.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rozbudowa sieci wodociągowej na własny koszt

• Data: 21-01-2024 • Autor: Tomasz Ciasnocha

W artykule omawiamy kwestię rozbudowy infrastruktury wodociągowej przez prywatnego inwestora, który chce podłączyć do sieci swój nowo wybudowany dom. Poruszamy zagadnienia związane z własnością sieci wodociągowej wybudowanej na terenie prywatnym oraz ewentualną koniecznością przekazania jej na rzecz gminy. Artykuł wyjaśnia, kto ponosi koszty związane z przyłączem do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, a także procedury związane z odpłatnym przekazywaniem rozbudowanych urządzeń wodno-kanalizacyjnych. W artykule omawiane są również aspekty prawne, w tym interpretacja przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących własności urządzeń po ich fizycznym połączeniu z ogólną siecią. Przykładem dla tych rozważań będzie sprawa, z jaką zwrócił się do nas pan Filip.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rozbudowa sieci wodociągowej na własny koszt

Pan Filip wraz z małżonką niedawno ukończyli budowę domu i obecnie zamierzali rozpocząć rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączem do ich domu na własny koszt. W okolicy wprawdzie było więcej działek budowlanych, lecz ich właściciele nie chcieli partycypować w kosztach. W tej sytuacji pan Filip chciał wiedzieć, czy sieć, którą zbudują, będzie ich własnością i czy muszą się jej zrzec na rzecz gminy.

Kto ponosi koszty przyłącza do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej?

Do momentu przeniesienia części rozbudowanej przez pana Filipa sieci wodociągowej na gminę, czy też spółkę wodno-kanalizacyjną, stanowić ona będzie jego własność przy założeniu, że sieć ta znajduje się na nieruchomości stanowiącej jego i małżonki własność.

 

Co do zasady, do zbudowania sieci kanalizacyjnej zobowiązana jest gmina, na której spoczywa obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych (art. 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków inwestor pokrywa jedynie koszty: przyłącza do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego oraz urządzenia pomiarowego, które obciążają osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę przyłącze kanalizacyjne, którego koszt ponosi inwestor, to odcinek przewodu łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku – do granicy nieruchomości gruntowej. Odcinek poza przyłączem stanowi już część sieci, której koszt powinna ponieść gmina.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odpłatne przekazanie na rzecz gminy rozbudowanych urządzeń wodno -kanalizacyjnych

Jeżeli, tak jak pan Filip, inwestor w praktyce musi rozbudować część wodno-kanalizacyjnej infrastruktury (nie będącej już przyłączem), może przekazać ją odpłatnie gminie albo przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu na warunkach uzgodnionych w umowie w myśl art. 31 ustawy zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

1. Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.

2. Przekazywane urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach.

3. Należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Czy gmina może odmówić przejęcia urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego i zapłaty kosztów jego wykonania?

Przedsiębiorstwo czy gmina nie mogą odmówić przejęcia urządzenia wodociągowego czy kanalizacyjnego i zapłaty kosztów jego wykonania. W razie odmowy właścicielowi nieruchomości wolno dochodzić związanych z tym roszczeń od gminy lub przedsiębiorstwa na drodze sądowej.

Do momentu przeniesienia części sieci na gminę inwestor pozostaje jej właścicielem. Teza ta nie stoi w sprzeczności z treścią art. 49 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

§ 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

§ 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca”.

 

Jak wskazał bowiem Sąd Najwyższy w wyroku z 13 maja 2004 r. (sygn. akt III SK 39/04), urządzenia z art. 49 K.c. nawet w chwili fizycznego połączenia z siecią pozostają częścią składową tej nieruchomości, na której je zbudowano, w skład zaś przedsiębiorstwa wchodzą tylko na podstawie zdarzeń prawnych znanych prawu cywilnemu. W odniesieniu do poszczególnych elementów infrastruktury, np. wodociągowo-kanalizacyjnej, oznacza to, że przez ich fizyczno-funkcjonalną integrację z siecią przedsiębiorstwa nie stają się one automatycznie jego częściami składowymi. W konsekwencji inwestor (dla uproszczenia: właściciel gruntu i zarazem właściciel posadowionego na nim budynku), który wybudował np. przyłącza wodociągowe, zachowuje prawo własności tych przyłączy również po ich fizycznym połączeniu z ogólną siecią wodociągowo-kanalizacyjną. Za taką interpretacją art. 49 K.c. przemawiają obecne warunki ustrojowe, zwłaszcza konstytucyjna zasada ochrony prawa własności (art. 21 ust. 1 Konstytucji).

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przykład z małej miejscowości: W małej miejscowości pan Jan, właściciel działki, zdecydował się na rozbudowę sieci wodociągowej do swojego nowo wybudowanego domu. Koszty rozbudowy pokrył samodzielnie, gdyż inni mieszkańcy nie byli zainteresowani współfinansowaniem projektu. Mimo to, gdy sieć została rozbudowana, sąsiedzi zaczęli wyrażać chęć podłączenia się do niej, co postawiło pana Jana w nowej sytuacji – negocjacji z gminą odnośnie warunków przekazania sieci i ewentualnego udziału w kosztach przez sąsiadów.

 

Sytuacja w nowo powstającym osiedlu

W nowo powstającym osiedlu domków jednorodzinnych grupa inwestorów postanowiła wybudować własne przyłącze wodociągowe, ponieważ gmina nie planowała w najbliższym czasie rozbudowy infrastruktury w tej lokalizacji. Po kilku latach, wraz z rozwojem osiedla, gmina zdecydowała się jednak rozbudować sieć wodociągową w tej okolicy. Inwestorzy, którzy ponieśli pierwotne koszty, mogli negocjować z gminą warunki odpłatnego przejęcia ich sieci, co stało się przykładem efektywnego rozwiązania problemu infrastrukturalnego.

 

Przypadek rozbudowy sieci w małej firmie

Właściciel małego zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego na obrzeżach miasta, postanowił zainwestować w rozbudowę sieci wodociągowej, aby zapewnić odpowiednie warunki sanitarne i produkcyjne. Jego działka nie była wcześniej podłączona do miejskiej sieci, co znacznie utrudniało prowadzenie działalności. Po rozbudowie i podłączeniu do ogólnej sieci właściciel mógł negocjować z gminą warunki przekazania części rozbudowanej infrastruktury, co przyczyniło się do poprawy warunków pracy i produkcji w jego firmie.

Podsumowanie

Rozbudowa sieci wodociągowej na własny koszt może być skomplikowanym procesem, wymagającym uwzględnienia wielu aspektów prawnych i finansowych. Właściciele działek, decydując się na inwestycję w infrastrukturę, muszą być przygotowani na pokrycie kosztów oraz na możliwość negocjacji z gminą w zakresie przekazywania rozbudowanej sieci. Przykłady z życia pokazują, że takie inwestycje mogą przynieść korzyści zarówno indywidualnym właścicielom, jak i lokalnej społeczności, pod warunkiem odpowiedniego zarządzania i współpracy.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia prawnego w kwestii rozbudowy sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej? Masz problemy z przyłączem? Skorzystaj z naszych usług doradztwa prawnego online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i pism. Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby ułatwić Ci przejście przez każdy etap procesu. Napisz do nas już teraz, korzystając z wygodnego formularza, który umieściliśmy pod tekstem.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95
3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747
4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483
5. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2004 r. sygn. akt III SK 39/04

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Tomasz Ciasnocha

Magister prawa, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aplikację sadową również ukończył w Rzeszowie. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz cywilnym, na co dzień zajmuje się gospodarką nieruchomościami. Dzięki stałej współpracy z bankiem spółdzielczym doskonale orientuje się w prawie bankowym. Za sprawą pobytu na uniwersytecie katolickim w Angers we Francji oraz stażu w firmie ubezpieczeniowej AXA, również w Angers, poznał dość dobrze prawo francuskie. Językiem francuskim posługuje się w stopniu biegłym. Prywatnie interesuje się ochroną prawną człowieka, w szczególności wynikającą z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.


Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + 0 =

Ok, a co w sytuacji, kiedy sieć kanalizacyjna wybudowana przez nas biegnie w drodze gminnej?

Ksoeik

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu