Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpłatność za DPS przez wnuczkę

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 14.02.2018

Mam problem dotyczący odpłatności za DPS przez wnuczkę. Moja babcia będzie w najbliższym czasie umieszczona w domu pomocy społecznej. Czy ja jako wnuczka mam obowiązek ponosić koszty jej utrzymania w domu pomocy? Z mężem mam rozdzielność majątkową potwierdzoną notarialnie (mąż ma długi i nie dokłada się do kosztów utrzymania domu). Czy opieka społeczna może żądać ode mnie przedstawienia dochodów męża? Czy będzie on brany pod uwagę w ustaleniu dochodu gospodarstwa domowego, które de facto sama prowadzę? Dodam, że mam ciężką sytuację materialną i nie wiem jak sobie poradzę, jeśli będę obciążona dodatkowymi kosztami.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odwołując się do treści art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wyjaśniono, że ustawodawca określił w sposób ogólny krąg osób zobowiązanych do pokrywania wydatków związanych z pobytem w domu pomocy społecznej, co oznacza, że w każdym indywidualnym przypadku obowiązek ten musi być skonkretyzowany poprzez wskazanie, kto i w jakiej wysokości i od kiedy powinien regulować należną opłatę.

 

Katalog podmiotów, które są zobowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej określa przepis art. 61 ust. 1-3 ustawy o pomocy społecznej, z którego wynika, że obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności (ust. 1):

 

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą (art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej):

 

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w art. 61 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

 

Przepisy regulujące kwestię odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS nie zawierają samoistnych przepisów dotyczących zasad ustalania dochodu i kryteriów dochodowych, a zatem przyjąć należy, że zastosowanie mieć tu będą postanowienia ogólne zawarte w art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej (pomniejszoną o obciążenia wymienione w pkt 1-3 z pominięciem dochodów wymienionych w ust. 4). Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej należą do świadczeń niepieniężnych udzielanych, co do zasady, na wniosek beneficjenta tego świadczenia.

 

Na gruncie ustawy o pomocy społecznej pojęcie „rodziny” ma ustawową definicję. W art. 6 pkt 14 powołanej powyżej ustawy, ustawodawca stwierdził, że rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione, które pozostają w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Natomiast według art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej, określenie „osoba samotnie gospodarująca” oznacza osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe.

 

Wystarczy, że mąż z Panią mieszka. Rozdzielność majątkowa nie ma znaczenia.

 

Faktyczny związek, o jakim mowa w art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej, oznacza codzienne współdziałanie osób, zmierzające do lepszego zaspokojenia ich potrzeb bytowych, w tym mieszkaniowych, żywnościowych i polegających na zapewnieniu dochodu stanowiącego źródło utrzymania (zarobkowych). Wspólne zamieszkiwanie jest więc przesłanką uznania za rodzinę osób zamieszkujących ze sobą, jeżeli równocześnie z tym zamieszkiwaniem występuje element wspólnego gospodarowania. Polega on zaś na dzieleniu lokalu mieszkalnego w sposób pozwalający stwierdzić, że koncentruje się w nim aktywność życiowa osoby zamieszkującej. Jak wyjaśnia się w orzecznictwie sądów administracyjnych wspólne gospodarowanie opiera się bowiem na podziale zadań związanych z właściwym prowadzeniem gospodarstwa domowego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 marca 2013 r., sygn. I OSK 1536/12, Baza NSA).

 

Cechami charakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego mogą więc być udział i wzajemna ścisła współpraca w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu, niezarobkowanie i pozostawanie w związku z tym na całkowitym lub częściowym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2014 r., sygn. akt I OSK 801/13, Baza NSA).

 

Niestety – dochód męża także będzie brany pod uwagę, jednak opisane przez Panią przesłanki mogą być podstawą do umorzenia odpłatności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus III =

»Podobne materiały

Prawo wieczystego użytkowania czy zapis służebności?

Jestem wdową, ale dwa miesiące temu wyszłam ponownie za mąż. Mieszkam z mężem w jego mieszkaniu, które planuje przepisać na swojego syna lub wnuka. W razie swojej śmierci chciałby mi jednak zagwarantować dożywotnie prawo do zajmowania tej nieruchomości. Gdzie i jaki zapis należy wprowadzić, by do te

 

Sprzedaż psa bez zgody rodziny

Dwa lata temu tata kupił psa. Zajmowała się nim jednak moja matka, która bardzo przywiązała się do zwierzęcia. Ojciec dwa tygodnie temu sprzedał zwierzę, nie pytając nikogo z rodziny o zdanie. Mama bardzo to przeżyła, wróciły jej problemy z sercem. Ojciec nie daje się przekonać do wyjawienia danych

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »