.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Działka pod zalesienie a brak planu zagospodarowania przestrzennego

• Autor: Irena Sawa

Niedawno kupiłem działkę pod zalesienie. Dowiedziałem się, że potrzebne mi zaświadczenie stwierdzające, że taka działalność nie jest sprzeczna z planem zagospodarowania przestrzennego przewidzianego na tę działkę. Taki plan stracił jednak ważność. I tu moje pytanie: co w przypadku braku aktualnego planu zagospodarowania, skoro konieczne jest uzyskanie zaświadczenia? Czy gmina może odmówić mi wydania takiego zaświadczenia? Czy warto kierować sprawę do kolegium o utrudnianie przebiegu inwestycji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Działka pod zalesienie a brak planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie potwierdzające że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Odnosząc się do treści pytania, uprzejmie wyjaśniam:

 

Zgodnie z treścią § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 390) obowiązkiem gminy jest wydanie wypisu
i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia, a w przypadku braku tego planu – zaświadczenie potwierdzającego, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

Oto dokładna treść przepisu:

 

㤠6. 1. Plan zalesienia powinien:

 1. zawierać:
  1. dane dotyczące rolnika:
   – imię i nazwisko albo nazwę,
   – określenie miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu,
   – numer identyfikacyjny rolnika nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  2. podpis nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, który sporządził ten plan, zwanego dalej „nadleśniczym”,
  3. dokumenty dołączone przez rolnika do wniosku o sporządzenie tego planu,
  4. inne elementy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 
 2. obejmować grunty graniczące ze sobą, tworzące jeden kompleks przeznaczony do zalesienia;
 3. być sporządzony odrębnie dla gruntów rolnych albo gruntów innych niż rolne, przy uwzględnieniu stanu faktycznego gruntów przeznaczonych do zalesienia, których granice są oznakowane w terenie
 4. być sporządzony wspólnie dla rolników, o których mowa w § 4 ust. 3, na ich wspólny wniosek – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie.

2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, są:

 1. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia, a w przypadku braku tego planu – zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 2. zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy, że grunty przeznaczone do zalesienia są położone poza obszarem Natura 2000;
 3. oświadczenie rolnika o powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty;
 4. wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia;
 5. kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do zalesienia, z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej powiększenie, albo
 6. mapa sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.5)), na podkładzie mapy zasadniczej lub na podkładzie ewidencyjnym, zawierająca w przypadku planowanego zalesienia:
  1. części działki ewidencyjnej lub zalesienia gruntów innych niż rolne:
   – granice gruntów przeznaczonych do zalesienia,
   – granice oraz powierzchnie gruntów w poszczególnych klasach gleboznawczych,
   – łączną powierzchnię gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  2. gruntu o nachyleniu terenu powyżej 12° – oznaczenie najwyższego i najniższego punktu gruntu przeznaczonego do zalesienia wraz z podaniem określonego w stopniach nachylenia terenu;
 7. opinia właściwego organu w zakresie ochrony przyrody o braku sprzeczności planowanego zalesienia z celami ochrony danego obszaru – jeżeli grunt przeznaczony do zalesienia jest położony w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin;
 8. opinia właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności planowanego zalesienia z celami ochrony danego obszaru – jeżeli grunt przeznaczony do zalesienia jest położony w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny”.

Reasumując powyższe, stwierdzić należy, że wydanie powyższych dokumentów należy do obowiązków gminy, które zostały określone w ww. akcie prawnym. Proponuję zwrócić się do gminy z pisemnym wnioskiem o wydanie stosownego zaświadczenia.

 

Jeżeli urząd gminy uzna, że takiego zaświadczenia nie może wydać, pomimo obowiązku ustawowego, to powinien w tym zakresie wydać decyzję odmowną.

 

Od takiej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Sposób odwołania oraz termin określa obowiązkowo urząd w treści decyzji odmawiającej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Irena Sawa

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Filia w Rzeszowie. Ukończyła aplikację administracyjną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle. Zdała egzamin referendarski w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Była ponadto aplikantką sądową Sądu Okręgowego w Krośnie. Obecnie jest doktorantką Uniwersytetu Rzeszowskiego, przygotowuje się do obrony rozprawy doktorskiej z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Długoletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obecnie przez okres ponad dziesięciu lat związana zawodowo z administracją samorządową. Była wykładowcą prawa spadkowego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Sanoku. Prowadziła zajęcia z zakresu prawa oświatowego dla kandydatów na dyrektorów szkół w ramach kursu „Zarządzanie oświatą”.

 

Interesuje się i udziela porad z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa karnego, prawa administracyjnego oraz prawa oświatowego.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, w tym glosy w specjalistycznych czasopismach prawniczych i ochrony pracy, w szczególności: „Lus et Administratio, Facultas Iuridica Universitatis Ressoviensis”, „Polityka Społeczna”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, „Przyjaciel przy pracy”, „Monitor Prawa Pracy”.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 2 + VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu