Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy osoba prowadząca działalność może zostać dyrektorem przedszkola publicznego?

Autor: Elżbieta Kaczmarek • Opublikowane: 30.11.2019

Czy osoba prowadząca działalność (PKD 88.91.Z oraz PKD 85.10.Z) może zostać dyrektorem przedszkola publicznego (gminnego)? Dodam jeszcze, że działalność prowadzę w mieście, a stanowisko dyrektorskie mogę objąć na wsi.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy osoba prowadząca działalność może zostać dyrektorem przedszkola publicznego?

Fot. Fotolia

Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym są gminy, są gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a dyrektorzy tych placówek są kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych. Dyrektor gminnego przedszkola jako kierownik gminnej jednostki organizacyjnej podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393 z późn. zm.) – dalej: „u.o.p.d.g.”.

Osoby pełniące funkcje publiczne zajmujące stanowiska kierownicze nie mogą prowadzić działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 4 pkt 6 u.o.p.d.g. osoby zajmujące kierownicze stanowiska w okresie, w którym pełnią te stanowiska, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 i 2260).

 

Stosownie do art. 4 pkt 1-5 u.o.p.d.g. osoby zajmujące kierownicze stanowiska nie mogą również:

„1) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;

2) być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;

3) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;

4) być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;

5) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek;”

Naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez kierownika gminnej jednostki organizacyjnej

Naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez kierownika gminnej jednostki organizacyjnej skutkuje, stosownie do art. 5 ust. 2 u.o.p.d.g., odwołaniem lub rozwiązaniem umowy o pracę przez właściwy organ, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał informację o przyczynie odwołania albo rozwiązania umowy o pracę. Takie odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Dyrektor przedszkola publicznego nie może prowadzić działalności gospodarczej

Odpowiadając na pytanie: czy osoba prowadząca działalność gospodarczą PKD 88.91.Z (opieka dzienna nad dziećmi) i PKD 85.10.Z (placówki wychowania przedszkolnego) może objąć stanowisko dyrektora gminnego przedszkola należy wskazać, iż dyrektor gminnego przedszkola jako kierownik gminnej jednostki organizacyjnej nie może prowadzić działalności gospodarczej, i to zarówno na własny rachunek, jak i wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Jedyny wyjątek dotyczy prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. Bez znaczenia jest tutaj rodzaj przeważającej działalności gospodarczej (poza wspomnianym wyjątkiem dotyczącym działalności wytwórczej w rolnictwie).

 

W utrwalonym orzecznictwie sądów powszechnych i administracyjnych wskazuje się, że o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej można mówić wówczas, gdy ma ona charakter zorganizowany i ciągły i gdy nastąpiło już jej rozpoczęcie. Sam wpis do ewidencji działalności gospodarczej w żadnym przypadku nie przesądza jeszcze o jej prowadzeniu (tak m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 13 lipca 2016 r., sygn. akt III AUa 265/16, opub. w LEX nr 2090428).

 

Wpisanie do ewidencji stwarza domniemanie faktyczne, że dana osoba prowadzi działalność gospodarczą we wskazanym w tej ewidencji zakresie. Domniemanie to jest jednak wzruszalne i może zostać obalone przy ocenie całokształtu zgromadzonych dowodów na gruncie konkretnego przypadku. Powyższe twierdzenie koresponduje z brzmieniem art. 4 pkt 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne. Przepis ten zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej, a nie pozostawania wpisanym do ewidencji przedsiębiorców. Pojęcie ciągłości w prowadzeniu działalności gospodarczej wyjaśnił m.in. Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 19 kwietnia 2016 r., sygn. akt III AUa 1126/15, opub. w LEX nr 2039632, w którym stwierdził, że ciągłość w działalności gospodarczej ma dwa aspekty. Pierwszy aspekt to powtarzalność czynności pozwalająca na odróżnienie działalności gospodarczej od jednostkowej umowy o dzieło lub zlecenia albo umowy o świadczenie usługi, które same w sobie nie składają się jeszcze na działalność gospodarczą, zaś drugi aspekt to zamiar niekrótkiego prowadzenia działalności gospodarczej. Bez którejkolwiek z cech działalności gospodarczej wymienionych w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie można przyjąć, że podejmowane czynności stanowią prowadzenie działalności gospodarczej. Sąd ten także wskazał, że ocena, czy działalność gospodarcza rzeczywiście jest wykonywana nie może być dokonywana wyłącznie w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Decydujący jest bowiem fakt jej rzeczywistego wykonywania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - 3 =

»Podobne materiały

Przeniesienie ucznia do innej klasy - czy potrzebna jest zgoda obojga rodziców?

Rodzice ucznia szkoły, w której jestem dyrektorem, pozostają w konflikcie, oboje mają pełne prawa rodzicielskie. Został złożony pozew o rozwód. W sprawach dotyczących szkoły podejmują sprzeczne decyzje. Dziecko jest uczniem klasy sportowej, która to klasa realizuje program szkolenia sportowego (bieg

 

Czas trwania umowy na zastępstwo nauczyciela

Jestem nauczycielem mianowanym zatrudnionym na czas nieokreślony. Pracuję w szkole podstawowej. W tym roku szkolnym, w związku z brakiem uczniów w mojej macierzystej szkole, wprowadzono zmiany organizacyjne i mam 9/18 etatu, a resztę, tj. 9 godzin, uzupełniam w gimnazjum znajdującym się w tej samej

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »