Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie pieniędzy za niewykonane zlecenie

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 01.12.2010

W lutym zamówiłem w salonie sprzedaży glazurę. Jako wartość dodaną sprzedawca zaproponował sporządzenie projektu wykonania oraz dostawę. Zaakceptowałem warunki i wpłaciłem zaliczkę. W maju glazura miała być dostarczona (dopłaciłem resztę kwoty), jednak mimo wielokrotnego zmieniania terminu dostawy przez sprzedawcę nadal nie dostarczono mi zamówienia. W końcu poprosiłem o zwrot wpłaconych pieniędzy, jednak sprzedawca uznał, że potrąci 300 zł za projekt (który miał być gratis). Do dziś nie otrzymałem żadnego zwrotu. Co mam teraz zrobić, czy mam szansę na odzyskanie pieniądzy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z reklamacją zakupionego towaru, tylko z nieterminową realizacją zamówienia, dlatego w sprawie nie znajdą zastosowania przepisy ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.

 

W sprawie jednak znajdą zastosowanie ogólne przepisy Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) dotyczące wykonywania zobowiązań umownych. Z okoliczności sprawy przedstawionych w pytaniu wynika, że mamy do czynienia z nienależytym wykonaniem zobowiązania ze strony sprzedawcy.

 

Zgodnie z art. 354 § 1 K.c. „dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom”.

 

Nienależyte wykonanie zachodzi wówczas, gdy dłużnik zachowuje się niezgodnie z treścią zobowiązania lub jego zachowanie wprawdzie odpowiada treści zobowiązania, ale nie prowadzi do zaspokojenia wierzytelności.

 

Przez nienależyte wykonanie zobowiązania przez dłużnika rozumie się więc m.in. nieterminowe wykonanie zobowiązania, czyli przekroczenie terminu spełnienia świadczenia.

 

Z pytania wynika, że zakupił Pan glazurę, jednak sprzedawca kilkakrotnie uchybił terminowi dostawy.

 

W tej sytuacji Pan jako wierzyciel ma określone uprawnienia. Przede wszystkim może Pan pociągnąć sprzedawcę do odpowiedzialności kontraktowej na podstawie art. 471 K.c. Zgodnie z tym artykułem „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

 

Z pytania wynika jednak, że jest Pan zainteresowany odstąpieniem od umowy i i liczy Pan na odzyskanie pieniędzy przez zwrot zapłaconej kwoty.

 

Podstawą prawną Pańskiego działania może być art. 491 § 1 K.c., zgodnie z którym „jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki”.

 

Powyższy przepis reguluje ustawowe prawo odstąpienia od umowy wzajemnej (a taką bez wątpienia jest umowa sprzedaży ruchomości w postaci glazury).

 

Przewiduje on możliwość odstąpienia od umowy, „jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania”. Jak słusznie zauważa Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17.11.1993 r., sygn. akt III CZP 156/93, powołany artykuł „może znaleźć zastosowanie tylko wówczas, gdy umowa wzajemna nie została jeszcze wykonana”.

 

Z kolei zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 07.02.2007 r. (sygn. akt III CSK 288/06) „odstąpienie od umowy stanowi realizację uprawnień związanych z określonymi wypadkami niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z umów wzajemnych (art. 491-493 k.c.) i skuteczne odstąpienie od umowy stanowi w pewnym sensie potwierdzenie, że istotnie miał miejsce przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę”.

 

Odstąpienie od umowy sprzedaży wywiera skutek ex tunc (z łac. z mocą wsteczną), tj. stwarza taki stan prawny, jakby umowa o dzieło nie została w ogóle zawarta. „Między stronami powstaje taki stan, jakby do zawarcia umowy nie doszło” (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14.10.1998 r., sygn. akt II CKN 5/98).

 

Strony po odstąpieniu mogą mieć tylko roszczenia przewidziane w art. 494 K.c.: „strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania”.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie skorzystał Pan z możliwości, jaką daje Panu art. 491 § 1 K.c. i odstąpił Pan od umowy. Sprzedawca powinien zwrócić Panu wszystko, co otrzymał od Pana – a więc całą zapłaconą kwotę. W przedmiotowej sprawie niedopuszczalne jest dokonywanie przez sprzedawcę jakichkolwiek potrąceń z tytułu wykonania projektu. Przede wszystkim należy pamiętać, że nie zlecał Pan wykonania projektu, a sprzedawca sam zaproponował jego wykonanie w ramach ceny zapłaconej za glazurę.

 

Uważam więc, że zachowanie sprzedawcy jest bezprawne i ma Pan prawo domagać się zwrotu całej kwoty. Proponuję wysłać do sprzedawcy wezwanie do zwrotu całej uiszczonej przez Pana kwoty z odpowiednim uzasadnieniem prawnym. Jeśli sprzedawca odmówi spełnienia Pańskiego żądania, konieczne będzie wniesienie pozwu do sądu – co prawdopodobnie pozwoli na odzyskanie pieniędzy przez Pana.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + 10 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »