Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieprzyjęcie lokalu socjalnego

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 03.08.2019

Co jeśli osoba uprawniona do lokalu socjalnego z wyroku eksmisyjnego nie podpisała umowy najmu na ten lokal socjalny, nie podjęła korespondencji i nie ma zamiaru się wyprowadzić? W jakiej wysokości należy mi się odszkodowanie za zajmowany lokal od czasu nieprzyjęcia lokalu socjalnego do momentu eksmisji do lokalu zamiennego, co może potrwać kilka miesięcy? Czy może to być kwota, jaką uzyskałabym na wolnym rynku? Czy do zamiennego można eksmitować w okresie ochronnym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieprzyjęcie lokalu socjalnego

Fot. Fotolia

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego „w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu”.

 

Ponadto zgodnie z ust. 6 powyższego przepisu „orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego”. Dlatego też, z uwagi na powyższe, eksmitowany ma prawo do zamieszkiwania w lokalu, aż do momentu złożenia mu przez gminę oferty umowy najmu lokalu socjalnego.

 

Jeżeli taka oferta została złożona, a eksmitowany odmawia jej przyjęcia, to zgodnie z powyższym wyrok eksmisyjny może zostać wykonany, a więc może zostać wykonana eksmisja.

 

Jak wynika z opinii doktryny – nieuzasadniona odmowa zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, który spełnia wymogi określone przepisami prawa, powoduje bezpowrotne wygaśnięcie uprawnienia do lokalu socjalnego i w efekcie wykonanie eksmisji.

 

Mając natomiast na uwadze art. 18 ust. 1 ustawy „osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie”.

 

Osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł.

 

Z uwagi na to, obecnie przysługuje Pani roszczenie o wypłatę powyższego odszkodowania z tytułu braku opuszczenia lokalu. Co do zasady, gmina odpowiada solidarnie z eksmitowanym. Zgodnie bowiem z ust. 5 powyższego przepisu jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego.

 

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 8 listopada 2017 r. „odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego dla eksmitowanego najemcy nie stanowi ekwiwalentu czynszu, nawet gdyby odpowiadało wysokości, jaką właściciel lokalu mógłby otrzymać z tytułu jego wynajmu, gdyż jest rekompensatą za szkodę, której źródłem jest niewywiązanie się przez gminę z nałożonego na nią ustawowego obowiązku” (sygn. akt II FSK 2781/15).

 

Jednak w przypadku, gdy gmina wskazała lokal socjalny, odszkodowanie od tego momentu może być dochodzone jedynie od eksmitowanego – z uwagi na jego zawinienie w braku opuszczenia lokalu.

 

Osoba zajmująca lokal odpowiada do wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać od tej osoby, odszkodowania uzupełniającego.

 

Powinna więc Pani stosownie oszacować jaka wysokość czynszu jest wymagana w podobnych lokalach w Pani regionie i w ten sposób naliczać odszkodowanie.

 

Zgodnie natomiast z treścią art. 1046 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego komornik, wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie, nie dłużej niż okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, komornik powiadomi właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego.

 

Należy wskazać, iż powyższym przypadku art. 16 powyższej ustawy, wskazujący, iż wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie, będzie miał w dalszym ciągu zastosowanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus 10 =

»Podobne materiały

Rozdzielność majątkowa po ślubie

Jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego kupiłam dom. Czy po upływie kilku lat od ślubu można ustanowić rozdzielność majątkową?

 

Koszt wniesienia apelacji przy wysokiej kwocie z pozwu

Klient za moim pośrednictwem (udostępniłem hasło na aukcję z Kanady) kupił 22 zabytkowe pojazdy. Wniósł obecnie przeciwko mnie pozew o zapłatę 720 tys. zł, gdyż twierdzi, że nie mógł sprowadzić kilku pojazdów z mojej winy – bo rzekomo nie wydałem mu pewnego dokumentu (co nie miało miejsca). Ta

 

Dziedziczenie po mężu Niemcu

Jestem Polką, a mój mąż był Niemcem. Czy muszę zgłaszać w Polsce nabycie spadku po nim? Miał tylko nieruchomości w Niemczech. Ja nie mam obywatelstwa niemieckiego, w 2014 r. otrzymałam Erbschein.

 

Dziki lokator

Jestem właścicielką domu, w którym mieszka obecnie mój ojciec (sama od wielu lat przebywam za granicą). Niestety jakiś czas temu wprowadził się do niego jego brat alkoholik. Wuj wmówił ojcu – wykorzystując fakt, że jest stary i schorowany – że dom należy do niego, dlatego ojciec nie prot

 

Eksmisja z powodu zaległości w czynszu

Sprawa dotyczy eksmisji lokatorów z mieszkania z powodu zaległości w płaceniu czynszu. Od dwóch lat wynajmujemy mieszkanie samotnej matce z trójką dzieci, w tym jedno już pracuje i jest pełnoletnie. Z uwagi na nieterminowe regulowanie czynszu dochodziło kilkukrotnie do zawierania aneksów do umowy na

 

Żądanie wydania rzeczy kilka lat po eksmisji

Kilka lat temu tata został eksmitowany (znęcanie się fizyczne i psychiczne, alkohol) z mieszkania, gdzie jest współwłaścicielem. Po nakazie eksmisji oczywiście został wymeldowany z mieszkania. Po upływie kilku lat od eksmisji zgłasza się po swoje rzeczy pozostawione i grozi, że wejdzie po nie do mie

 

Wypowiedzenie umowy użyczenia i eksmisja dorosłego dziecka

Mieszkam pod jednym dachem z młodszym synem (20 lat), starszym synem (22 lata) i jego partnerką. Starszy syn jest na czwartym roku studiów, nie pracuje, dostaje stypendium naukowe. Niestety, jest źródłem problemów, nie szanuje domowników, lekceważy nas; jego dziewczyna bez niczyjej zgody zamieszkała

 

Zamiana mieszkania a nakaz zwrotu bonifikaty

Moja babcia przed 4 laty wykupiła mieszkanie komunalne z 80-procentową bonifikatą. Niedługo potem darowała mi to mieszkanie, o czym powiadomiłyśmy urząd skarbowy. Rok temu zdecydowałam się na zamianę mieszkania na większe, dopłaciłam brakującą kwotę. Wiedziałam od notariusza, że mieszkania po babci

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »