.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawa ojca do dziecka urodzonego w Anglii

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 03.09.2010

Sama wychowuję dziecko, jestem jego jedynym opiekunem prawnym. Nie mam ślubu z ojcem dziecka i nie jesteśmy razem. Nie jest on również podany w akcie urodzenia dziecka. Ojciec chce uzyskać teraz prawa do dziecka (które ma już trzy lata), na co ja nie wyrażam zgody. Chciałabym wiedzieć, co on może zrobić bez mojej zgody? Dodam tylko, że mieszkamy w Anglii, ojciec nie jest Polakiem, ale ja i dziecko mamy obywatelstwo polskie, przy czym dziecko urodziło się w Wielkiej Brytanii.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zarówno Polska, jak i Wielka Brytania są stronami Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).

 

Według tej konwencji „niezwłocznie po urodzeniu dziecka zostanie sporządzony jego akt urodzenia, a dziecko od momentu urodzenia będzie miało prawo do otrzymania imienia, uzyskania obywatelstwa oraz, jeśli to możliwe, prawo do poznania swoich rodziców i pozostawania pod ich opieką”.

 

Jak wskazuje europejska konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1975 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 79, poz. 888) w art. 3, pochodzenie „dziecka pozamałżeńskiego od ojca może być stwierdzone lub ustalone na podstawie dobrowolnego uznania lub orzeczenia sądu”.

 

Pani dziecko nie pochodzi ze związku małżeńskiego, a więc to, czy biologiczny ojciec będzie też ojcem w rozumieniu prawa, jest uzależnione od tego, czy ojciec uzna dziecko lub też czy sąd wyda orzeczenie o ustaleniu ojcostwa.

 

Jak wskazuje polska ustawa Prawo prywatne międzynarodowe, stosunki prawne między rodzicami a dzieckiem podlegają prawu ojczystemu dziecka.

 

Prawem ojczystym Pani dziecka jest prawo polskie, ponieważ dziecko jest obywatelem polskim.

 

Jak wskazuje art. 19 § 2 Prawa prywatnego międzynarodowego, „ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa podlega prawu ojczystemu dziecka z chwili jego urodzenia. Jednakże uznanie dziecka podlega prawu państwa, którego dziecko jest obywatelem w chwili uznania. Uznanie dziecka poczętego, lecz jeszcze nie urodzonego, podlega prawu ojczystemu matki”.

 

Z tego co udało mi się ustalić, ojciec biologiczny Pani dziecka może wystąpić do sądu angielskiego z pozwem o ustalenia, że jest ojcem Pani dziecka. Niestety, nie udało mi się dotrzeć do stosownych przepisów angielskich regulujących to zagadnienie.

 

Z pewnością sprawa o ustalenie ojcostwa może odbyć się w sądzie angielskim i według angielskiego prawa, jednak może się okazać, że sąd w sprawie ustalenia ojcostwa zastosuje prawo polskie. Niestety, nie udało mi się dotrzeć do angielskiej ustawy regulującej prawo prywatne międzynarodowe.

 

Stosownie do polskiego prawa (art. 84 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), „sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności”.

 

„Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka. Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne” (art. 85).

 

Według polskich przepisów ojciec dziecka mógłby pozwać Panią i dziecko o ustalenie ojcostwa. W postępowaniu musiałby wykazać, iż domniemanie z art. 85 zachodzi w Państwa przypadku.

 

W postępowaniu o ustalenie pochodzenia dziecka od ojca można dopuścić dowody naukowe, które mogą pomóc w ustaleniu lub wykluczeniu ojcostwa. Takimi dowodami z pewnością mogłyby być badania DNA.

 

Odrębną sprawą od ojcostwa jest sprawa władzy rodzicielskiej. Jeżeli ojciec biologiczny zostanie uznany za prawnego ojca Pani dziecka, to o tym, czy ojciec uzyska władzę rodzicielską nad dzieckiem, może zadecydować porozumienie między rodzicami lub sąd.

 

Według angielskiego prawa osoba, u której zgodnie z postanowieniem sądu dziecko zamieszkuje na stałe, posiada władzę rodzicielską na czas obowiązywania postanowienia.

 

Sąd angielski może sprawować jurysdykcję w sprawie władzy rodzicielskiej, jeżeli wnioskodawca jest obywatelem Wielkiej Brytanii lub zwykle zamieszkuje albo przebywa w Anglii i Walii.

 

Sąd może powierzyć wyłącznie Pani wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jest to istotne, ponieważ jeżeli oboje rodzice posiadają władzę rodzicielską, rodzic, który otrzymał decyzję o zamieszkaniu z dzieckiem, musi uzyskać zgodę drugiego rodzica np. na wyjazd dziecka ze Wielkiej Brytanii na stałe lub zezwolenie sądu na taki wyjazd.

 

Jeżeli ojciec uzyskałby orzeczenie o ustaleniu ojcostwa, będzie Pani mogła ubiegać się o alimenty na dziecko.

 

Jak wskazuje art. 6 wyżej wskazanej konwencji o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, ojciec i matka dziecka pozamałżeńskiego mają w zakresie jego utrzymania takie same obowiązki, jakby pochodziło ono z małżeństwa.

 

W Wielkiej Brytanii dochodzenie alimentów jest ułatwione, nie zajmują się tym sądy, lecz Child Support Agency.

 

Należy też pamiętać, że dziecko pozamałżeńskie ma takie same prawa do dziedziczenia po ojcu i matce, a także po członkach ich rodzin, jak dzieci pochodzące z małżeństwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton