Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie profilu firmowego na Facebooku

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 03.05.2018

Jakie są prawne możliwości odzyskania przez moją firmę profilu firmowego na Facebooku? Kilka lat temu powierzyliśmy na podstawie umowy o dzieło stworzenie oraz prowadzenie firmowego profilu na portalu Facebook. Umowa wygasła 2 lata temu, niestety osoba nie chce do dnia dzisiejszego przekazać dostępu administracyjnego do tego profilu. W umowie nie było wyraźnie określone, że zleceniobiorca oprócz prowadzenia profilu ma także go stworzyć, ale nie zmienia to faktu, że to zleceniobiorca pozostaje we władaniu tym profilem. Dodam tylko, że profil nosi nazwę identyczną jak nasza nazwa firmy, jest tam nasze logo firmowe, przedstawione produkty z oferty firmy, nasze dane kontaktowe – e-mail, telefon itd. Czy działanie takiej osoby jest zgodne z prawem? Co zrobić, aby odzyskać dostęp do profilu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odzyskanie profilu firmowego na Facebooku

Jeśli kwestia przekazanie fanpage'a po zakończeniu umowy nie została w niej uregulowana, to choć sytuacja nie jest w stu procentach jasna, wydaje się, że zleceniobiorca powinien przekazać Państwu dostęp do tego profilu. Roszczenie takie oprzeć można o przepis dotyczący ochrony dóbr osobistych, z art. 24 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym”.

 

Nie ulega wątpliwości, że dobrem osobistym przedsiębiorcy, o którym mowa w cytowanym przepisie, jest także jego wizerunek. Inna osoba nie może posługiwać się wizerunkiem przedsiębiorcy bez jego zgody. W takim przypadku może Pani jako przedsiębiorca żądać zaniechania posługiwania się wizerunkiem firmy oraz przywrócenia stanu zgodnego z prawem poprzez przekazanie dostępu do fanpage'a. Ponadto możliwe jest także żądanie naprawienia szkody majątkowej, którą poniosła Pani na skutek naruszenia (nieprzekazania dostępu do profilu przez okres 2 lat) Swoje roszczenie może Pani oprzeć ponadto na art. 222 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

 

„§ 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

§ 2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”.

 

Obowiązek utworzenie profilu nie musiał wynikać bowiem bezpośrednio z umowy, na dowód takiego obowiązku może Pani przedstawić np. wiadomości e-mail przesyłane pomiędzy Panią a zleceniobiorcą. W takim przypadku sąd powinien uznać, że elementem zlecenia było także stworzenie profilu i ten powinien być Pani przekazany, czego może Pani dochodzić w oparciu o cytowany przepis.

 

Reasumując, jedynym rozwiązaniem w opisanej przez Panią sytuacji wydaje się złożenie do sądu pozwu, w oparciu o oba cytowane przepisy. Pozew taki może Pani poprzedzić oficjalnym wezwaniem do przekazania dostępu do konta, skierowanym do zleceniobiorcy, przesłanym listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w którym poinformuje Pani o zamiarze złożenia pozwu w postępowaniu cywilnym w przypadku nie wywiązania się z obowiązku przekazania dostępu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + 2 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki