musi zawrzeć informację, na podstawie jakiego dokumentu zostało wykonane tłumaczenie, czyli czy poświadcza zgodność z oryginałem, czy też z kopią lub skanem.

 

Dowód własności pojazdu należy okazać w oryginale. Organ rejestrujący zatrzymuje zaś dla siebie poświadczoną kopię, a oryginał oddaje rejestrującemu pojazd. Jedyny wyjątek wskazuje § 4 ust. 4 ww. rozporządzenia: „Jeżeli zbywcą pojazdu w przypadku, o którym mowa w ust. 2, jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, dopuszcza się, aby w oryginale albo kopii dowodu własności pojazdu potwierdzającego nabycie prawa własności przez tego zbywcę, przed notarialnym poświadczeniem tej kopii, o którym mowa w ust. 3, informacja o cenie pojazdu została przekreślona w sposób uniemożliwiający odczytanie tej ceny”. Poza tym w każdym przypadku ust. 3 zamiast oryginału dopuszcza przedłożenie poświadczonej notarialnie kopii dowodu własności pojazdu.

 

Jeśli więc nie okazał Pan oryginału, a tłumacz nie poświadczył oryginału, lecz dokument elektroniczny, to pozostaje Panu wezwać sprzedającego do wysłania Panu oryginału (nawet wskazując, że pokryje Pan koszt wysyłki).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ważność faktury elektronicznej

Natomiast ja stoję na stanowisku, że skoro od 2004 r. kontrahenci nie mają obowiązku podpisywania wystawianych i otrzymywanych faktur czy też umieszczania na nich pieczęci, to faktura elektroniczna bez podpisu jest ważna i winna być traktowana jak oryginał, skoro na taką tylko strony się umówiły i żadnej innej nie ma w obrocie. Nie widzę wówczas przeszkód, aby tłumacz poświadczył, że dokonał tłumaczenia dokumentu sygnowanego, tj. faktury elektronicznej, a urząd takie tłumaczenie wówczas przyjął.

 

Pojawiają się jednak również interpretacje, że tylko faktury elektroniczne wystawiane przez spółkę, których autentyczność pochodzenia i integralność treści będą gwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu wydanego przez podmiot posiadający akredytację w kraju Unii Europejskiej, mogą zostać uznane za równoważne fakturom papierowym. Wynika to z brzmienia art. 106m ustawy o VAT:

 

„1. Podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

2. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury.

3. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.

4. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

5. Poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania:

1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub

2) elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych, lub

3) Krajowego Systemu e-Faktur – w odniesieniu do faktur ustrukturyzowanych otrzymanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur”.

 

Jeśli więc urząd będzie stał na stanowisku, że tłumaczenie uwierzytelnione winno dotyczyć oryginału, a za takowy nie uzna faktury elektronicznej bez podpisu czy innej formy wskazanej w art. 106m ust. 4 i 5 ustawy o VAT, pozostaje Panu wezwać sprzedającego do wysyłki oryginału faktury lub kopii poświadczonej notarialnie, ewentualnie np. do wysłania wiadomości, że przekazana elektronicznie faktura jest pochodzącą od niego, jedyną związaną z transakcją.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu