.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jazda po pijaku a pozwolenie na broń

W 2008 r. zostałem skazany za jazdę po pijaku (grzywna i odebranie prawa jazdy). Mam pozwolenie na broń sportową. Niedawno dostałem z komendy informację o wszczęciu postępowania w celu cofnięcia mi pozwolenia na broń w związku z wyrokiem z 2008 r. Czy to zgodne z prawem? Czy skazanie nie uległo zatarciu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jazda po pijaku a pozwolenie na broń

Zatarcie skazania w wypadku kary grzywny

W Pana przypadku należy rozpatrzyć dwie kwestie – zatarcie skazanie i podstawy do cofnięcia pozwolenia.

 

W przypadku kary grzywny zatarcie skazania następuje automatycznie z upływem 5 lat od jej uiszczenia. W Pana przypadku jeszcze nie nastąpiło. Obecnie nie otrzymałby Pan zaświadczenia o niekaralności.

 

Jeśli chodzi o podstawy do cofnięcia pozwolenia – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 z późn. zm.) cofnięcie pozwolenia na broń reguluje art. 18.

 

Według tego przepisu organ policji, który wydał pozwolenie na broń, może cofnąć pozwolenie w każdym czasie, jeżeli odpadły okoliczności faktyczne uzasadniające wydanie pozwolenia.

Cofnięcie pozwolenia na broń

„Art. 18. 1. Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano:

 

1) nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń, o których mowa w art. 10 ust. 4;

2) należy do osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2-6;

3) naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni, o którym mowa w art. 25;

4) nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego.

 

2. Przepisy ust. 1 pkt 2-4 stosuje się odpowiednio do osób dopuszczonych do posiadania broni, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3.

 

3. Osobom posiadającym zarejestrowaną broń pneumatyczną w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, unieważnia się kartę rejestracyjną broni.

 

4. Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przypadki w których Policja może cofnąć pozwolenie na broń

5. Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń w przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie:

 

1) obowiązku rejestracji broni, o którym mowa w art. 13 ust. 1;

2) obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia orzeczeń lekarskiego i psychologicznego, o których mowa w art. 15 ust. 3-5;

3) obowiązku zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu, o którym mowa w art. 26;

4) zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, o których mowa w art. 32;

5) wymogu uzyskania zgody na wywóz broni i amunicji za granicę, o którym mowa w art. 38;

6) zasady, o której mowa w art. 45;

7) zakazu użyczania broni osobie nieupoważnionej”.

Odmowa wydania pozwolenia o broń

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 „pozwolenia na broń nie wydaje się osobom: niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2; co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takich przestępstw” (pkt 6).

 

W wyroku Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wynikające z reglamentacyjnego charakteru ustawy unormowania odnoszą się również do sposobu posiadania i noszenia broni palnej. Z tego względu ustalona przesłanka zakazująca wydania pozwolenia na broń, która jest równocześnie przesłanką nakazującą cofnięcie pozwolenia na broń, odnosi się do wszystkich form władztwa nad bronią palną.

 

Reasumując – Pana skazanie nie jest zatarte, a organ ma prawo cofnąć Panu pozwolenie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu