Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rów melioracyjny między działkami

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 15.05.2012

Jestem właścicielką rowu melioracyjnego położonego pomiędzy działkami rekreacyjnymi. Żadna z tych działek nie jest moja. Czy jest jakiś przepis, dzięki któremu mogę zobowiązać gminę do przejęcia ode mnie tego rowu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W większości przypadków rowy melioracyjne należą do właścicieli gruntów, na których są usytuowane. Według art. 73 ustawy Prawo wodne:

 

„Art. 73. 1. Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się:

 

 1) rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,

 1a) drenowania,

 2) rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m,

 3) stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych,

 4) ziemne stawy rybne,

 4a) groble na obszarach nawadnianych,

 5) systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych”.

 

Utrzymywanie tego rodzaju urządzeń melioracji wodnych należy do właścicieli gruntów, na których się znajdują. Jedynie gdy urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej, taki obowiązek obciąża tego rodzaju spółkę.

 

Jak podaje art. 70 ww. ustawy Prawo wodne:

 

„Art. 70. 1. Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami.

 

2. Urządzenia melioracji wodnych dzielą się na podstawowe i szczegółowe, w zależności od ich funkcji i parametrów.

 

3. Ewidencję wód, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzi marszałek województwa; ewidencja jest udostępniana do wglądu nieodpłatnie.

(…)

 

4. Przy planowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu urządzeń melioracji wodnych, podstawowych i szczegółowych, należy kierować się potrzebą zachowania zróżnicowanych biocenoz polnych i łąkowych”.

 

Zgodnie z ww. przepisem urządzenia melioracji wodnych dzielą się na podstawowe i szczegółowe, w  zależności od ich funkcji i parametrów technicznych. Podstawowe są określone w art. 71, a szczegółowe – w art. 73. Melioracje podstawowe stanowią główną bazę rozwiązań regulacyjnych dla gospodarki wodnej w środowisku z możliwością szerokiego zaspokojenia potrzeb zarówno gospodarczych, jak i cywilizacyjnych. Stanowią one ogólnie o szerokich potrzebach melioracyjnych i wymagają znacznego wysiłku organizacyjnego i finansowego oraz spełnienia wysokich wymagań technicznych. Owe wymagania techniczne wykraczają ponad możliwości realizowania ich wyłącznie zasobami osób bezpośrednio korzystających z urządzeń na potrzeby rolnictwa. Urządzenia melioracji szczegółowych wiążą się z niższymi parametrami technicznymi i służą zindywidualizowanym potrzebom gospodarczym.

 

Ewidencja urządzeń melioracji wodnych i gruntów zmeliorowanych jest prowadzona w celu prawidłowego zarządzania i gospodarowania urządzeniami i gruntami zajętymi pod urządzenia. Służy potrzebom planowania miejscowego, gdyż rejestruje ich lokalizację, co ma znaczenie dla ochrony urządzeń przy podejmowaniu różnego rodzaju robót ziemnych. Urządzenia nie należą do jednego podmiotu i mogą stanowić własność Skarbu Państwa i własność prywatnych właścicieli gruntów. Ponieważ na właścicielach spoczywa obowiązek konserwacji i remontu urządzeń, ewidencja stanowi źródło ustalające zakres obowiązków przypisanych do ich właścicieli. Obowiązek prowadzenia ewidencji należy do marszałka województwa.

 

Niestety nie ma przepisu, który nakaże gminie przejąć od Pani rów. Oczywiście może Pani wystąpić do organu, aby przejął ten grunt w drodze darowizny. Tylko tak pozbędzie się Pani kłopotu związanego z koniecznością utrzymania rowu.

 

Zgodnie z art. 77 ustawy Prawo wodne:

 

„Art. 77. 1. Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – do tej spółki.

 

2. Jeżeli obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie jest wykonywany, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania”.

 

Warto sprawdzić, czy ten sporny rów jest w ogóle zaewidencjonowany. Ewidencję wód, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzi marszałek województwa. Tam należy sprawdzić, czy rów jest w ogóle zaewidencjonowany. Jeśli nie jest, to nie ciążą na Pani obowiązki utrzymywania go.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + dziewięć =

»Podobne materiały

Wznowienie znaków granicznych

Co zrobić gdy po 20 latach istnienia trwałego ogrodzenia na granicy sąsiad kwestionuje jej przebieg? Czy wystarczy np. wznowienie znaków granicznych?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »