Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 23.01.2014

Nasz piętnastoletni syn uciekł z domu i zamieszkał u swojej babci, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o ustanowienie jej rodziną zastępczą. Po jakimś czasie się z tego wycofała, a syn wrócił do nas. Jednak przez cztery miesiące (od czerwca do września) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim (gdzie mieszkamy) wypłacało jej kwotę ok. 800 zł miesięcznie. Teraz centrum domaga się od nas zwrotu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (w załączniku pismo). Czy to zgodne z prawem?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię zwrotu opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Zgodnie z art. 193 tej ustawy:

 

„1. Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:

1) przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;

2) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

2. Za ponoszenie opłaty, o której mowa w ust. 1, rodzice odpowiadają solidarnie.

3. W przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców całości lub części opłaty, opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ponoszą osoby dysponujące dochodem dziecka, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, za okres pobytu w pieczy zastępczej po uzyskaniu pełnoletności przez osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2, opłatę lub jej część ponosi także ta osoba, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dochodu tej osoby, o którym mowa w art. 80 ust. 3.

5. Osoby dysponujące dochodem dziecka oraz osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, odpowiadają za ponoszenie opłaty solidarnie z rodzicami.

6. Opłatę, o której mowa w ust. 1, ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu.

8. W przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1, za okres dłuższy niż 12 miesięcy wójt albo starosta przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o powstaniu tej zaległości.

 

Zgodnie z art. 194 ust. 1 opłatę, o której mowa w art. 193 ust. 1, ustala, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

 

Zgodnie z art. 194 ust. 2 rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1.

 

Według ustępu 3 przywołanego artykułu starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę, o której mowa w ust. 2, może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1.

 

Tak więc – ustawowo rodzice są zobowiązani do pokrywania kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Jest to obowiązkowe, ale można wnioskować o zwolnienie z kosztów.

 

Zgodnie z art. 194 ust. 2 tej ustawy rada powiatu określa w drodze uchwały szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 

Tak więc stosowny wniosek należy złożyć do starosty.

 

Zasady umorzenia określa uchwała nr XXX/400/13 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w opłatach za pobyt dziecka w pieczy zastępczej:

 

„§ 5. 1. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej wraz z odsetkami, może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w następujących sytuacjach:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,

2) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,

3) po ustaleniu osobie zobowiązanej odpłatności, osoba będzie spełniać warunki, o których mowa w § 4 ust. 2.

2. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej wraz z odsetkami następuje w drodze decyzji administracyjnej na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy

§ 6. 1. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej wraz z odsetkami, może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych w sytuacji, gdy osoby odpowiedzialne za ponoszenie opłaty spłaciły w części należność oraz gdy spełniają poniższe przesłanki:

1) osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

2) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej.

2. W przypadku, gdy dochód osoby zobowiązanej przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej stosuje się częściowe umorzenia odpłatności według następujących zasad:

 • procent przekroczenia kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:
  1. powyżej 150% do 200% – 97%;
  2. powyżej 200% do 250% – 95%;
  3. powyżej 250% do 300% – 90%;
  4. powyżej 300% do 350% – 80%;
  5. powyżej 350% do 400% – 70%;
  6. powyżej 400% do 450% – 60%”.

 

Zasadą jest więc zwrot opłat, jednak pismo, które Państwo przesłali, sugeruje wniosek o umorzenie. Proszę go niezwłocznie złożyć.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IV minus zero =

»Podobne materiały

Pobyt w rodzinie zastępczej

Moje dziecko znajduje się w rodzinie zastępczej u swojej babci (mojej matki), ja pracuję za granicą, natomiast ojciec dziecka nie ma żadnych dochodów; oboje mamy częściowo odebrane prawa rodzicielskie. Płacę alimenty w wysokości 500 zł. Dowiedziałam się, że będę musiała zwrócić pieniądze, które dzie

 

Jestem opiekunem prawnym dziecka, chcę aby sąd ustanowił mnie rodziną zastępczą

Jestem opiekunem prawnym dziecka mojego syna, który, wraz z partnerką, je porzucił. Oboje są pozbawieni praw rodzicielskich. Dziecko jest wyłącznie na moim utrzymaniu, a ostatnio moja sytuacja materialna bardzo się pogorszyła. Nie dostaję zasądzonych od rodziców alimentów, ponieważ od płacenia się u

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »