Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za rozpowszechnianie fałszywych informacji

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 03.08.2018

Pracownik rozesłał z telefonu służbowego innym pracownikom SMS zawierający fałszywe treści na mój temat. Powiadomiłem o tym kierownictwo, jak i rzecznika ds. etyki. Po dwóch dniach pracownik ponownie rozesłał SMS z lakonicznymi przeprosinami. Jak mogę dochodzić odszkodowania za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o mnie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odszkodowanie za rozpowszechnianie fałszywych informacji

Fot. Fotolia

Proponuję opracować strategię działań – tym bardziej, że naruszenie dóbr osobistych często wiąże się z emocjami, a te mogą utrudniać podejmowanie rozsądnych decyzji.

 

Można wyróżnić dwa rodzaje odpowiedzialności prawnej za naruszenie dóbr osobistych – odpowiedzialność cywilną oraz odpowiedzialność karną. Odpowiedzialność cywilna dochodzona jest na ogół przez wytoczenia powództwa naruszycielowi dóbr osobistych, choć nie można wykluczyć wariantu polubownego, np. przez zawarcie ugody na sądowym posiedzeniu pojednawczym – art. 917 i art. 918 Kodeksu cywilnego (K.c.) w związku z art. od 184 do 186 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Dochodzenie odpowiedzialności karnej również wymaga określonej aktywności pokrzywdzonego, ponieważ ustawodawca w przepisach o zniesławieniu oraz o obeldze zdecydował o prywatnoskargowym ściganiu sprawcy (sprawców) – oznacza to, że pokrzywdzony powinien (samodzielnie albo z pomocą pełnomocnika prawnego) przygotować, wnieść do sądu oraz przed sądem (karnym) popierać akt oskarżenia (zwany „prywatnym aktem oskarżenia”).

 

Cześć została wprost zaliczona do prawnie chronionych dóbr osobistych w treści art. 23 K.c.: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.”. Zdarza się, że skutkiem naruszenia dóbr osobistych jest powstanie szkody – wtedy prawnie dopuszczalne jest dochodzenie także roszczeń odszkodowawczych (art. 415 i następne K.c.), np. związanych z utratą lub znacznym zmniejszeniem zarobku (co może mieć związek chociażby z oczernieniem). Niekiedy naruszenie dóbr osobistych wywołuje szkody na osobie (np. rozstrój zdrowia) – przepisy z tego zakresu zawarto w art. 444 i następnych K.c.. Niemniej jednak podstawowe rodzaje roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych przewidziano w art. 24 K.c., który stanowi:

 

„§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.”

 

Proszę się zastanowić nad tym, czy dokonane przeprosiny spełniają Pańskie oczekiwania i jednocześnie – co jest ważne z uwagi na relacje środowiskowe – wywołują odpowiedni skutek w środowisku danego zakładu pracy. Trudno (a niekiedy bardzo trudno) jest formułować jednoznaczne „recepty” lub zastrzeżenia. Chodzi nie tylko o różnice wrażliwości na różne bodźce (w tym bardzo przykre), ale także na kontekst społeczny (międzyludzki); często duże znaczenie ma poziom etyczny ludzi w danym środowisku lub silne w danym środowisku tendencje (np. aprobowane przez zwierzchników) – bardzo wielu ludzi lubi stabilizację (np. utrzymanie pracy i uzyskiwanie wynagrodzenia), z czym wiąże się uległość wobec odgórnie promowanych tendencji lub postaw. W przypadku środowiska pracowniczego sporo może zależeć także od możliwości utrzymania pracy lub jej zmiany na odpowiednio dobrą (w tym pod względem finansowym). Nawet wysokie zadośćuczynienie (a może również odszkodowanie) może mieć niezbyt duże znaczenie praktyczne, jeśli tak pozyskane pieniądze „rozchodzą się” np. w okresie poszukiwania nowego (właściwego) źródła zarobkowania.

 

Zniewaga – art. 216 Kodeksu karnego (K.k.) – to zachowanie, które ma na celu dokuczenie człowiekowi; dlatego istotne jest dążenie do tego, by zniewaga dotarła do pokrzywdzonego. Zniesławienie (art. 212 i następne K.k.) polega na pomówieniu osoby (osób) w celu poniżenia w opinii publicznej pokrzywdzonego lub pozbawienia go zaufania. Niekiedy dzieje się tak za sprawą oszczerstwa, a czasami obmowy (np. wyjawienia „błędu młodości”).

 

Prawo to jeden z systemów normatywnych. Poza tym prawo to bardzo często za mało, by mieć (prowadzić) satysfakcjonujące życie – w ogóle albo w jakiejś dziedzinie (np. służbowej lub pracowniczej). Między innymi z tych względów bardzo trudno jest wytyczać kierunki działania innym ludziom – szczególnie w sprawach złożonych lub delikatnych. Same względy techniczne mogłyby w tym przypadku ułatwić udowodnienie Pańskich racji co do zachowań sprawcy (np. naruszającego Pańskie dobra osobiste komunikatu oraz lakonicznych przeprosin). To mogłoby się przydać w ramach dowodzenia Pańskich racji, np. w procesie cywilnym (art. 6 K.c., art. 232 K.p.c.). Jednak potrzebne mogłoby okazać się przesłuchanie świadków, np. na okoliczność przyjęcia przez odbiorców treści bardzo przykrego dla Pana komunikatu. Takie przyjęcie może być różne – zarówno z uwagi na indywidualne cechy (w tym poziom etyczny) poszczególnych osób, jak i z uwagi na właściwości środowiskowe. Może chodzić nie tylko o wiodące w danym środowisku (przynajmniej promowane odgórnie) postawy (nie)etyczne, ale także o specyfikę środowiska oraz o związek treści komunikatu ze specyfiką środowiska. W niektórych branżach ludzie posługują się często terminologią trudną do zrozumienia poza danym środowiskiem (np. przez reprezentantów innych branż). Może się więc okazać ważne, na ile określona treść jest dokuczliwa w obrębie węższej (np. w danym zakładzie pracy) lub nieco szerszej (np. wśród reprezentantów określonej branży) grupie (potencjalnych) odbiorców. Czasami próba wyjaśnienia ludziom „spoza środowiska” (np. w związku z postępowaniem prawnym) istoty problemu może skutkować szerszym dotarciem jakiegoś komunikatu o przykrej dla pokrzywdzonego treści.

 

Proponuję rozważyć skorzystanie z dobrego poradnika psychologicznego lub ewentualnie z porady psychologicznej – by było Panu łatwiej podejmować rozsądne decyzje. Także dlatego, że nie można wykluczyć możliwości prowokacji, aby Pana (nagannym wobec Pana zachowaniem) sprowokować do zachowań, których skutków oczekuje ktoś inny (np. sprawca lub ktoś „za nim stojący”).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + jeden =

»Podobne materiały

Prawo a głośna muzyka na podwórku

Mieszkam w domu i lubię słuchać muzyki na podwórku (w godzinach 10-22). Sąsiadka już drugi raz wezwała do mnie policję, gdyż jak twierdzi „dla niej jest za głośno”. Policjant powiedział, że za kolejnym zgłoszeniem będzie mandat. Jaki poziom głośności jest dopuszczalny na własnej posesji?

 

Zadośćuczynienie za zdradę małżeńską?

Czy można uznać za zniesławienie i naruszenie dóbr osobistych zdradę małżeńską i uzyskać zadośćuczynienie? Nie wiedziałam, że mąż zdradzał mnie z inną kobietą od dłuższego czasu. Niepokoiło mnie jego zachowanie, martwiłam się bardzo, ale dopiero po wskazaniach starszej wnuczki, która widziała w

 

Zamieszczenie zdjęć wnętrza domu na stronie internetowej bez zgody właścicieli

Kupiliśmy dom i zamówiliśmy projekt jego wykończenia całościowego, w tym m.in. projekty wszystkich drzwi oraz mebli. Za projekt oczywiście zapłaciliśmy projektantowi, a następnie znaleźliśmy wykonawców m.in. stolarza – wykonawcę drzwi i mebli. Po zamontowaniu drzwi i mebli przez stolarza na je

 

Zniekształcenie nazwiska w piśmie procesowym

Czy trzykrotne zniekształcenie mojego dwuczłonowego nazwiska (tyle razy nazwisko wystąpiło w dwustronicowym piśmie procesowym skierowanym do sądu przez pełnomocnika przeciwnej strony postępowania) jest niechlujstwem językowym, czy naruszeniem mojego dobra osobistego (art. 23 Kodeksu cywilnego)?

 

Zadośćuczynienie za zniesławienie

Pewien mężczyzna powiedział mojemu partnerowi, że go z nim zdradziłam, przez co prawie rozpadł się nasz związek. Ponieważ jest to nieprawda, chciałabym wnieść pozew o zniesławienie. Czy będzie to zasadne? Czy mogę żądać zadośćuczynienia?

 

Dziedziczenie mieszkania przez wdowę i dzieci zmarłego

Dwa lata temu zmarł ojciec, nie pozostawiając testamentu. Pozostawił żonę, dwóch synów i troje wnucząt. Jak dotąd nie przeprowadziliśmy sprawy spadkowej, ale teraz matka chce zapisać mieszkanie wnukom, pozostawiając odręczny testament. Mieszkanie należało do wspólnego majątku zmarłego i mamy. W jaki

 

Wycinka drzew w lesie bez zezwolenia

Mój ojciec wyciął około 14 m3 drzewa grubego bez zezwolenia w lesie należącym do mojego wujka (to nie jest las państwowy). Wujek pozwolił na tę wycinkę. Niestety leśniczy zgłosił sprawę na policję. Drewno zostało zatrzymane. Wiem, że ojcu grozi mandat 500 zł (na mandacie widniał art. 158 Kodeksu wyk

 

Dobrowolne poddanie się egzekucji przy najmie okazjonalnym

Mam pytanie dotyczące najmu okazjonalnego i związanych z nim oświadczeń notarialnych o poddaniu się egzekucji, a także oświadczenia o przyjęciu po dach eksmitowanego lokatora. Pierwsze zagadnienie dotyczy przedłużenia (aneksowania) takiej umowy w przypadku zmiany nazwiska jednego z najemców z powodu

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »