Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy pełnomocnictwo dla prezesa straciło moc, czy nadal obowiązuje?

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 04.07.2017

Sprawa dotyczy pełnomocnictwa udzielonego prezesowi spółdzielni w roku 2011. Zgodnie z KRS do reprezentowania spółdzielni uprawnionych jest 2 członków zarządu lub 1 członek zarządu i pełnomocnik. W roku 2011 zarząd spółdzielni był 3-osobowy. Wówczas 2 członków zarządu udzieliło prezesowi zarządu, będącemu jednocześnie kierownikiem bieżącej działalności, pełnomocnictwa rodzajowego do jednoosobowego dokonywania w imieniu spółdzielni jako pracodawcy wszelkich czynności prawnych z zakresu prawa pracy oraz do reprezentowania spółdzielni w sprawach z zakresu prawa pracy, a w szczególności do: zawierania umów o prace, ich zmiany, rozwiązywania, ustalania wysokości składników wynagrodzeń dla pracowników, reprezentowania przez sądami i sporach z pracownikami. W roku 2013 jeden z członków zarządu, który podpisał się pod pełnomocnictwem z roku 2011, został odwołany z pełnienia funkcji. W roku 2015 zmarł. W roku 2013 został ponadto zmieniony statut spółdzielni, gdzie zostało ujęte, iż zarząd składa się dwóch lub jednej osoby. Sposób reprezentacji nie uległ zmianie. Czy pełnomocnictwo udzielone w roku 2011, o którym mowa, straciło moc, czy nadal obowiązuje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 101 § 2 Kodeksu cywilnego: „umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa”.

 

W Pani przypadku „mocodawcą” była spółdzielnia jako osoba prawna. Mocodawca zaś nie mógł umrzeć, mógłby co najwyżej zostać zlikwidowany – co jednak do tej pory się nie stało, a przynajmniej nie wynika to z Pani relacji.

 

Jeśli zatem pełnomocnictwa udzielił zarząd jako organ reprezentujący spółdzielnię na zewnątrz i zostało to dokonane w imieniu i na rzecz tejże spółdzielni jako osoby prawnej – to w mojej ocenie nie ma podstaw do podważania ważności i skuteczność takiego pełnomocnictwa. 

 

Pełnomocnictwo udzielone przez osoby działające jako członkowie zarządu spółdzielni, w imieniu i na rzecz tej spółdzielni, zgodnie z zasadami jej reprezentacji określonymi w przepisach prawa oraz w statucie spółdzielni, powoduje powstanie stosunku prawnego pomiędzy pełnomocnikiem a spółdzielnią, a nie poszczególnymi osobami z zarządu.

 

W związku z powyższym, jeżeli w organach spółki dochodzi do zmian osobowych, to nie wpływa to na ważność udzielonego wcześniej pełnomocnictwa. Spółdzielnia jest osobą prawną, czyli samodzielnym, odrębnym od członków zarządu podmiotem z własnym majątkiem.

 

Zmiany personalne w organie spółdzielni nie mają w takim przypadku wpływu na treść udzielonego przez spółkę pełnomocnictwa, chyba że jest to wyraźnie uregulowane w treści pełnomocnictwa, bo można zawrzeć w treści pełnomocnictwa postanowienie, że wygasa ono z chwilą jakiejkolwiek (lub konkretnie wskazanej) zmiany osobowej w organie, który wystawił pełnomocnictwo. Z Pani informacji nie wynika jednak, że takie zastrzeżenie zostało w treści tego konkretnego pełnomocnictwa uczynione.

 

Na poparcie powyższego stanowiska zacytuję jeszcze fragment orzeczenia Sądu Najwyższego (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2013 r., sygn. akt I CSK 571/12): „Jest oczywiste w tej sytuacji, że udzielenie pełnomocnictwa jest wyrazem szczególnego zaufania, jakim mocodawca darzy pełnomocnika, czego konsekwencją jest zasada, że pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane przez mocodawcę, a nadto gaśnie z momentem śmierci osoby fizycznej - mocodawcy lub pełnomocnika lub definitywnego ustania bytu prawnego mocodawcy lub pełnomocnika, nie będącego osobą fizyczną”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - 0 =

»Podobne materiały

Ograniczenie prokury

Chciałabym się dowiedzieć, czy zarząd spółki może skutecznie ograniczyć zakres prokury samoistnej, która jest wpisana do KRS, a następnie odwołać prokurenta, nie informując go o tym fakcie ani nie składając stosownego wniosku do KRS. Czy brak nawet próby poinformowania prokurenta o ograniczeniu zakr

 

Udzielenie substytucji pełnomocnictwa

Podpisałam pełnomocnictwo do reprezentowania mnie na wszystkich zgromadzeniach wspólników w spółce z o.o. Osobą tą jest prawnik. Jak je skutecznie odwołać? Co to znaczy „udzielam substytucji tego pełnomocnictwa”? Taki był zapis na końcu tego pełnomocnictwa.

 

Czy prokurent samoistny może w imieniu spółki zawierać umowy?

W umowie spółki z o.o. do reprezentacji spółki są upoważnieni członkowie zarządu (każdy osobno). a powyżej pewnej kwoty – razem lub z prokurentem. Uchwałą zarządu zostałem powołany na prokurenta samoistnego. I takie są zapisy w KRS. Czy mogę w imieniu spółki zawierać umowy? Jaki jest mój zakre

 

Cofnięcie pełnomocnictwa do reprezentowania spółki

Spółka jawna 2-osobowa z uwagi na odległości zamieszkania wspólników podjęła uchwałę o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wspólników. Spółka działa na zasadzie reprezentacji łącznej. Czy jest możliwe cofnięcia pełnomocnictwa przez jednego wspólnika, czy konieczna jest kolejna uchwała o cof

 

Pełnomocnictwo do reprezentowania spółki z o.o dla pracowników

W spółce z o.o., gdzie do reprezentowania wyznaczona jest jedynie jedna osoba (prezes), chcemy zrobić pełnomocnictwo (raczej rodzajowe) dla jednej z zaufanych pracowników. Czy wystarczy takie pełnomocnictwo napisać w firmie, napisać uchwałę albo protokół? Czy trzeba iść do notariusza? Czy trzeba ten

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »