.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jazda po pijaku a pozwolenie na broń

W 2008 r. zostałem skazany za jazdę po pijaku (grzywna i odebranie prawa jazdy). Mam pozwolenie na broń sportową. Niedawno dostałem z komendy informację o wszczęciu postępowania w celu cofnięcia mi pozwolenia na broń w związku z wyrokiem z 2008 r. Czy to zgodne z prawem? Czy skazanie nie uległo zatarciu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pana przypadku należy rozpatrzyć dwie kwestie – zatarcie skazanie i podstawy do cofnięcia pozwolenia.

 

W przypadku kary grzywny zatarcie skazania następuje automatycznie z upływem 5 lat od jej uiszczenia. W Pana przypadku jeszcze nie nastąpiło. Obecnie nie otrzymałby Pan zaświadczenia o niekaralności.

 

Jeśli chodzi o podstawy do cofnięcia pozwolenia – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 z późn. zm.) cofnięcie pozwolenia na broń reguluje art. 18.

 

Według tego przepisu organ policji, który wydał pozwolenie na broń, może cofnąć pozwolenie w każdym czasie, jeżeli odpadły okoliczności faktyczne uzasadniające wydanie pozwolenia.

 

„Art. 18. 1. Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano:

 

1) nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń, o których mowa w art. 10 ust. 4;

2) należy do osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2-6;

3) naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni, o którym mowa w art. 25;

4) nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego.

 

2. Przepisy ust. 1 pkt 2-4 stosuje się odpowiednio do osób dopuszczonych do posiadania broni, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3.

 

3. Osobom posiadającym zarejestrowaną broń pneumatyczną w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, unieważnia się kartę rejestracyjną broni.

 

4. Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania.

 

5. Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń w przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie:

 

1) obowiązku rejestracji broni, o którym mowa w art. 13 ust. 1;

2) obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia orzeczeń lekarskiego i psychologicznego, o których mowa w art. 15 ust. 3-5;

3) obowiązku zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu, o którym mowa w art. 26;

4) zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, o których mowa w art. 32;

5) wymogu uzyskania zgody na wywóz broni i amunicji za granicę, o którym mowa w art. 38;

6) zasady, o której mowa w art. 45;

7) zakazu użyczania broni osobie nieupoważnionej”.

 

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 „pozwolenia na broń nie wydaje się osobom: niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2; co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takich przestępstw” (pkt 6).

 

W wyroku Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wynikające z reglamentacyjnego charakteru ustawy unormowania odnoszą się również do sposobu posiadania i noszenia broni palnej. Z tego względu ustalona przesłanka zakazująca wydania pozwolenia na broń, która jest równocześnie przesłanką nakazującą cofnięcie pozwolenia na broń, odnosi się do wszystkich form władztwa nad bronią palną.

 

Reasumując – Pana skazanie nie jest zatarte, a organ ma prawo cofnąć Panu pozwolenie.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl