.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara ViaToll za przejazd busem z przyczepą bez opłat

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 11.10.2020

Kilka dni temu odebrałem zawiadomienie z GITD dot. kary za przejazd busem z przyczepką (dop. masa całk. 3300 + przyczepka lekka) przez bramkę viaToll bez opłaty. Nie miałem świadomości o konieczności uiszczania opłaty, tym bardziej, że nie jeżdżę takimi zestawami zawodowo, załatwiałem prywatne sprawy. Wiem – niewiedza nie zwalnia od odpowiedzialności. Najgorsze, że w swojej niewiedzy przejechałem jeszcze chyba dwa razy. Dodatkowo pismo przyszło w takim okresie, że trudno ustosunkować się do niego w żądanym terminie 7 dni. Nie chciałbym pisać naiwnych odwołań, które mogą mnie jeszcze bardziej pogrążyć. Proszę o pomoc z tym przypadkowym brakiem opłaty za autostradę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kara ViaToll za przejazd busem z przyczepą bez opłat

Postępowanie w sprawie braku opłaty za autostradę

W pierwszej kolejności pragnę Pana uspokoić, iż pismo, które do Pana przyszło, to jedynie zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, a nie decyzja w sprawie.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego:

 

„§ 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

§ 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji”.

 

Niniejsza decyzja podlega doręczeniu stronie postępowania. Ponadto, mając na uwadze treść art. 127:

 

„§ 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.

§ 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

§ 3. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

§ 4. (uchylony)”.

 

Dlatego też obecnie nie musi Pan w żaden sposób ustosunkowywać się do przedmiotowego zawiadomienia, bowiem dopiero wskazuje ono na rozpoczęcie postępowania. Odwołanie należy złożyć od decyzji, która zostanie wydana na samym końcu postępowania.

Wyjaśnienia w sprawie przypadkowego braku opłaty za autostradę

Wskazany w piśmie termin dotyczy jedynie złożenia przez Pana dodatkowych wyjaśnień i materiału dowodowego, w oparciu o który organ wyda decyzję ostateczną.

 

Dlatego proponuję Panu, mimo upływu terminu wskazanego w piśmie, skontaktować się z organem i złożyć stosowne wyjaśnienia w sprawie, a także zaproponować ugodowe załatwienie sporu.

 

Termin wskazany w piśmie nie jest bowiem terminem sztywnym i może Pan na każdym etapie postępowania uczestniczyć czynnie w sprawie.

 

Zgodnie bowiem z naczelną zasadą postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Artykuł 10 § 1 ustanawia zasadę ogólną czynnego udziału strony w postępowaniu. Z zasady tej wynikają dla organu administracji publicznej obowiązki, a mianowicie zagwarantowanie stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz zagwarantowanie stronie przed wydaniem decyzji możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Odpowiednio do tych obowiązków organów administracji publicznej art. 10 § 1 jest podstawą do ustalenia dwóch praw procesowych strony: prawa do czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym oraz prawa do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań. Artykuł 10 § 1 kształtuje prawa strony, czego istotnym następstwem prawnym jest to, że strona swoimi prawami rozporządza, a zatem w razie odstąpienia przez stronę od ich realizacji nie można z tego tytułu wyprowadzać negatywnych następstw dla strony.

Nieświadomość konieczności uiszczenia opłaty

Jak najbardziej proszę wskazać, iż nieświadomie dopuścił się Pan przedmiotowego naruszenia i chciałby Pan, aby organ ugodowo postąpił w niniejszej sprawie. Proszę także wyjaśnić okoliczność, że wyjątkowo przewoził Pan coś w przyczepie, a przyczepa była pożyczona. Z doświadczenia wiem, że w przypadku takiego wypożyczenia musi zostać Pan powiadomiony o konieczności uiszczenia opłaty. Zgodnie natomiast z treścią ar. 13 Kodeksu postępowania administracyjnego:

 

„§ 1. Organy administracji publicznej w sprawach, których charakter na to pozwala, dążą do polubownego rozstrzygania kwestii spornych oraz ustalania praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania w należących do ich właściwości sprawach, w szczególności przez podejmowanie czynności:

1) skłaniających strony do zawarcia ugody, w sprawach, w których uczestniczą strony o spornych interesach;

2) niezbędnych do przeprowadzenia mediacji.

§ 2. Organy administracji publicznej podejmują wszystkie uzasadnione na danym etapie postępowania czynności umożliwiające przeprowadzenie mediacji lub zawarcie ugody, a w szczególności udzielają wyjaśnień o możliwościach i korzyściach polubownego załatwienia sprawy”.

Ugoda administracyjna

Wyróżnia się w doktrynie dwa rodzaje ugody administracyjnej:

 

  1. Uzgodnienia między stroną a organem administracji publicznej pewnej sprawy. W tym przypadku ugoda może być ujęta w formie postanowienia lub też może mieć znaczenie dowodu związanego z wyjaśnieniem sprawy.
  2. Uzgodnienia między stronami takiej sprawy, która rozstrzygana jest w trybie decyzji administracyjnej. W tym przypadku może nastąpić bądź to zaniechanie postępowania, bądź też treść ugody musi być zatwierdzona w formie decyzji administracyjnej (J. Starościak, Prawo administracyjne, 1977, s. 289, przypis 20).

 

Na znaczenie, jakie wiąże się z tą formą załatwienia spraw administracyjnych, wskazuje nadanie ugodowemu załatwieniu spraw administracyjnych rangi zasady ogólnej postępowania administracyjnego.

 

Dlatego też w niniejszej sprawie w pierwszej kolejności proponuję, aby udał się Pan do organu i wyjaśnił sytuację. Proszę pamiętać, że postępowanie administracyjne jest w toku i aż do zakończenia sprawy może Pan przedstawiać swoje twierdzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl