.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Likwidacja spółdzielni mieszkaniowej

Spółdzielnia mieszkaniowa posiada NIP i REGON. Od momentu wpisania do rejestru (1997 r.) spółdzielnia nie rozpoczęła działalności. Nie dokonała także wpisu do KRS. Zarząd chce doprowadzić do likwidacji spółdzielni, gdyż nie udało się pozyskać gruntu pod zabudowę. Jakie czynności podjąć, aby w najprostszy sposób doprowadzić do likwidacji spółdzielni mieszkaniowej? Dodam, że spółdzielnia nie jest członkiem związku rewizyjnego.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Postępowanie likwidacyjne wobec spółdzielni

Zgodnie z art. 1 ust. 7 ustawy z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie do spółdzielni mieszkaniowych stosuje się przepisy ustawy z 1982 r. – Prawo spółdzielcze, w tym przepisy zawarte w art. 113 i 114 tej ustawy, dotyczące postępowania likwidacyjnego wobec spółdzielni.

 

Wykreślenie spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego jest możliwe w zasadzie po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego. Tylko wyjątkowo, w sytuacji określonej w art. 115 ustawy z 1982 r. – Prawo spółdzielcze, może nastąpić wykreślenie spółdzielni z rejestru sądowego bez przeprowadzenia tych postępowań.

 

„Art. 113. § 1. Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji:

 

1) z upływem okresu, na który, w myśl statutu, spółdzielnię utworzono;

 

2) wskutek zmniejszenia się liczby członków poniżej wskazanej w statucie lub w ustawie, jeżeli spółdzielnia w terminie jednego roku nie zwiększy liczby członków do wymaganej wielkości;

 

3) wskutek zgodnych uchwał walnych zgromadzeń zapadłych większością 3/4 głosów na dwóch kolejno po sobie następujących walnych zgromadzeniach, w odstępie co najmniej dwóch tygodni.

 

§ 2. W wypadkach przewidzianych w § 1 zarząd spółdzielni (likwidator) zgłosi do Krajowego Rejestru Sądowego otwarcie likwidacji spółdzielni i zawiadomi o tym właściwy związek rewizyjny. Jeżeli zarząd (likwidator) tego nie uczyni, zgłoszenia dokona związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.

 

Art. 114. § 1. Związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, może podjąć uchwałę o postawieniu spółdzielni w stan likwidacji, jeżeli:

 

1) działalność spółdzielni wykazuje rażące i uporczywe naruszenia prawa lub postanowień statutu;

 

2) spółdzielnia została zarejestrowana z naruszeniem prawa;

 

3) spółdzielnia co najmniej od roku nie prowadzi działalności gospodarczej.

(…)

Art. 115. Jeżeli spółdzielnia nie rozpoczęła działalności gospodarczej w ciągu roku od dnia jej zarejestrowania i nie posiada majątku, może ulec wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego na wniosek związku rewizyjnego”.

 

Takie są przepisy dotyczące likwidacji spółdzielni, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i jest członkiem związku rewizyjnego.

 

Jeżeli spółdzielnia nie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, zastosowanie będą miały poniższe przepisy.

 

17 lipca 2010 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Termin, do którego spółdzielnie niezarejestrowane w KRS będą mogły funkcjonować

Ustawa ta wprowadza termin, do którego spółdzielnie niezarejestrowane w KRS będą mogły funkcjonować w obrocie gospodarczym w oparciu o wpis w rejestrze dotychczasowym oraz posługiwać się starymi wyciągami i zaświadczeniami.

 

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o KRS podaje:

 

„Art. 9. 1. (uchylony).

 

2. Do czasu rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r., zachowują moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych.

 

3. Do czasu rejestracji, o której mowa w ust. 2, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r., do odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz skutków prawnych wpisów stosuje się przepisy obowiązujące do dnia wejścia w życie ustawy, wyłącznie w zakresie niezbędnym do tej rejestracji oraz do dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń wobec podmiotów wpisanych do dotychczasowego rejestru.

 

4. Organy administracji publicznej, sądy, banki, komornicy i notariusze są obowiązani niezwłocznie informować sąd rejestrowy o przypadkach posługiwania się odpisami, wyciągami lub zaświadczeniami, o których mowa w ust. 3, oraz o okolicznościach wskazujących na prowadzenie działalności przez podmioty wpisane do dotychczasowego rejestru.

 

Art. 9a. W stosunku do podmiotów wpisanych do dotychczasowych rejestrów, które nie zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, stosowanie trybu określonego w art. 24 ustawy, o której mowa w art. 1, nie jest obowiązkowe, jeżeli faktycznie zaprzestały działalności”.

Przerejestrowanie spółdzielni mieszkaniowej do KRS

Dotychczasowe wpisy w rejestrze, które po 2004 r. nie zostały przerejestrowane do KRS, będą ważne tylko do 31 grudnia 2013 r. Po upływie tego terminu dotychczasowe wpisy w dotychczasowych rejestrach utracą moc.

 

Oznacza to, że spółdzielnie niezarejestrowane w KRS, które chcą nadal prowadzić działalność gospodarczą lub też przeprowadzić likwidację, powinny przerejestrować się do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Do 31.12.2013 r. spółdzielnia formalnie istnieje. Brak wpisu nie przeszkadza w składaniu deklaracji i sprawozdań.

 

W przedmiotowej sprawie są do wyboru dwie opcje:

 

  • nie robić nic; spółdzielnia mieszkaniowa będzie formalnie wpisana w dotychczasowym rejestrze i z dniem 31.12.2013 r. wpis utraci swoją moc;
  • przerejestrować spółdzielnię mieszkaniową do KRS, a następnie przeprowadzić jej likwidację.

 

Spółdzielnia niewpisana do KRS formalnie nie może być zlikwidowana – z tego względu, że niedopuszczalne jest wpisanie jej likwidacji do dotychczasowego rejestru.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Hanna Żurowska

Radca prawny od 1994 r., mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego i nowych technologii. Zajmuje się sporządzaniem regulaminów sprzedaży przez internet, polityk prywatności oraz umów z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego. Udziela także porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy oraz prawa handlowego i gospodarczego, jak również windykacji należności. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu