.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Obowiązek opłacania składek KRUS za bezrobotnego?

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 22.02.2016

Moja żona ma gospodarstwo rolne i opłaca składki do KRUS, jesteśmy małżeństwem od 8 lat. Ja pracuję i mam opłacane składki ZUS od 11 lat. Obecnie jestem zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny. KRUS żąda, aby żona opłacała za mnie ubezpieczenie. Ja oczywiście nie potrzebuję tego ubezpieczenia, ponieważ zamierzam iść dalej do pracy. Czy KRUS ma prawo żądać, abym opłacał składki i czy mają prawo naliczać odsetki za to, że nie opłacałem KRUS-u przez te 8 lat?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) wymienionemu ubezpieczeniu podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

Przyjmuje się, że rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy (bez względu na wymiar czasu pracy) czy innej aktywności zawodowej objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy systemowej.

 

Podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu dotyczy zatem m.in.: osób, które:

 

  • wykonują pracę w ramach umowy agencyjnej, umowy-zlecenia,
  • prowadzą działalność pozarolniczą, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • pobierają zasiłek dla bezrobotnych (rejestracja w charakterze bezrobotnego bez prawa do zasiłku nie jest uznawana za podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu),
  • objęte są zaopatrzeniem emerytalnym, określonym w odrębnych przepisach.

 

Oznacza, to że przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu każde inne ubezpieczenie społeczne ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym.

 

Skoro zatem jako osoba pracująca był Pan ubezpieczony w ZUS-ie, to KRUS nie może żądać, aby za ten okres były za Pana opłacane składki do KRUS. W momencie jednak utracenia przez Pana pracy i zarejestrowania się jako osoba bezrobotna przez czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie jest Pan zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Dopiero po ustaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych posiadacz gospodarstwa powinien zgłosić się do ubezpieczenia w KRUS. Sama bowiem rejestracja w charakterze bezrobotnego bez prawa do zasiłku nie jest uznawana za podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu.

 

Niemniej pragnęłabym nadmienić, że statusu bezrobotnego, a co za tym idzie – także prawa do zasiłku dla bezrobotnych nie mógłby Pan nabyć, jeżeli jest Pan właścicielem lub posiadaczem samoistnym nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe. Tak wynika z art. 2 ust. 1 pkt. d ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podstawami do ustania ubezpieczenia w KRUS są:

 

  • zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej,
  • utrata statusu posiadacza bądź właściciela gospodarstwa rolnego,
  • obowiązkowe objęcie ubezpieczeniem w ZUS w związku z innymi tytułami.

 

W każdym z przypadków ubezpieczenie ustaje dopiero z końcem kwartału, w którym doszło do zdarzania powodującego utratę ubezpieczenia. Oznacza to, że rolnik lub domownik, pomimo ustania np. w trakcie trwania miesiąca lub kwartału warunków uzasadniających jego podleganie ubezpieczeniu (m.in. z powodu podjęcia zatrudnienia na terytorium RP) lub innej działalności rodzącej obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu, uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, zbycia całości gospodarstwa i zaprzestania działalności rolniczej, zmniejszenia uprawianych gruntów rolnych do areału poniżej 1 ha przeliczeniowego), do końca kwartału pozostaje jeszcze w ubezpieczeniu rolniczym i jest obowiązany opłacić składkę.

 

W opisanej sytuacji może jednak złożyć Pan wniosek o objęcie rolniczym ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim w ograniczonym zakresie. Związane jest to jedynie z prawem do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl