Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Płatność podrobionym banknotem

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 17.06.2013

Mój mąż wypłacił z bankomatu 500 zł na bieżące wydatki. Wzięłam z tych pieniędzy banknot dwustuzłotowy i poszłam na zakupy. Kasjerka w sklepie stwierdziła, że banknot to falsyfikat (oczywiście nie miałam o tym pojęcia), i zawiadomiła policję. Funkcjonariusz powiedział, że w najbliższym czasie mogę się spodziewać wezwania do sądu. Co może grozić za płatność podrobionym banknotem i jak się bronić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pani sprawie należy zwrócić uwagę na art. 310 Kodeksu karnego (w skrócie: K.k.), zgodnie z którym:

 

„§ 1. Kto podrabia albo przerabia polski albo obcy pieniądz, inny środek płatniczy albo dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce lub z pieniędzy, innego środka płatniczego albo z takiego dokumentu usuwa oznakę umorzenia,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

§ 2. Kto pieniądz, inny środek płatniczy lub dokument określony w § 1 puszcza w obieg albo go w takim celu przyjmuje, przechowuje, przewozi, przenosi, przesyła albo pomaga do jego zbycia lub ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

§ 4. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1 lub 2,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

W art. 310 § 2 sankcją objęto puszczenie w obieg lub w takim celu przyjęcie, przechowanie, przewożenie, przenoszenie, przesyłanie lub pomoc w zbyciu lub ukryciu pieniądza, innego środka płatniczego albo dokumentu określonego w art. 310 § 1. W przedstawionej przez Panią sytuacji mamy do czynienia z puszczeniem podrobionego banknotu w obieg.

 

Jak podnosi się w literaturze, „według orzecznictwa Sądu Najwyższego szkodliwość społeczna przestępstwa puszczenia w obieg falsyfikatów polega nie tylko na narażeniu Skarbu Państwa na stratę, lecz także na tym, że pociąga za sobą skutki odbijające się poważnie na procesach gospodarczych i uderzające dotkliwie szerokie masy społeczeństwa. Przestępstwo określone w tym przepisie jest czynem o wysokiej szkodliwości społecznej i jego zwalczanie wymaga surowej represji karnej (wyrok z 29 czerwca 1972 r., III KR 105/72, OSNKW 1972, nr 12, poz. 194). Puszczenie w obieg oznacza każde wprowadzenie do obiegu falsyfikatu, niezależnie od formy tej czynności. Do realizacji występku z art. 310 § 2 wystarczy puszczenie w obieg sfałszowanego pieniądza, innego środka płatniczego lub dokumentu równoważnego, który sprawca otrzymał ze świadomością, że jest to falsyfikat. Natomiast warunkiem odpowiedzialności karnej nie jest już samo przyjęcie falsyfikatu z zamiarem puszczenia go w obieg”1.

 

Według mnie powinna się Pani skupić na wykazaniu, że nie wiedziała Pani, iż dokonuje płatności podrobionym banknotem. Trzeba bowiem zauważyć, że strona podmiotowa przestępstw przewidzianych w art. 310 polega na umyślności, z reguły w postaci zamiaru bezpośredniego. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

 

Z treści Pani pytania wynika, że nie miała Pani świadomości dysponowania podrobionym środkiem płatniczym. Mimo że jednym z Pani praw będzie możliwość odmowy złożenia wyjaśnień, w mojej ocenie nie powinna Pani jednak z niego korzystać, ponieważ nie ma Pani niczego do ukrycia. Ponadto należy wnioskować o dopuszczenie dowodu z wykazu rachunku bankowego na okoliczność wybrania przez Pani męża 500 zł z bankomatu. Pani mąż powinien także zostać powołany na świadka w celu potwierdzenia tej okoliczności (a także tego, skąd brała Pani środki pieniężne na zakupy).

 

Brak świadomości we prowadzeniu podrobionego środka płatniczego do obrotu czyni niemożliwym pociągnięcie Pani do odpowiedzialności karnej z art. 310 § 2 K.k. Jedną z przesłanek pociągnięcia Pani do odpowiedzialności karnej jest bowiem wykazanie winy umyślnej. Z treści Pani pytania wynika tymczasem, że mamy do czynienia z wina nieumyślną. Pani jako osoba podejrzana (mniemam, że zostanie Pani postawiony zarzut) nie ma obowiązku wykazania swojej niewinności, ale mając na uwadze brak Pani świadomości co do dysponowania podrobionym środkiem płatniczym, zasadne jest podjęcie obrony.

 

 

 

 

1. L. Tyszkiewicz i in., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2008, s. 1291.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus zero =

»Podobne materiały

Konsekwencje wydania nieprawdziwego zaświadczenia o zatrudnieniu

Prowadzę działalność gospodarczą. Kolega, który jakiś czas temu był w trudnej sytuacji materialnej, poprosił mnie o wystawienie fałszywego zaświadczenia o zatrudnieniu, które pozwoliło mu na zaciągnięcie kredytu. Niedawno dowiedziałam się, że wykorzystał więcej osób, a zaciągniętych pożyczek ni

 

Poddanie się badaniu wariografem na własną prośbę

Zostałem oskarżony o pobicie osoby chronionej jak funkcjonariusz publiczny na podstawie zeznań dwóch osób składających fałszywe zeznania przeciw mnie. Ponieważ sprawa wydaje się beznadziejna, chcę poddać się badaniem wariografem. Czy ma to sens? Nie mam praktycznie żadnej innej możliwości obrony.

 

Kara za posiadanie broni bez zezwolenia

Mój brat posiadał kupioną legalnie w latach 90-tych broń gazową. Zmieniły się przepisy i trzeba było wyrabiać nowe pozwolenia lub broń oddać, ale brat to zlekceważył, a w końcu zapomniał. Trzy miesiące temu przyszła do niego policja i oddał broń dobrowolnie. Postawiono mu jednak zarzut posiadan

 

Podrobione świadectwo

Przerwałem naukę w ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego. Kilka lat później posłużyłem się podrobionym świadectwem, aby dostać się na studia. Uzyskałem tytuł magistra w 2000 r. W 2006 r. mój przełożony otrzymał anonimową wiadomość, że nie mam matury. Dostałem karę grzywny za posłużenie się podr

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »