.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Ogrodzenie sąsiada na mojej działce, jak dochodzić swoich praw?

• Data: 17-05-2024 • Autor: Michał Berliński

Sąsiad postawił ogrodzenie w polu przed zwierzyną leśną, nie było prowadzone rozgraniczenie działek. Zrobił to na własną rękę i bez wcześniejszego zawiadomienia i mojej zgody. Ogrodzenie postawił 1,5 metra na mojej działce. I tę część, co za daleko zagrodził, to też zaorał. Powiedziałem mu, że wszedł na moją działkę i kazałem mu przestawić ogrodzenie i doprowadzić do stanu wcześniejszego. Nie ma z jego strony żadnego odzewu. Co w takiej sytuacji mogę zrobić bez ponoszenia konsekwencji? Czy mogę rozebrać to ogrodzenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Ogrodzenie sąsiada na mojej działce, jak dochodzić swoich praw?

Samowolne przekroczenie granicy

Podstawą prawną tutaj jest art. 151. Kodeksu cywilnego: „Jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, chyba że bez nieuzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo że grozi mu niewspółmiernie wielka szkoda. Może on żądać albo stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej, albo wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej części, która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze”.

Przekroczenie granicy sąsiedniej nieruchomości przy okazji wznoszenia budynku lub urządzenia stanowi naruszenie prawa własności, a także użytkowania wieczystego (postanowienie SN z 25.08.2016 r., sygn. akt V CSK 659/15). Zatem przepis art. 151 nie dotyczy użytkowania czy dzierżawy. Ponadto przekroczenie granicy musi być dokonane bez pozwolenia na budowę. Biernie legitymowanym jest właściciel, użytkownik wieczysty lub samoistny posiadacz.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Żądanie przywrócenia stanu poprzedniego

W tej całej sytuacji musi Pan zażądać przywrócenia stanu poprzedniego. Pierwszą przesłanką żądania przywrócenia stanu pierwotnego jest zgłoszenie sprzeciwu przez właściciela nieruchomości sąsiedniej. Zgodnie z art. 65 § 1 sprzeciw ten jest formą oświadczenia woli złożonego drugiej stronie stosownie do okoliczności, zasad współżycia społecznego czy ustalonych zwyczajów. Protest może zostać złożony w formie ustnej bez uzasadnionej zwłoki. W przypadku sporu sąd, rozstrzygając go, powinien wziąć pod uwagę moment powzięcia informacji przez właściciela gruntu sąsiedniego o przekroczeniu granicy. Wobec tego, jak rozumiem, zwrócił się Pan z ustnym żądaniem, w mojej ocenie warto owo żądanie dla celów dowodowych sprecyzować pisemnie i przesłać do sąsiada, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Ustanowienie służebności po postawieniu ogrodzenia przez sąsiada

Ma Pan teraz trzy możliwości.

Pierwszym takim środkiem jest roszczenie o ustanowienie służebności gruntowej za odpowiednim wynagrodzeniem. Wysokość wynagrodzenia powinna uwzględniać negatywne skutki (uciążliwości) przekroczenia granicy oraz ewentualne korzyści, jakie wynikają z tego faktu dla właściciela budynku. Wynagrodzenie to nie jest odszkodowaniem, w związku z czym ustalenie jego wysokości może w praktyce okazać się bardzo trudne. Jednym ze sposobów ustalenia tego wynagrodzenia może być porozumienie się stron co do wysokości wynagrodzenia.

Roszczenie o wykup zajętego gruntu

Drugim takim środkiem ochrony prawnej przewidzianym w art. 151 zdanie drugie jest roszczenie o wykupienie zajętej części gruntu, jak również tej części, która na skutek budowy straciła znaczenie gospodarcze dla właściciela nieruchomości sąsiedniej względem budynku lub konstrukcji. W tym przypadku art. 151 zdanie drugie stanowi samodzielną podstawę prawną dochodzenia roszczenia o wykup. Cena wykupu ustalana jest według rynkowej wartości nieruchomości.

Usunięcie postawionego ogrodzenia

I oczywiście trzecia możliwość, usunięcie naruszeń. Art. 222. Kodeksu cywilnego:

§ 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

§ 2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”.

Zatem najpierw wezwanie, a dalej jeśli do wezwania się nie zastosujemy, można rozpocząć postępowanie rozgraniczeniowe – geodeta nabije słupki i przeprowadzi rozgraniczenie, a dalej postępowanie sądowe o usunięcie naruszeń. Działać w tym aspekcie należy zdecydowanie i szybko.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przypadek z Małopolski

Pewien mieszkaniec wsi w Małopolsce zbudował płot, który przekroczył granicę działki swojego sąsiada o 2 metry. Sąsiad, który był właścicielem przyległej działki, szybko zauważył naruszenie i wezwał geodetę, aby dokonał pomiarów potwierdzających nieprawidłowości. Kiedy potwierdziły się jego obawy, wystosował pisemne żądanie do sąsiada o przesunięcie płotu. Sprawa skończyła się polubownie po kilku dniach rozmów i sąsiad zgodził się przestawić ogrodzenie na właściwe miejsce.

 

Spór w Trójmieście

W jednym z trójmiejskich osiedli doszło do konfliktu, gdy nowy właściciel nieruchomości zdecydował się na postawienie ogrodzenia, które zahaczyło o działkę sąsiada. Sąsiad, nie będąc w stanie dojść do porozumienia, zdecydował się na działania prawne. Złożył oficjalny sprzeciw i zażądał wykupienia zajętej części gruntu według wartości rynkowej. Sprawa trafiła do sądu, który nakazał właścicielowi nowego płotu wykupienie zajętej części gruntu lub przywrócenie stanu pierwotnego.

 

Konflikt na obrzeżach Warszawy

Na obrzeżach Warszawy, mieszkaniec osiedla domków jednorodzinnych postawił ogrodzenie, które wchodziło na działkę sąsiednią o 1,5 metra. Sąsiad, który był świadomy naruszenia, zażądał ustalenia granic przez upoważnionego geodetę. Po potwierdzeniu przekroczenia granicy, złożył pisemne żądanie przywrócenia stanu pierwotnego. Kiedy sąsiad ignorował prośby, sprawa została przekazana do rozstrzygnięcia sądowego. Sąd nakazał przywrócenie stanu pierwotnego oraz pokrycie kosztów sądowych przez właściciela naruszającego granice.

Podsumowanie

Podsumowując, w przypadku nieuprawnionego przekroczenia granicy działki przez sąsiada, istnieją skuteczne środki prawne, które umożliwiają obronę swojej własności. Należy działać szybko i zdecydowanie, zgłaszając sprzeciw i wykorzystując odpowiednie przepisy prawa cywilnego, aby żądać przywrócenia stanu pierwotnego, wynagrodzenia lub wykupu zajętej części gruntu. W sytuacjach spornych, gdzie dialog nie przynosi rezultatów, konieczna może okazać się interwencja sądowa.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie samowolnego zagospodarowania Twojej działki przez sąsiada? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism, które pozwolą Ci skutecznie dochodzić swoich praw. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2016 r., sygn. akt V CSK 659/15

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczyi kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu