.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Kolizja z jeleniem - odszkodowanie za zniszczony samochód

• Autor: Kiecana Kamil

W godzinach wieczornych jechałem samochodem drogą krajową z prędkością ok. 90 km/h i wybiegł mi nagle na drogę jeleń. Było to  poza terenem zabudowanym. Doszło do kolizji i mój samochód jest praktycznie do kasacji (maska pękła na pół, stłuczone szyby, wybite poduszki itd.). Na drodze nie było znaku informującego o zwierzynie, samochód nie miał wykupionego AC. Na miejscu były wszystkie służby (straż, policja, karetka). Policja nie wypisała mi mandatu, nie uznała, że było to wykroczenie. Czy jest szansa na uzyskanie odszkodowania za zniszczony samochód od zarządcy drogi? Nie wiem, czy może to mieć znaczenie, ale po prawej stronie tej drogi jest wyznaczony korytarz ekologiczny i dokładnie też z prawej strony wyskoczyło zwierzę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kolizja z jeleniem - odszkodowanie za zniszczony samochód

Znak ostrzegawczy A-18b – zwierzę dzikie

Zgodnie z pkt 2.2.1. załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) – znaki ostrzegawcze stosuje się w celu uprzedzenia o takich miejscach na drodze, na których kierujący powinni zachować szczególną ostrożność ze względu na występujące lub mogące występować w tych miejscach niebezpieczeństwo. Natomiast znak A-18b „zwierzęta dzikie” stosuje się do oznaczenia miejsc, w których zwierzęta dziko żyjące często przekraczają drogę, np. przy wjeździe do lasu o dużej ilości zwierzyny lub w miejscu przecięcia przez drogę dojścia do wodopoju; miejsce takie można ustalić m.in. na podstawie informacji służby leśnej o szlakach wędrówek dzikich zwierząt (rys. 2.2.20.2. załącznika do wspomnianego rozporządzenia) (tak: wyrok SR w Grudziądzu z 24.07.2017 r., I C 305/16, LEX nr 247298).

 

Odpowiedzialność za szkodę zarządcy drogi

Zgodnie z art. 20 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – do zarządcy drogi należy w szczególności utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. Do zarządcy drogi należy także przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Zgodnie z art. 417 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa”. Na podstawie art. 361 § 1 K.c.: „Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła”.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie: „Gospodarowanie populacjami zwierzyny wymaga w szczególności ochrony zwierzyny przed zagrożeniem ruchu pojazdów samochodowych na drogach krajowych i wojewódzkich”.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odpowiedzialność zarządcy drogi za brak znaku drogowego

Zatem, generalnie, jeśli brak wymienionego wyżej znaku ostrzegawczego, to odpowiedzialność może ponosić zarządca drogi (zarządcą dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad). Jednak odpowiedzialność zarządcy drogi za zaistnienie szkody uzasadniona byłaby w sytuacji, jeżeli nie oznakowałby on właściwie drogi, mając wiedzę o pojawianiu się w danym miejscu zwierzyny, przy czym pojawianie się zwierzyny nie miałoby charakteru jednorazowego, lecz byłoby powtarzalne. To należałoby w sądzie udowodnić, gdyż na kierowcy leżałby niestety ciężar dowodu (art. 6 K.c.).

 

Sądy przyjmują ponadto, że ww. znak ostrzegawczy powinien być stawiany w miejscach ponadprzeciętnego ryzyka ze strony wędrującej dzikiej zwierzyny. To, że zdarzenie odbyło się w takim, szczególnym miejscu, także należałoby udowodnić w sądzie. Istnienie wskazanego przez Pana korytarza ekologicznego może też mieć wpływ na sprawę.

 

Jeśli sąd stwierdziłby, że zarządca nie miał obowiązku stawiania ww. znaku, to nie można byłoby wyciągać wobec niego negatywnych konsekwencji, w tym obowiązku zapłaty odszkodowania. Niezbędne byłoby też wykazanie związku przyczynowego między zaniedbaniem zarządcy drogi a zaistnieniem zdarzenia wywołującego szkodę (tak: np. Sąd Okręgowy w Toruniu w wyroku z 23 lipca 2014 r., VIII Ca 268/14, portal orzeczeń Sądu Okręgowego w Toruniu; wyrok SR w Grudziądzu z 24.07.2017 r., I C 305/16, LEX nr 2472987).

 

Odpowiedzialność nadleśnictwa, koła łowieckiego

Jeśli natomiast nadleśnictwo nie poinformowało zarządcy drogi o tym miejscu, jako o miejscu szczególnie narażonym na ryzyko wtargnięcia dzikiej zwierzyny, to można byłoby próbować żądać zapłaty od tego nadleśnictwa.

 

Gdyby jednak udało się udowodnić, że do zdarzenia doszło podczas okolicznego polowania i podczas nagonki spłoszone zwierzę wtargnęło na jezdnię, to można byłoby próbować dochodzić odszkodowania od koła łowieckiego organizującego polowanie, które powinno mieć wykupioną polisę OC. W księdze wyjść na polowania powinno być zapisane, czy w tym czasie rzeczywiście odbywało się polowanie.

 

Droga sądowa

Finalnie, jeżeli podmiot, do którego skierowane będzie żądanie, nie uwzględni roszczeń, to pozostaje droga sądowa.

 

Na koniec dodam, że zanim podejmie Pan decyzję w tej sprawie, warto byłoby się zorientować, ile podobnych zdarzeń na tym odcinku drogi miało miejsce (np. na policji, w straży). Być może uda się je pozyskać od wymienionych organów. Natomiast gdy wszczęte zostanie postępowanie sądowe i gdy sąd zobowiąże (na wniosek powoda) te organy do okazania dokumentów, wtedy będzie to dla nich obligatoryjne. W tej sprawie bardzo dużo zależy od tego, czy podobne zdarzenia miały już wcześniej miejsce i czy zarządca drogi był o tym informowany.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Kiecana Kamil

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich i radcowskich. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, gospodarczym, administracyjnym, finansowym oraz prawie szkolnictwa wyższego. Podejmuje się obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu