.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Klasa integracyjna w szkole podstawowej – ilu uczniów może liczyć?

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 06.10.2011

Ilu uczniów maksymalnie może liczyć I klasa integracyjna w szkole podstawowej, jeśli w jej skład wchodzi dwóch uczniów na wózkach i jeden uczeń z porażeniem? Proszę o wskazanie odpowiednich przepisów.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Maksymalna liczba uczniów w opisanym wypadku to 20.

 

Do klasy integracyjnej chodzą zarówno dzieci zdrowe, jak i niepełnosprawne. Aby powstała taka klasa, musi zgłosić się od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych i odpowiednia liczba dzieci pełnosprawnych (zależna od liczby dzieci niepełnosprawnych oraz maksymalnej liczby dzieci w klasie).

 

Kwestie te są regulowane przepisami z zakresu systemu oświaty.

 

Ustawa o systemie oświaty stanowi:

 

„Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o (…) oddziale integracyjnym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 3 (…)

 

Art. 71b. 7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia(…) warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1, w tym warunki przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów oraz ich formy, w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych, uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania programów nauczania oraz metod pracy do koncepcji programowej i organizacyjnej kształcenia w formach integracyjnych, a także zatrudnienie specjalistów dla jej realizacji.

 

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, o których mowa w ust. 1a, uwzględniając w szczególności wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych bezpośrednio z uczniem”.

 

W zakresie liczby dzieci w klasie integracyjnej (oddziale) istnieją przepisy wykonawcze. Po pierwsze jest to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z dnia 1 lutego 2005 r.) – obowiązujące do 31.08.2011 r. Zgodnie z przepisami rozporządzenia:

 

„§ 3. 1. Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w szkołach i oddziałach, o których mowa w § 1, jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia:

 

  1. 18. roku życia – w przypadku szkoły podstawowej;
  2. 21. roku życia – w przypadku gimnazjum;
  3. 24. roku życia – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.

 

2. Liczbę dzieci w oddziale przedszkola i liczbę uczniów w oddziale szkoły, o których mowa w § 1, określają przepisy w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół”.

 

Drugim przepisem jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2010 r.) – obowiązujące od 01.09.2011 r. Według jego przepisów:

 

„§ 4. 2. Liczbę dzieci w oddziale przedszkola i liczbę uczniów w oddziale szkoły, o których mowa w § 1, określają przepisy w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (…)

 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.”

 

Rozporządzenia te odsyłają do kolejnych przepisów – ramowych statutów szkół publicznych. Warto zatem przytoczyć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, załącznik nr 2 – ramowy statut dla szkół publicznych:

 

„§ 5. 1. Podstawowa jednostką organizacyjna szkoły jest oddział.

 

2. Liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej oraz w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »