.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Kupno gruntu dzierżawionego od Lasów Państwowych

Sprawa dotyczy kupna gruntu dzierżawionego od Lasów Państwowych. Od 18 lat dzierżawimy od Lasów Państwowych grunt wraz z budynkami magazynowymi. Chcielibyśmy go wykupić, ale LP chcą wystawić go w trybie przetargowym. Czy jest możliwość zakupienia od nich gruntu bez przetargu? Dodam, że poczyniliśmy na tej nieruchomości wiele inwestycji.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kupno gruntu dzierżawionego od Lasów Państwowych

Fot. Fotolia

Zasady i tryb sprzedaży lokali i gruntów należących do Lasów Państwowych

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy ustawy o lasach państwowych oraz wydanego na podstawie ustawy rozporządzenia z 9 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatnych Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz. U. 1998, Nr 52, poz. 327 ze zm.).

 

Sprzedaży dokonują podmioty nazwane w rozporządzeniu „sprzedającymi”, tj. odpowiednio nadleśniczy, dyrektor RDLP oraz DGLP w odniesieniu do zarządzanych lokali oraz gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, ale jeżeli lokal lub grunt z budynkiem mieszkalnym w budowie zamierza nabyć osoba bezpośrednio nim zarządzająca, sprzedającym jest kierownik jednostki nadrzędnej.

 

Przedmiotem sprzedaży mogą być:

 

1) nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi,

2) samodzielne lokalne mieszkalne,

3) grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie stanowiące odrębną nieruchomość;
pod warunkiem, iż są one nieprzydatne Lasom Państwowym.

 

Rozporządzenie precyzuje, co to znaczy, że są one nieprzydatne.

 

Według art. 40 ust. 2 u.o.l. – sprzedaż następuje po cenie rynkowej, jaka kształtuje się w danej miejscowości. Wysokość ceny ustalają osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości, czyli rzeczoznawcy majątkowi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Regulacja zamieszczona w art. 40a ust. 3 oznacza, że grunty pod budynkami oraz grunty z budynkami związane będące przedmiotem sprzedaży, zostają z mocy prawa wyłączone z produkcji rolnej i leśnej, bez potrzeby przeprowadzenia postępowania o wyłączenie na podstawie ustawy o ochronie gruntów. Ustawa o lasach nakazuje ujawnienie ich z urzędu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w ewidencji gruntów i budynków.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Pierwszeństwo nabycia lokali od Lasów Państwowych

Ustawa wprowadza konstrukcję pierwszeństwa nabycia lokali, które przysługuje:

 

1) Pracownikom i byłym pracownikom PGLLP (art. 40a ust. 4) spełniającym następujące warunki:

a) co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w PGLLP,

b) pozostawanie w stosunku najmu,

c) zamieszkiwanie w tym lokalu.

Pierwszeństwo nie przysługuje byłym pracownikom PGLLP, z którymi stosunek pracy został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika, czyli z przyczyn określonych w art. 52 K.p. (ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych; popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem; zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku).

 

2) Osobom bliskim (małżonkowie, wstępni, zstępni, osoby przysposobione) pozostałym po pracownikach i byłych pracownikach (art. 40a ust. 5), spełniającym następujące warunki:

a) zamieszkiwanie z pracownikiem lub byłym pracownikiem w dniu jego śmierci,

b) dalsze zamieszkiwanie w lokalu.

3) Osobom, które są lub były zatrudnione w szkołach leśnych, zakładowych przychodniach i poradniach lekarskich oraz innych jednostkach organizacyjnych leśnictwa (art. 40 ust. 6), jeżeli spełniają wymienione warunki.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia określone w przepisie art. 40a ust. 4-6, korzystają z preferencji znacznego obniżenia ceny i możliwości rozłożenia spłaty należności na raty.

 

4) Najemcom lokali nieposiadającym uprawnień, o których mowa w art. 40a ust. 4-6, jeżeli zajmują lokal na podstawie umowy najmu co najmniej od trzech lat (art. 40a ust. 7); przysługują im mniejsze preferencje niż innym korzystającym z pierwszeństwa.

5) Organizacjom pozarządowym, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego; ich nie dotyczy warunek zajmowania lokalu przez co najmniej trzy lata.

Czy dzierżawca gruntu od Lasów Państwowych ma pierwszeństwo wykupu? Co z nakładami poczynionymi przez dzierżawcę gruntu?

Niestety ustawa nie przewiduje prawa pierwszeństwa dla dzierżawcy i zbycie powinno nastąpić w trybie przetargowym. Nie oznacza to, iż wyłączone są Państwa roszczenia o zwrot nakładów. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, wydzierżawiający, który zdecydował się na zatrzymanie ulepszeń poczynionych przez dzierżawcę w dzierżawionej rzeczy, może więc to uczynić za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości z chwili zwrotu.

 

Roszczenie o zwrot nakładów ulepszających powstaje z chwilą dokonania przez wydzierżawiającego wyboru między możliwościami przewidzianymi w art. 676 K.c., a wybór ten staje się możliwy dopiero w chwili zwrotu przedmiotu dzierżawy. Pojęcie „ulepszeń” użyte w art. 676 K.c. dotyczy nakładów dokonanych przez dzierżawcę, które w chwili zwrotu rzeczy zwiększają jej użyteczność w stosunku do stanu, w jakim rzecz powinna się znajdować, dlatego dopiero w chwili faktycznego zwrotu rzeczy strony mogą ustalić, czy i w jakim zakresie poczynione nakłady zwiększają użyteczność rzeczy i czy w związku z tym na wydzierżawiającym ciąży potencjalny obowiązek zwrotu ich wartości

 

Możecie Państwo dochodzić więc zwrotu nakładów na dzierżawioną nieruchomość.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu