Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 23.01.2014

Nasz piętnastoletni syn uciekł z domu i zamieszkał u swojej babci, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o ustanowienie jej rodziną zastępczą. Po jakimś czasie się z tego wycofała, a syn wrócił do nas. Jednak przez cztery miesiące (od czerwca do września) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim (gdzie mieszkamy) wypłacało jej kwotę ok. 800 zł miesięcznie. Teraz centrum domaga się od nas zwrotu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (w załączniku pismo). Czy to zgodne z prawem?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię zwrotu opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Zgodnie z art. 193 tej ustawy:

 

„1. Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:

1) przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;

2) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

2. Za ponoszenie opłaty, o której mowa w ust. 1, rodzice odpowiadają solidarnie.

3. W przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców całości lub części opłaty, opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ponoszą osoby dysponujące dochodem dziecka, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, za okres pobytu w pieczy zastępczej po uzyskaniu pełnoletności przez osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2, opłatę lub jej część ponosi także ta osoba, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dochodu tej osoby, o którym mowa w art. 80 ust. 3.

5. Osoby dysponujące dochodem dziecka oraz osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, odpowiadają za ponoszenie opłaty solidarnie z rodzicami.

6. Opłatę, o której mowa w ust. 1, ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu.

8. W przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1, za okres dłuższy niż 12 miesięcy wójt albo starosta przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o powstaniu tej zaległości.

 

Zgodnie z art. 194 ust. 1 opłatę, o której mowa w art. 193 ust. 1, ustala, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

 

Zgodnie z art. 194 ust. 2 rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1.

 

Według ustępu 3 przywołanego artykułu starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę, o której mowa w ust. 2, może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1.

 

Tak więc – ustawowo rodzice są zobowiązani do pokrywania kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Jest to obowiązkowe, ale można wnioskować o zwolnienie z kosztów.

 

Zgodnie z art. 194 ust. 2 tej ustawy rada powiatu określa w drodze uchwały szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 

Tak więc stosowny wniosek należy złożyć do starosty.

 

Zasady umorzenia określa uchwała nr XXX/400/13 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w opłatach za pobyt dziecka w pieczy zastępczej:

 

„§ 5. 1. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej wraz z odsetkami, może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w następujących sytuacjach:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,

2) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,

3) po ustaleniu osobie zobowiązanej odpłatności, osoba będzie spełniać warunki, o których mowa w § 4 ust. 2.

2. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej wraz z odsetkami następuje w drodze decyzji administracyjnej na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy

§ 6. 1. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej wraz z odsetkami, może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych w sytuacji, gdy osoby odpowiedzialne za ponoszenie opłaty spłaciły w części należność oraz gdy spełniają poniższe przesłanki:

1) osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

2) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej.

2. W przypadku, gdy dochód osoby zobowiązanej przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej stosuje się częściowe umorzenia odpłatności według następujących zasad:

 • procent przekroczenia kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:
  1. powyżej 150% do 200% – 97%;
  2. powyżej 200% do 250% – 95%;
  3. powyżej 250% do 300% – 90%;
  4. powyżej 300% do 350% – 80%;
  5. powyżej 350% do 400% – 70%;
  6. powyżej 400% do 450% – 60%”.

 

Zasadą jest więc zwrot opłat, jednak pismo, które Państwo przesłali, sugeruje wniosek o umorzenie. Proszę go niezwłocznie złożyć.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • siedem plus 4 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki