Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dowód z opinii biegłego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 12.02.2014

Jestem stroną w pewnym postępowaniu sądowym. Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego. Zwróciłem się z prośbą do biegłego o poinformowanie mnie o miejscu i terminie planowanych badań technicznych nad sprawą. Moja prośba została przemilczana. Czy biegły miał prawo tak postąpić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie „K.p.c.”) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (w skrócie „rozporządzenie”).

 

Z treści Pana pytania wynika, iż jest Pan stroną w postępowaniu cywilnym. Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego.

 

W pierwszej kolejności należy podnieść, iż prawo do uczestnictwa w czynności przeprowadzanej w toku postępowania cywilnego, polegającej na pracy biegłego celem wydania opinii, wynika z art. 210 § 3 w zw. z art. 235 K.p.c.

 

Rozprawa obejmuje, stosownie do okoliczności, postępowanie dowodowe i roztrząsanie jego wyników. Postępowanie dowodowe odbywa się przed sądem orzekającym, chyba że sprzeciwia się temu charakter dowodu albo wzgląd na poważne niedogodności lub niewspółmierność kosztów w stosunku do przedmiotu sporu. W takich wypadkach sąd orzekający zleci przeprowadzenie dowodu jednemu ze swych członków (sędzia wyznaczony) albo innemu sądowi (sąd wezwany). Jeżeli charakter dowodu się temu nie sprzeciwia, sąd orzekający może postanowić, że jego przeprowadzenie nastąpi przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających dokonanie tej czynności na odległość. Sąd orzekający przeprowadza dowód w obecności sądu wezwanego lub referendarza sądowego w tym sądzie.

 

Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego jest konsekwencją występowania w sprawie wiadomości specjalnych. Zgodnie z kodeksową regułą, w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych, sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru, może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii.

 

Jak podnosi się w orzecznictwie, postępowanie dowodowe w rozumieniu art. 235 § 1 obejmuje wszystkie czynności stron i sądu związane z przeprowadzeniem dowodów przed sądem pierwszej instancji oraz w określonym zakresie przed sądem odwoławczym (por. m.in. uzasadnienie wyroku SN z dnia 8 stycznia 2002 r., I CKN 978/00; uzasadnienie wyroku SN z dnia 16 stycznia 2002 r., II CKN 1086/00; uzasadnienie wyroku SN z dnia 22 stycznia 2002 r., V CKN 508/00).

 

Powyższe potwierdza przepis § 103 rozporządzenia, który stanowi, iż jeżeli strony biorące udział w przeprowadzaniu przez sąd wezwany lub sędziego wyznaczonego dowodu z opinii biegłych albo w czynnościach wyjaśniających, połączonych z przeprowadzeniem takiego dowodu, zgłoszą uwagi co do treści złożonej opinii, sąd wezwany lub sędzia wyznaczony powinien, stosownie do potrzeb, zażądać od biegłych wyjaśnień lub uzupełnienia opinii. Jeżeli jednak niezwłoczne uzupełnienie opinii nie byłoby możliwe, sąd wezwany lub sędzia wyznaczony wyznacza biegłym inny termin.

 

Z uwagi na powyższe brak powiadomienia o terminie i miejscu przeprowadzenia opinii przez biegłego przy jednoczesnym złożeniu wniosku o poinformowanie o ww. czynnościach podejmowanych przez biegłego należy uznać za pozbawienie Pana prawa do należytego reprezentowania swoich interesów. Dowód z opinii biegłego jest dowodem w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego, o którego przeprowadzeniu strony winne być poinformowane. Wskazanie miejsca i terminu sporządzenia opinii nie jest wymagane w sytuacji, kiedy wydanie opinii następuje na podstawie zgromadzonych w aktach sprawy dokumentów. Jeżeli opinia ma być połączona z oględzinami miejsca, to w mojej ocenie na mocy art. 210 § 3 w zw. z art. 235 K.p.c. strona ma prawo wziąć udział w takiej czynności. W mojej ocenie biegły nie ma obowiązku dostosowywania terminu przeprowadzanych przez siebie czynności do terminu wskazanego przez strony. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, iż tylko dowody przeprowadzone zgodnie z regułami postępowania dowodowego mogą być uwzględnione przy dokonywaniu ustaleń, oceny materiału sprawy i dowodów.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus dziesięć =

»Podobne materiały

Opinia biegłego na temat czasu potrzebnego do upicia się

Dwa tygodnie temu wracałem w nocy z wesela po spożyciu alkoholu. Wpadłem w ogrodzenie działki, więc wyszedłem z samochodu i wróciłem do domu pieszo. Minęły trzy godziny i pojawiła się u mnie policja. Test alkomatem wskazał trzy promile alkoholu we krwi, ale powiedziałem, że piłem dopiero w domu. Cze

Skarga na biegłego

Gdzie składa się skargę na biegłego sądowego w procesie karnym? Czy można złożyć skargę na biegłego (psychologa), jeżeli jest już prawomocny wyrok? Sądzę, że jestem w stanie skutecznie podważyć opinię biegłego sądowego za pomocą opinii, którą uzyskałem na własne zamówienie.  

Podważenie błędnie wydanej opinii biegłego

Biegły wydał opinię medyczną, opierając się na źle odczytanych wypisach szpitalnych (a powinienem dostać rentę). W związku z tym sąd nie wydał korzystnej dla mnie opinii, mimo że to ja mam rację w sprawie. Co powinienem zrobić?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »